. , , ,

,,,

/hblbxtcrbq afrekmntn

L B G K J V Y F Z H F < J N F

yf ntve Ghjwtccefkmyst ufhfynbb

ghfd j,dbyztvjuj

d cnflbb ljcelt,yjuj hfccktljdfybz

Cneltynrf 4 rehcf

pfjxyjuj jnltktybz

Ukeirj J.C.

Yfexysq herjdjlbntkm

ghja. Itierjd V.G.

Hbuf> 1998 u.

ddtltybt

Ytjn(tvktvsv cjlth;fybtv ghfdjdjuj ujcelfhcndf zdkztncz j[hfyf b j,tcgtxtybt ghfd b pfrjyys[ bynthtcjd kbw> exfcnde/ob[ d eujkjdyjv ghjwtcct> b> d xfcnjcnb> j,dbyztvs[.

Ghj,ktvs j,tcgtxtybz ghfd b pfrjyys[ bynthtcjd j,dbyztvjuj> cjdthitycndjdfybz ltzntkmyjcnb jhufyjd ljpyfybz> ghjrehfnehs> celf b fldjrfnehs zdkz/ncz frnefkmysvb. Ytkmpz ,jhjnmcz c ghtcnegyjcnm/> yt eltkzz ljk;yjuj dybvfybz ghfdfv kbxyjcnb> b> d xfcnyjcnb> ghfdfv j,dbyztvjuj d eujkjdyjv ghjwtcct.

D cjdhtvtyys[ eckjdbz[ hfpdbnbz b cjdthitycndjdfybz ghfdjuj ujcelfhcndf cdj,jlf kbxyjcnb> tt ghfdf b ufhfynbb djphfcnf/n> cktljdfntkmyj> 'nj cdjqcndtyyj b eujkjdyjve celjghjbpdjlcnde.

Djphfcnfybt ufhfynbq ghfd b pfrjyys[ bynthtcjd kbw> exfcnde/ob[ d eujkjdyjv ghjwtcct ccjndtncndetn rfr bynthtcfv kbxyjcnb> nfr b bynthtcfv j,otcndf d wtkjv. Njkmrj ghb eckjdbq ufhfynbhjdfyyjcnb ghfd b pfrjyys[ bynthtcjd kbw> exfcnde/ob[ d eujkjdyjv ghjwtcct b ght;lt dctuj j,dbyztvjuj> djpvj;yj dsgjkytybt pflfx eujkjdyjuj celjghjbpdjlcndf.

Nfrbv j,hfpjv> djghjc j ufhfynbz[ ghfd j,dbyztvjuj bvttn ,jkmijt ghfrnbxtcrjt b ntjhtnbxtcrjt pyfxtybt. "nbv b j,(zcyztncz ds,jh ntvs lbgkjvyjq hf,jns.

D yfcnjzotq hf,jnt ltkftncz gjgsnrf hfccvjnhtnm jcyjdyst djghjcs ghjwtccefkmys[ ufhfynbq j,dbyztvjuj d cnflbb ljcelt,yjuj hfccktljdfybz> b> ght;lt dctuj ghfdf j,dbyztvjuj d cnflbb ljcelt,yjuj hfccktljdfybz b j,zpfyyjcnb ghjrehjhf> yfghfdktyyst yf j[hfye b j,tcgtxtybt pfrjyys[ bynthtcjd b ghfd j,dbyztvjuj> d jcj,tyyjcnb j,tcgtxtybz ghfd b pfrjyys[ bynthtcjd ytcjdthityyjktnyb[ j,dbyztvs[> xnj gj,elbkj gjcdznbnm njve djghjce jnltkmye/ ukfde.

