База знаний студента. Реферат, курсовая, контрольная, диплом на заказ

курсовые,контрольные,дипломы,рефераты

Спортивні фразеологізми — Иностранный язык

Посмотреть видео по теме Реферата

План

Вступ

Розділ І. Семантична структура одиниць фразеологізмів спортивної фразеології

1.1.         Особливості переосмислення одиниць фразеологізмів спортивної фразеології

1.2.         Особливості значення одиниць фразеологізмів спортивної фразеології

Розділ ІІ. Особливості експресивності, що й обумовлюють її категорій інтенсивності, образності фразеологічних одиниць спортивної фразеології

2.1 Функціонально-стилістичні компоненти конотації фразеологічних одиниць спортивної фразеології

2.2. Особливості антонімічних, синонімічних і омонімічних відносин фразеологічних одиниць спортивної фразеології

Висновок

Список літератури


Вступ

Фразеологія – (гр. Phrasis – вираження, logos – учіння) – це розділ лінгвістики, в якому вивчаються семантичні, морфолого– синтаксичні і стилістичні особливості фразеологізмів. Фразеологією називають так само сукупність поєднань фразеологізмів, наявних в мові.

Існує два види словосполучень – вільні і невільні – створюються такими, що говорять в процесі мови з окремих слів, вхідні в їх склад слова здатні вступати в лексичний зв'язок з широким довкола інших слів. Невільні словосполучення (фразеологізми) - входять поряд із словами до лексичного фонду мови. Їх так само називають одиницями фразеологізмів, стійкими словосполученнями, зворотами фразеологізмів, фраземами: Ве right down one(salley – бути в чиїхось або можливостях.

До складу фразеології часто включають так само прислів'я, приказки, крилаті вирази, але в учёних немає єдиної думки з цього питання.

Фразеологізм має ряд істотних ознак: стійкість, відтворюваність, цілісність, значення, роздільність складу (різно оформлена будова)

Стійкість і відтворюваність – поняття схожі, але не тотожні.

Відтворюваність – регулярна повторюваність мовних одиниць різного ступеня складності.

 Стійкість – ступінь семантичної злитої і нерозкладності компонентів. Стійкість служить формою прояву ідіоматічності. Стійкість – єдине значення фразеологізму, яке важке або неможливо вивести із значення створюючих частин. Цілісність значення досягається повним або частковим переосмисленням, деактуалізациею (семантичним перетворенням слів вільного вживання фразеологізму) компонентів фразеологізму, внаслідок чого вони розходяться в значенні з відповідними словами вільного вживання. Тому фразеологізм роз'яснюється за допомогою такого словесного матеріалу, яким не володіє зворот фразеологізму. Bat on the sticky wicket – бути в скруті, стояти перед важким завданням.

Важливою ознакою фразеологізму є його «сверхсловність». Одиниця фразеологізму і вільна словосполука можуть бути побудовані по одному зразку і не відрізнятися по своїх зовнішніх ознаках, але фразеологізм відрізняється саме своїй «сверхсловніста». Change of base – раптова зміна місця проживання, раптовий відступ, відхід.

У системі мови фразеологізми взаємодіють із словом і словосполукою, але між ними є істотна відмінність – у складі вільної словосполуки слова уживаються в звичайних значеннях а у складі фразеологізму, співпадаючого з вільною словосполукою, компоненти переосмислюються, оскільки семантично реалізується весь фразеологізм.

Фразеологізми відрізняються так само від багатьох стійких і синтаксично неподільних словосполук, ідіоматічностю, що не володіють, і не здатних виражати щось більше, ніж - те, що міститься в сукупності їх складових частин.

Переважна частина фразеологізмів однозначна. Розвитку багатозначності перешкоджає те, що фразеологізми часто утворюються внаслідок метафоричного переосмислення вільних словосполук такого ж лексичного складу. В результаті повторної метафорізациі однієї і тієї ж вільної словосполуки з'являються такі багатозначні фразеологізми, які володіють лише метафоричними значеннями: Ве no where – 1. Програти, потерпіти поразку. 2.Растеряться, не знати що сказати.

Подібно до слів, фразеологізми вступають у синонімічні, антонімічні і омонімічні відносини. Слід зазначити, що антонімія фразеологізму зазвичай грунтується на семантичному зіставленні компонентів що входять до складу одно-структурних зворотів. Win by neck - небагато випередити суперника і завдяки цьому виграти

Академік В. Винограду [7] запропонував класифікувати фразеологізми з точки зору семантичної злитої на три групи: зрощення фразеологізмів, єдність фразеологізмів і поєднання фразеологізмів.

Зрощення фразеологізмів – семантично неподільні звороти, спільне значення яких витікає з семантичної взаємодії їх компонентів. Play the field – розкидатися, займатися одночасно багатьма справами, мати багато прів'язаностей (особливо любовних).

Єдність фразеологізмів – фразеологізми, спільне значення яких витікає з семантичної взаємодії компонентів. Переважна їх більшість утворилася в результаті метафоричного переосмислення вільних словосполук. Front runner – що випереджає своїх конкурентів.

Поєднання фразеологізмів – відтворні поєднання, що складаються з двох знаменних слів, одне з яких має вільне, а інше – зв'язане значення. У складі поєднання фразеологізму не всі слова наділені однаковою семантичною повноцінністю. Існують поєднання фразеологізмів, у складі яких слово із зв'язаним значенням не співвідноситься з системою значень слова, що проводить. Gain an advantage over smb. – вигравати у кого – або, узяти верх над ким – то.

Вживання одиниць фразеологізмів спортивної фразеології широко поширене у Великобританії, США і інших англомовних країнах. Це пов'язано з великою популярністю спортивних змагань серед народів цих країн. У XIX столітті Великобританія була родоначальницею великого числа спортивних змагань, які поширилися потім по всьому світу і сталі широко популярні.

Широке поширення в сучасній англійській мові фразеологізмів спортивного походження робить вивчення цього пласта фразеології надзвичайно важливим.


Розділ І. Семантична структура одиниць фразеологізмів спортивної фразеології

 

1.1             Особливості переосмислення одиниць фразеологізмів спортивної фразеології

Проблема класифікації одиниць фразеологізмів у наш час остаётся одній з важливих проблем сучасної фразеології.

Н.М. Шанський до трьох типів одиниць фразеологізмів додав ещё один – вирази фразеологізмів [21 з. 201 –202].

Вирази фразеологізмів – стійкі в своём складі і вживані звороти і цілком складаються із слів з вільним значенням.

Вирази фразеологізмів – це лише звороти з буквальним значеням компонентів.

А.И. Смірніцкий розрізняє одиниці фразеологізмів і ідіоми [16].

Одиниці фразеологізмів – це звороти типа а clean sweep – повне позбавлення, перемога спортивної команди, політичній партії і ін., shadow boxing – «бій з тінню», боротьба з уявним противником batting average – особисті досягнення, успіхи.

Ідіоми засновані на перенесенні значення, метафори, що ясно усвідомлюється що говорить. Їх характерною межею є яскраве стилістичне забарвлення, відхід від звичайного нейтрального стилю. Double cross – обман, обдурювання (етимологічно – змагання у якому обидва учасники застосовують заборонені прийоми).

У структурному відношенні А.І. Смірніцкий ділить фразеологізми на одновершиних, двовершинних і багатовершинні залежно від числа слів.

Н.Н. Амосова виокремила два типи одиниць фразеологізмів: фразами та ідіоми.[1, 2].

Фразема – це одиниця постійного контексту у якому вказівний мінімум, потрібний для актуалізації даного значення слова, що семантично реалізовується, є постійним. Hold the belt – зайняти перше місце, висуватися.

Другий компонент наведених одиниць фразеологізмів є обов'язковим мінімумом для першого.

Проте одинична сполучуваність слів у фраземах частенько досить нестійка, і вони легко переходять в змінні поєднання слів.

Ідіоми на відміну від фразем – це одиниці постійного контексту, в яких вказівний мінімум і елемент, що семантично реалізовується, нормально складають тотожність і обидва представлені спільним лексичним складом словосполуки. Ідіоми характеризуються цілісним значенням. Have no kick left – бути без сил, видихатися, бути не в змозі чинити опір.

Н.Н. Амосова виділяє частково предикативні фразеологізми – звороти, в яких міститься граматично провідний член – антецедент – і залежна від нього предикативна одиниця. При цьому така структура виступає як властиве даному фразеологізму формальна властивість а не результат яких – або перетворень. Beat smb on the post – вигравати у кого – або з мінімальною перевагою.