D hf,jnt yt lftncz bcxthgsdf/otuj bpkj;tybz dct[ djghjcjd ntvs. J,(tv yfcnjzotq hf,jns gjpdjkbk jcnfyjdbnmcz njkmrj yf yfb,jktt df;ys[ b cgjhys[ djghjcf[ ntvs> rjnjhst hfpkbxyj htif/ncz d ntjhbb eujkjdyj-ghjwtccefkmyjuj ghfdf Kfndbb b ghfrnbrt hfccktljdfybz eujkjdys[ ltk. Hf,jnf jcyjdfyf yf fyfkbpt ltqcnde/otuj eujkjdyj-ghjwtccefkmyjuj pfrjyf> ghfrnbrt tuj ghbvtytybz b cgtwbfkmyjq kbnthfneht> gjcdzo=yyjq ghjwtccefkmyjve gjkj;tyb/ j,dbyztvjuj.

ukfdf 1

ceoyjcnm b pyfxtybt ghjwtccefkmys[ ufhfynbq

d eujkjdyj-ghjwtccefkmyjv ghfdt

Jcyjdyjt cjlth;fybt ghfdjdjuj gjkj;tybz kbxyjcnb d Kfndbqcrjq Htcge,kbrt cjcnfdkz/n t= ghfdf b j,zpfyyjcnb. Kfndbqcrfz Rjycnbnewbz ghtljcnfdkztn cdjbv uhf;lfyfv ibhjrbt ltvjrhfnbxtcrbt ghfdf b cdj,jls dj dct[ j,kfcnz[ [jpzqcndtyyjq> ujcelfhcndtyyjq> rekmnehyjq b j,otcndtyyj-gjkbnbxtcrjq ;bpyb. Jlyfrj> ujcelfhcndj yt juhfybxbdftncz njkmrj pfrhtgktybtv d Cfndthcvt ghfd b cdj,jl uhf;lfy> f ufhfynbhetn cj,k/ltybt b htfkbpfwb/ 'nb[ ghfd> xnj ytcjvytyyj zdkztncz jlybv bp df;ytqib[ ghbpyfrjd ghfdjdjuj ujcelfhcndf.

D ghfdjdjv ujcelfhcndt ljk;yj ,snm j,tcgtxtyj dctcnjhjyytt hfpdbnbt kbxyjcnb> t= ndjhxtcndf> gjkbnbxtcrjq frnbdyjcnb> xnj nht,etn lfkmytqituj hfpdbnbz gjkbnbxtcrb[> cjwbfkmys[ b kbxys[ ghfd uhf;lfy b hfpyjj,hfpys[ ufhfynbq b[ j,tcgtxtybz. D cdzpb c 'nbv djpybrftn djghjc> xnj ;t ghtlcnfdkztn cj,jq ltqcnde/ofz d Kfndbb cbcntvf ufhfynbq ghfd b cdj,jl uhf;lfy> rfrjds rjyrhtnyst dbls 'nb[ ufhfynbq b rfr jyb j,tcgtxbdf/n j[hfye ghfd b cdj,jl uhf;lfy*

Vj;yj erfpfnm cktle/obt dbls ufhfynbq% 'rjyjvbxtcrbt> gjkbnbxtcrbt> ghfdjdst !/hblbxtcrbt@ b bltjkjubxtcrbt. xnj $rkfccbabrfwbz dbljd ufhfynbq ghfd uhf;lfy yf 'rjyjvbxtcrbt> gjkbnbxtcrbt> /hblbxtcrbt b bltjkjubxtcrbt zdkztncz yfb,jktt gjkyjq b ghfdbkmyjq. Rhbnthbtv 'njq rkfccbabrfwbb ljk;yj cke;bnm cjlth;fybt bkb cjwbfkmyjt yfpyfxtybt chtlcnd> j,tcgtxbdf/ob[ jceotcndktybt ghfd uhf;lfy> b xnj djghjc j vtnjlf[> cgjcj,f[ j,tcgtxtybz ghfd uhf;lfy j njv> rfr j,tcgtxbdftncz htfkbpfwbz ghfd... - 'nj e;t lheujq rhbnthbq rkfccbabrfwbb> ghbdjlzoq r hfpkbxb/ /hblbxtcrb[ b j,otcndtyyj-vjhfkmys[ ufhfynbq. Jlyfrj c 'njq njxrb phtybz !gj vtnjle@ ytkmpz jnkbxfnm 'rjyjvbxtcrbt ufhfynbb jn gjkbnbxtcrb[ b /hblbxtcrb[$.[1] Erfpfyyst dbls ufhfynbq ntcyj cdzpfys vt;le cj,jq b dpfbvyj ljgjkyz/n lheu lheuf. $Rkfccbabrfwbz ufhfynbq gjktpyf b ytj,[jlbvf. Jyf gjpdjkztn kexit b uke,;t ghjcktlbnm b hfcrhsnm 'nb ufhfynbb> erfpfnm yf 'aatrnbdyjcnm b yt'aatrnbdyjcnm> ljcnjbycndf bkb ytljcnfnrb> cltkfnm cjjndtncnde/obt htrjvtylfwbb> cgjcj,cndetn yfexyjve fyfkbpe b n.l.$[2]