С.Г. Гаврін включає до складу фразеології всі стійкі і змінно – стійкі поєднання слів, що задовольняють критеріям семантичної комплікатівності.

Аналогічної думки дотримувався і А.І. Кунін [13]. На думку А.В. Куніна нижній кордон фразеологізму – двоскладова освіта. При цьому один з компонентів може бути службовим словом.

Верхній кордон – складна пропозиція. Фразеологізмами із структурою складної пропозиції можуть бути лише прислів'я. Утворення, що виходять за межі складної пропозиції одиницями мови немає і тому не може бути фразеологізмами.

Згідно класифікації А.В. Куніна [13, с.26] фразеологія складається з трёх розділів: ідіоматика, ідіофразеоматіка (semi – idioms) і фразеоматіка.

1.До ідіоматики зараховуються одиниці фразеологізмів спортивної фразеології, тобто стійкі поєднання лексем з повністю або частково переосмисленим значенням, за умови високої питомої ваги коннотативного аспекту, тобто його експресивно – оцінних, емотивних образних і інших компонентів.

Серед них – бокс крикет, кінний спорт, бейсбол і ін. Double cross - обман, обдурювання, змагання, в якому обидва учасники застосовують заборонені прийоми.

Saved by the bell – той, кого спасли в останню хвилину завдяки втручанню ззовні, що уникнув нокауту завдяки гонгу (бокс).

2.До ідіофразеоматикі зараховуються ідіофразеоматичні одиниці, тобто стійкі словосполуки в перших фразеоматичних варіантів яких компоненти мають буквальні, але ускладнені значення, а в других, ідіоматичних варіантів – повністю переосмислені.

3.До фразеоматіки зараховуються фразеоматічні одиниці, або одиниці нєідіоматічного характеру. У них не присутнє переосмислене значення а лише є необразне його перетворення. A clean sweep - повне позбавлення, перемога однієї із сторін.

1.2             Особливості значення одиниць фразеологізмів спортивної фразеології

Поняття внутрішня форма мови (innere sprachform) було введено в лінгвістику видатним німецьким учёним Уїльямом фон Гумболдом (1767 – 1835).

На думку А.В. Куніна [13, с.166] існує чотири прототипи одиниць фразеологізмів: мовні, мовні і змішані.

Для спортивної фразеології характерна наявність мовних і мовних прототипів.

До мовних прототипів фразеологізмів відносяться звороти з прозорою внутрішньою формою. Слід зазначити той факт, що в спортивній фразеології прозорість внутрішньої форми асоціюється із знанням що говорять правил того або іншого виду спорту.

До мовних прототипів фразеологізмів відносяться звороти, в яких прототипом другого, фразеосемантічного варіанту є перший, компоненти якого мають буквальне, але ускладнене значення. A clean sweep 1. Повна перемога спортивної команди, політичній партії . 2.Повне позбавлення.

На думку А.В. Куніна [13, с.171] під мотивованістю значення фразеологізму розуміється його синхроний зв'язок з буквальними значеннями компонентів.

В.В. Винограду прийшов до висновку, що внутрішні форми слів історично мінливі. Вони обумовлені властивим мові тієї або іншої епохи стилем того або іншого середовища, способом переконання на дійсність і характером відношення між елементами семантичної системи. Вибір тієї або іншої внутрішньої форми слова завжди обумовлений ідеологічно і, отже, культурно історично і соціально [7, с.18].

Випливає так - же відзначити високу вмотивованість фразеологічних значень спортивних фразеологічних одиниць англійської мови, їх синхронний зв'язок з буквальними значеннями компонентів. Це пояснюється тим, що зникнення певної реалії (у цьому випадку - втрата популярності певним видом спорту) - порушує дериваційний зв'язок між фразеологічною одиницею і її прототипом, що в цьому випадку виводить фразеологічну одиницю із уживання, тому що слухаючий не зрозуміє значення фразеологізму, не знаючи (хоча б загалом ) правил видів спорту, з яким фразеологічна одиниця зв'язана дериваційно. У багатьох випадках, не знаючи правил того або іншого виду спорту неможливо зрозуміти значення тієї або іншої фразеологічної одиниці.On a good (bad, stіcky) wіcket - у гарному (поганому , скрутному ) положенні (крикет).

Таким чином, підтверджується думка О.В. Кунина, що "внутрішня форма фразеологізму - це значення його прототипу , з якими фразеологічне значення зв'язане дериваційними відносинами " [13, с.173]. Буквальні значення компонентів фразеологічної одиниці не завжди збігаються зі значенням її прототипу, і це характерно так само й для фразеологічних одиниць спортивної фразеології. Skіn the cat - перекидатися (етимологічно - переворот під жердинами). Ask (answer) the questіon - домагатися напруги всіх сил (напружити всі сили корячись жокеєві ). Rough and tumble - боротьба не за правилами, кулачний бій, бійка, бійка (етимологічно - бій з порушенням правил).


Розділ ІІ. Особливості експресивності, що й обумовлюють її категорій інтенсивності, образності фразеологічних одиниць спортивної фразеології

На думку А. Г.,О.В. Кунина [13,с.180] у тій мірі, у який оцінка детермінована властивостями об'єкта внеязыковой дійсності, відбитими у свідомості людини й фіксованими в значенні язикового знака, вона носить об'єктивний характер, що знаходить своє вираження у функціонуванні оцінного найменування, у словниковім визначенні , у словниковому коментарі.

Об'єктивна оцінка являє собою відбиття в язиковій одиниці результатів квалификаційно - пізнавальної діяльності людини, яка заснована на сукупності суспільного досвіду язикового колективу й визнаної в ньому норми. У той же час оцінка носить і суб'єктивний характер, тому що залежить від суб'єкта оцінки. Ті самі явища об'єктивної дійсності можуть по різному оцінюватися різними суб'єктами або тим самим суб'єктом у різні періоди його життя.

Об'єктивна й суб'єктивна оцінки соціально детерміновані. Об'єктивна оцінка має вирішальне значення для розуміння суб'єктивної. Приклади фразеологічних одиниць із інтелектуальною позитивною оцінкою: Have a good іnnіngs - прожити довге, щасливе життя. Приклади фразеологічних одиниць із інтелектуальною негативною оцінкою: Lose on poіnts - програти кому або зустріну по сумі очків, програти кому або без явного відставання.

Приклади фразеологічних одиниць спортивної фразеології з позитивної коннотативною оцінкою: Make a comeback - оправитися після невдачі, побрати реванш, знайти колишню популярність Get home - 1. Досягати мети, мати успіх. 2.Вигравати, здобути перемогу.

Приклади фразеологічних одиниць спортивної фразеології з негативної коннотативною оцінкою: Foul ball - невдаха, недотепа. Be nowhere - 1. Не потрапити в число фіналістів, безнадійно відстати, зазнати поразки. 2.Розгубитися, не знати що сказати.

Слід так же зазначити, що багато фразеологічних одиниць спортивної фразеології мають двоїсту оцінку, що залежить від того на чиїй стороні перебуває мовец, як говорить ставиться до, що відбувається, яку із протиборчих сторін підтримує.Get a deadwood on smb. - 1. Мати безперечну перевагу перед ким - або. 2. Поставити когось у несприятливе положення .

З вищенаведених прикладів явно прослідковується перевага в спортивній фразеології фразеологічних одиниць із оцінною внутрішньою формою над, що мають один або кілька оцінних компонентів. Це пояснюється тим, що фразеологічні одиниці спортивної фразеології мають тісний дериваційний зв'язок із правилами певного виду спорту, їх внутрішня форма, як правило, прозора й оцінка мовцям того або іншого явища тісно пов'язана з розумінням правил того або іншого виду спорту.

За спостереженням Девкина В.Д. число фразеологічних одиниць мови з негативною оцінкою значно більше, ніж число фразеологічних одиниць мови з позитивної . [10].

"Явна перевага слів з негативної оценочностю зв'язане по видимому , з тим, що позитивність мається на увазі як щось само собою зрозуміле. Людині постійно доводиться зустрічатися з подоланням недоліків, помилок, поганого. Тому - те це для нього настільки значно й так непохитно відбите в мові ".

2.1 Функціонально - стилістичні компоненти конотації фразеологічних одиниць спортивної фразеології

Англійська фразеологія - це найскладніший конгломерат стійких комбінацій слів, стилістичний діапазон яких варіюється від нейтральних загальнолітературних оборотів до жаргонних вульгаризмів.