Cktletn nfr;t jnvtnbnm> xnj ufhfynbb ghfd b cdj,jl uhf;lfy ntcyj cdzpfys> b> gj ceotcnde> cjdgflf/n c ufhfynbzvb pfrjyyjcnb. Nfv> ult ufhfynbhetncz pfrjyyjcnm> ufhfynbhe/ncz ntv cfvsv b ce,(trnbdyst ghfdf uhf;lfy.

Yb;t ,eltn hfccvjnhtys gjyznbt b rkfccbabrfwbz /hblbxtcrb[ ufhfynbq> rfr yfb,jktt gjkyj jnyjczob[cz r ntvt yfcnjzotq hf,jns. D yfexyjq kbnthfneht dscrfpsdf/ncz hfpkbxyst cjj,hf;tybz d jnyjitybb gjyznbz /hblbxtcrb[ ufhfynbq. Nfr> yfghbvth> F.D.Vbwrtdbx cxbnftn> xnj $gjl /hblbxtcrbvb ufhfynbzvb cktletn gjybvfnm chtlcndf j[hfys ghfd uhf;lfy jn rfrb[ ,s nj yb ,skj gjczufntkmcnd$[3]. Rfr vs dblbv> F.D.Vbwrtdbx yt lf=n x=nrjuj jghtltktybz - xnj ;t bp ct,z ghtlcnfdkz/n $chtlcndf j[hfys ghfd uhf;lfy$> rfrjdj b[ ghjbc[j;ltybt* Gj'njve nfrjt gjybvfybt /hblbxtcrb[ ufhfynbq - ckbirjv j,ott> b> tcntcndtyyj> yt lf=n djpvj;yjcnb hfcrhsnm b[ cjlth;fybt rfr jcj,jq rfntujhbb ufhfynbq.

V.C.Cnhjujdbx gjkfuftn> xnj /hblbxtcrbt ufhfynbb - $'nj nt ecnfyjdktyyst pfrjyjv> yjhvfvb ghfdf chtlcndf b cgjcj,s> rjnjhsvb j[hfyz/ncz b pfobof/ncz ghfdf uhf;lfy> ghtctrf/ncz b ecnhfyz/ncz yfheityyst ghfdf$[4]. D lfyyjq ajhvekbhjdrt vs yf[jlbv jndtn yf gjcnfdktyysq yfvb dsit djghjc j gjyznbb /hblbxtcrb[ ufhfynbq. Vs dgjkyt cjukfcys c vytybtv V.C.Cnhjujdbxf> cxbnf/otuj> xnj 'nb chtlcndf b cgjcj,s ecnfyjdktys pfrjyjv> yjhvfvb ghfdf b gj'njve d lfkmytqitv ,eltv ghblth;bdfnmcz lfyyjuj bv gjyznbz /hblbxtcrb[ ufhfynbq.

Yf yfi dpukzl d ajhvekbhjdrt gjyznbz /hblbxtcrb[ ufhfynbq cktljdfkj ,s crfpfnm> xnj 'nbvb chtlcndfvb yt njkmrj $j[hfyz/ncz b pfobof/ncz ghfdf uhf;lfy$> yj b j,tcgtxbdf/ncz bvb.

Ntgthm hfccvjnhbv ghj,ktve rkfccbabrfwbb /hblbxtcrb[ ufhfynbq.

Chtlb ex=ys[ - /hbcnjd ytn tlbyjuj vytybz gj 'njve djghjce. Nfr> Y.B.Vfnepjd juhfybxbdftncz njkmrj gthtxbcktybtv yfb,jktt jcyjdys[> yf tuj dpukzl> dbljd /hblbxtcrb[ ufhfynbq% ghjrehjhcrbq yflpjh> celt,yfz pfobnf> ghfdjj[hfybntkmyfz ltzntkmyjcnm jhufyjd dkfcnb b eghfdktybz> bycnbnen ;fkj, b pfzdktybq[5]. G.N.Dfcmrjd gjkfuftn> xnj $/hblbxtcrbt ufhfynbb vj;yj rkfccbabwbhjdfnm> dsltkbd d jcj,st uheggs /hblbxtcrbt ufhfynbb> jnyjczobtcz r hfpkbxysv jnhfckzv ghfdf$[6].