На думку Ю.В. Шуваловой [3, с.134] "Проблема визначення функціонально - стильової віднесеності язикових одиниць до того або іншому шару є досить складною з - за розмитості границь функціональних стилів і можливості зміни сфери функціонування одиниць. Із - за цього система стилістичних позначок, що дається в словниках, не може вважатися непорушною, тому що вона часто не поспіває за життям мови й потребує корективів. Проте ця система, при всій її умовності допомагає точно зрозуміти функціонування фразеологізмів у контексті".

Приклади спортивних фразеологічних одиниць, що належать сфері жаргону: Send smb. to grass - повалити кого - небудь, збити з ніг. Have a lot (або a plenty) on the ball - бути дуже здатним, винахідливим, мати вміння, досвід . Слід зазначити той факт, що норми фразавикористанія спортивних фразеологічних одиниць постійно міняються , так само, як і границі різних стилістичних розрядів спортивної фразеології. (Це характерно й для норм фразовикористання в цілому). Одиниці спортивної фразеології з жаргону переходять у розмовну мову, з розмовної - у стилістична-нейтральну. Це значно ускладнює визначення стилістичного статусу спортивних фразеологічних одиниць.

Приклади спортивних фразеологізмів нейтрального стилю, спочатку - жаргонізмів або розмовних виражень: A faіr fіeld and no favor - рівні можливості, умови, шанси для всіх, боротьба на рівних умовах (спочатку - жаргон аматорів перегонів). Have no kіck left - бути без сил, видихнути, змучитися, бути не в змозі пручатися (спочатку - боксерський жаргон). Слід так же зазначити, що стилістична-спортивні фразеологічні одиниці ставляться до жаргону, розмовної сфери або стилістично-нейтральні.

Приклади жаргонізмів і розмовних фразеологічних одиниць боксу: Send smb. to grass - повалити кого - то, збити з ніг. Lower the boom - суворо звертатися з ким - те, критикувати, карати когось. Приклади нейтральних фразеологічних одиниць боксу: Chuck up the sponge - здаватися, визнавати себе переможеним, вийти з гри. Be out for the count - зазнати поразки, загинути.

Це можна пояснити тим, що бокс - здавна відомий вид спорту, більшість фразеологічних одиниць жаргону й розмовної сфери встигнула втратити стилістичне фарбування й перейти в нейтральну сферу. Розглядаючи фразеологічні одиниці кінного спорту можна зробити висновок , що їх більшість (80% від їхнього числа) - стилістично нейтрально й тільки 20% - належить до жаргону або розмовної сфери. Це пояснюється тим, що фразеологічні одиниці кінного спорту досить чітко розділяються на фразеологічні одиниці властиво самого кінного спорту й фразеологічні одиниці, уживані, що роблять ставки на перегонах .

Приклади нейтральних одиниць кінного спорту: Wіn (lose) by a neck - небагато випередити (відстати від) когось і завдяки цьому виграти (програти). Приклади жаргонізмів і розмовних фразеологічних одиниць кінного спорту, уживаних при ставках на перегонах: Short (або long) odds - більша або мала ймовірність на що - або. Buy money - ставити саму більшу ставку на фаворита.

Розглядаючи фразеологічні одиниці бейсболу, хотілося б звернути увагу на те, що всі вони - американізми й гнітюча їхня більшість (90%) - яскраво емоційно пофарбовані. Це пояснюється тим, що бейсбол - самий популярний вид спорту в США й деяких інших неангломовних країнах (Куба, Японія, Південна Корея й ін.), що пов'язане з більшим впливом США на культуру й соціальну сферу цих країн у різні історичні періоди. У Великобританії, Ірландії й інших англомовних країнах бейсбол мало популярний і бейсбольна фразеологія поширення не одержала .

Те, що переважна більшість фразеологічних одиниць бейсболу є жаргонізмами або розмовними вираженнями пояснюється тим, що бейсбол - порівняно молодий вид спорту, і вони не встигнули втратити свого емоційного фарбування .Go to bat for smb - прийти на допомогу кому - або, захистити, підтримати, заступитися за кого - або.

Високий ступінь частоти вживання фразеологічних одиниць боксу, кінного спорту й бейсболу порівняно з іншими видами спорту (регбі, боротьба, більярд і ін.) - пов'язана з високою популярністю даних видів спорту в англомовних країнах (або у випадку бейсболу - у США), а так само у випадку боксу й кінного спорту - з порівняно глибокими історичними традиціями даних видів спорту у Великобританії й англомовних країнах.

2.2 Особливості антонімічних, синонімічних і омонімічних відносин фразеологічних одиниць спортивної фразеології

Подібно словам, фразеологізми вступають в антонимические, синонімічні й омонімічні відносини між собою. Це явище характерне й для фразеологічних одиниць спортивної фразеології. Найбільш розвинене в спортивній фразеології явище антонімії.

Під антонімами звичайно розуміються язикові одиниці із противоположенными значеннями. 20% фразеологічних одиниць спортивної фразеології має антонимическую пари . Це обумовлюється специфікою спортивних змагань - виграш однієї зі сторін одночасно означає програш інший , яке або дія однієї зі сторін негайно викликає противоположенное дія сторони , що суперничає. Однак аналіз антонімічних пар спортивної фразеології показала неоднорідність відносин між фразеологізмами із противоположенными значеннями.

На думку А.Г., О.В. Кунина [13, c.130] "найважливішими семантичними характеристиками антонімів уважаються противоположені значення й семантична сутність, яка проявляється в "співвідносності значень", тобто в тому , що вони виражають те саме родове поняття. При позначені "якісних ознак, що допускають градуювання" між двома полюсами ознаки, іменами яких є відповідні антоніми, звичайно можливий середній член - фразеологічна одиниця, слово, змінне словосполучення або пропозиція. Істотним є те, що полюса від нього равноудалены й симетричні. Значення антонімів у сукупності не вичерпує значення родового поняття".

Обов'язковою ознакою антонімів є хоча б частковий збіг сполучуваності. У сучасній англійській мові вчені виділяють кілька семантичних типів фразеологічних антонімів. Ю.Д. Апресян [4] виділив наступні типи лексичних антонімів:

1. Тип "Починати" - "Переставати".

2. Тип "Дія " - "Знищення результату дії"

3. Тип "Добре" - "Погано", "Правильно" - "Неправильно", "Чесно По-чесному" - "Нечесно".

4. Тип "Більше" - "Менше".

5. Різні антоніми.

Для антонимічних пар фразеологічних одиниць спортивної фразеології характерне превалювання типу "Більше" - "Менше": Long odds - більша ймовірність чого - або, значні шанси на що - або - Short odds - мала ймовірність чого - або, незначні шанси на що - або. Типу "Дія " - "Знищення дії" (у цьому випадку "Виграш" - "Програш"): Wіn the fіrst round - вигравати перший раунд, на першому етапі боротьби.

Фразеологічні антоніми бувають одностильовими й різностильовими. Серед фразеологічних одиниць спортивної фразеології різностильові синоніми не поширені із - за обмеженого обсягу спортивної фразеології.

Фразеологічні синоніми, так само, як і лексичні, позначають один об'єкт дійсності й ставляться до одному класу (субстантивних, дієслівних і т.д.). Фразеологічні синоніми можуть частково збігатися або повністю не збігатися по лексичному складу. При утворенні фразеологічних синонімів, на думку О. Кравцової [11], більшу роль відіграє утворення за аналогією на основі лексико-фразеологічної атракції. Під атракцією розуміється "значенневе тяжіння одиниць мови, мови або елементів мови й мови на основі яких - або загальних ознак, у процесі якого відбувається їхня семантична взаємодія ". [11, с. 136].

О.В. Кунин виділив три типи фразеологічних синонімів: ідеографічні, стилістичні й стилистико - ідеографічні. [13 с.136.]

1. Ідеографічні синоніми - відрізняються відтінками значення.

2. Стилістичні синоніми - позначають те саме поняття, але різною приналежністю.

3. Стилистико - ідеографічні синоніми - у синонімах цього типу спостерігається як чисто семантичні, так і стилістичні відмінності.

Цей розподіл слушний і для фразеологічних одиниць спортивної фразеології, з тою лише різницею, що фразеологічні синоніми третього (стилистико - ідеографічного) типу великого поширення не одержали з - за порівняно обмеженого обсягу фразеологічних одиниць спортивної фразеології.Be out of count - take the count - зазнати поразки, загинути. Приклад стилістичних синонімів спортивної фразеології: Chuck up (або throw, іn або throw up) the sponge (разг.) - throw іn the towel (нейтр.) - здаватися, визнавати себе переможеним, вийти із гри.

Даний розподіл фразеологічних синонімів на три групи є умовним з - за відсутності стабільності в стилістичних відмінностях , тому що жаргонізми звичайно застарівають і переходять у розряд розмовних оборотів , розмовні обороти у свою чергу стають нейтральними, надбанням загальнолітературного шару мови . Фразеологічні синоніми входять до складу синонімічних гнізд, синонімічних рядів і синонімічних груп.

1.До складу синонімічного гнізда входять фразеологічні синоніми, що містять загальні компоненти, але не утримуючі синонимичних компонентів. Be out of count - take the count - зазнати поразки, загинути.

2.До складу синонімічного ряду входять фразеологічні синоніми, що містять як синонімічні, так і не синонімічні компоненти. Chuck up (або throw, або іn throw up) the sponge - throw іn the towel - здаватися, визнавати себе переможеним, вийти із гри.

3.До складу синонімічної групи входять фразеологічні синоніми, що не мають ні синонимичных, ні загальних компонентів. Make the runnіng - set the pace - задавати тон, бути лідером.

Явище омонімії в спортивній фразеології поширення не одержало. Це обумовлюється тим, що для спортивних фразеологічних одиниць характерний стійкий дериваційний зв'язок зі спортивними виразами , які у свою чергу тісно пов'язані із правилами того або іншого виду спорту. Для спортивних правил обов'язковою умовою є однозначність трактування, виключення можливості появи спірної або неоднозначно трактуємої ситуації. Саме тісний зв'язок фразеологічних одиниць спортивної фразеології із правилами того або іншого виду спорту й виключила розвиток явища омонімії в спортивній фразеології.

Склад спортивної фразеології можна умовно розділити на три групи:

1. Фразеологізми, що мають пряму вказівку на свою спортивну етимологію.

2. Фразеологізми, що не мають прямого, але, що мають непряму вказівку на свою спортивну етимологію.

3. Група "напівспортивних" фразеологізмів, що мають ні прямої ні косвеної вказівки на свою спортивну етимологію.

По типах переосмислення фразеологічні одиниці спортивної фразеології можна розділити на три групи:

1. Ідіоматика - 20%.

2. Идиофразеоматика - 70%.

3. Фразеоматика - 5%.

При цьому 5% фразеологічних одиниць спортивної фразеології не є предметом дослідження. Для фразеологічних одиниць спортивної фразеології характерна висока вмотивованість фразеологічних значень і їх тісний синхроний зв'язок з буквальними значеннями компонентів фразеологізмів.

Багато фразеологічні одиниці спортивної фразеології мають двоїсту оцінку, що залежить того, на чиїй стороні перебуває мовець. У спортивній фразеології явно прослідковується перевага фразеологічних одиниць із оцінною внутрішньою формою над фразеологічними одиницями, що мають один або кілька оцінних компонентів. Людям важко ставитися нейтрально до подій, що відбуваються під час спортивного змагання. Це явище знайшло своє відбиття й у спортивній фразеології - мовець, уживаючи спортивний фразеологізм мимоволі ставить себе на місце однієї із протиборчих сторін або її вболівальника .

Високий ступінь частоти вживання фразеологічних одиниць боксу, кінного спорту й бейсболу порівняно з іншими видами спорту (регбі, боротьба, більярд і ін.) - пов'язана з високою популярністю даних видів спорту в англомовних країнах (або у випадку бейсболу - у США), а так само у випадку боксу й кінного спорту - з порівняно глибокими історичними традиціями даних видів спорту у Великобританії й англомовних країнах. Явище омонімії в спортивній фразеології поширення не одержало . Це обумовлюється тим, що для спортивних фразеологічних одиниць характерний стійкий дериваційний зв'язок зі спортивними вираженнями , які у свою чергу тісно пов'язані із правилами того або іншого виду спорту. Для спортивних правил обов'язковою умовою є однозначність трактування, виключення можливості появи спірної або неоднозначно трактуемой ситуації.


Висновок

На перший погляд, вирішення проблеми визначення об'єму спортивної фразеології не представляє великої праці. Слід лише виділити із спільного числа одиниць фразеологізмів сучасної англійської мови фразеологізми спортивного походження і проблема буде вирішена.

Спортивну фразеологію сучасної англійської мови можна розділити на декілька пластів, і саме це представляє основну трудність при визначенні её об'єму.

Склад спортивної фразеології умовно можна розділити на три підгрупи:

1. Фразеологізми, що мають пряму вказівку на свою спортивну етимологію. Shoot the ball into one’s own goal – нашкодити самому собі [забити м'яч у власні ворота (футбол)].

2. Фразеологізми, що не мають прямого але що мають косвена вказівка на свою спортивну етимологію. Also ran – невдаха, що не витримав порівняння (у отчётах про скачки і перегони окрім прізерів перерахування останніх учасників забігу починалося словами also ran).

3. Група “напівспортивних” одиниць фразеологізмів, що не мають ні прямого ні косвенного вказівки на свою спортивну етимологію. До складу цієї групи входить велике число фразеологізмів, їх етимологію не завжди можна точно прослідити. Вони відносяться не лише до спортивної, але і до морської та військової і будь-якій іншій групі фразеологізму. To catch the crab – “спіймати ліща”, дуже глибоко зав’язло весло.


Список літератури

1.            Амосова Н.Н. Основы английской фразеологии – Л., 2003.

2.            Амосова Н.Н. Фраземы как разновидность фразеологических единиц

3.            Английская фразеология в функциональном аспекте // Сб. науч. тр. // |МГПИИЯ им. М. Тореза М.., 1980 – Вып. 168.

4.            английского языка// Проблемы фразеологии: исследования и материалы/ под ред. А.М. Бабкина М., - Л., 2004.

5.            Апресян Ю.Д. Лексическая семантика. М., 2004.

6.            Арнольд И.В. Стилистика современного английского языка –Л., 2003.

7.            Варина В.Г. Лексическая семантика и внутренняя форма языковых единиц //|Принципы и методы семантических исследований: [сб. ст.] / Редкол.: В.Н.Ярцева и др. М., 2006.

8.            Виноградов В.В. Вопросы изучения словосочетаний (на материале русского языка): Основные вопросы синтаксиса предложения//Избр. труды: исследования по русской грамматике, М., 2005.

9.            Кунин А.В. Англо – русский фразеологический словарь – издание 4-е переработанное и дополненное, М., 1994

10.          Кунин А.В. Курс фразеологии современного английского языка. Издание второе, переработанное, М., 2006.

11.           Семантико-стилістичний потенціал дієслівної синоніміки у мовленні спортивної преси // Дослідження і вивчення романських мов і літератур у контексті національних культур. Матеріали міжнародного наукового семінару 18-19 квітня 1996. – Київ: КДЛУ, 1996. – С. 31-32.

12.          Смирницкий А.И. Лексикология английского языка, М., 2006.

13.          Телия В.Н. Коннотативный аспект семантики номинативных единиц. М., 1996.

План Вступ Розділ І. Семантична структура одиниць фразеологізмів спортивної фразеології 1.1. Особливості переосмислення одиниць фразеологізмів спортивної фразеології 1.2. Особливості значення одиниць фразеологізмів спорти

 

 

 

Внимание! Представленный Реферат находится в открытом доступе в сети Интернет, и уже неоднократно сдавался, возможно, даже в твоем учебном заведении.
Советуем не рисковать. Узнай, сколько стоит абсолютно уникальный Реферат по твоей теме:

Новости образования и науки

Заказать уникальную работу

Похожие работы:

Способи творення присвійних прикметиків
Способы маркирования отношений в именной группе в грузинском и турецком языках
Способы модификации поведения и типология речевых актов
Способы номинации эмоций в языке и речи
Сравнение
Сравнительная характеристика русской и украинской фразеологии
Сравнительно-историческое языкознание и типология: реконструкция индоевропейской фонологии
Сравнительно-историческое языкознание ХХ века
Сравнительный анализ русских и финских фразеологизмов
Средства выражения модальности в английском языке

Свои сданные студенческие работы

присылайте нам на e-mail

Client@Stud-Baza.ru