Lheujt vytybt dcnhtxftncz e V.C.Cnhjujdbxf. Jy cxbnftn> xnj $ghfdjdst !/hblbxtcrbt@ ufhfynbb vj;yj rkfccbabwbhjdfnm b gj j,(trnfv ltqcndbz> nj tcnm gj ntv df;ytqibv 'rjyjvbxtcrbv> gjkbnbxtcrbv b bysv jnyjitybzv> rjnjhst j[hfyz/ncz ghb gjvjob yjhv ghfdf - pfrjyyjcnm> jcyjdyst ghfdf uhf;lfy b n.l.$[7].

Yf yfi dpukzl dct ghbdtl=yyst dsit rkfccbabrfwbb zdkz/ncz lj ytrjnjhjq cntgtyb eckjdysvb b 'nf eckjdyjcnm pfrk/xftncz d njv> xnj vt;le /hblbxtcrbv ufhfynbzvb ytn htprj jxthxtyys[ uhfybw. Jyb ntcyj cdzpfys vt;le cj,jq> gthtgktnf/ncz> ljgjkyzz lheu lheuf.

Jcnfyjdbvcz ntgthm yf /hblbxtcrb[ ufhfynbz[> ceotcnde/ob[ d eujkjdyj-ghjwtccefkmyjv ghfdt Kfndbb.

Ecnfyjdktyyst eujkjdyj-ghjwtccefkmysv pfrjyjv ghfdbkf ghjbpdjlcndf gj eujkjdysv ltkfv yfghfdktys yf j[hfye ghfd b pfrjyys[ bynthtcjd uhf;lfy> ujcelfhcndf> j,otcndtyys[ jhufybpfwbq> ghtlghbznbq b exht;ltybq> exfcnde/ob[ d eujkjdyjv ghjwtcct> b> nfrbv j,hfpjv> zdkz/ncz ghjwtccefkmysvb.

Gj vytyb/ L.C.Rfhtdf> $ghjwtccefkmyst ufhfynbb - 'nj yjhvs eujkjdyj-ghjwtccefkmyjuj ghfdf> j,tcgtxbdf/obt jceotcndktybt pflfx ghfdjcelbz> j[hfye ghfd b pfrjyys[ bynthtcjd dct[ exfcnde/ob[ d eujkjdyjv ghjwtcct kbw> jhufybpfwbq> exht;ltybq b ghtlghbznbq$[8]. L.C.Rfhtd dblbn ldt pflfxb> cnjzobt gthtl ghjwtccefkmysvb ufhfynbzvb> f bvtyyj% cjplfybt yflkt;fob[ eckjdbq lkz jceotcndktybz pflfx ghfdjcelbz b j[hfye ghfd b pfrjyys[ bynthtcjd dct[ exfcnde/ob[ d eujkjdyjv ghjwtcct kbw> ghtlghbznbq> exht;ltybq b jhufybpfwbq.

Vs cxbnftv> xnj yfb,jktt njxyjt b j,jcyjdfyyjt gjyznbt ghjwtccefkmys[ ufhfynbq lf=n V.C.Cnhjujdbx> rjnjhsq cxbnftn> xnj $ghjwtccefkmyst ufhfynbb - 'nj ecnfyjdktyyst ghjwtccefkmysv pfrjyjv chtlcndf> rjnjhst j,tcgtxbdf/n ghfdbkmyjt jceotcndktybt gj rf;ljve eujkjdyjve ltke pflfx ghfdjcelbz$[9].

Rfr ghfdbkj> eujkjdyj-ghjwtccefkmyst ufhfynbb jghtltkz/ncz rfr ecnfyjdktyyst pfrjyjv chtlcndf b cgjcj,s> cjltqcnde/obt ecgtiyjve jceotcndktyb/ ghfdjcelbz> pfobnt ghfd b pfrjyys[ bynthtcjd kbxyjcnb[10].

Nfrjt jghtltktybt> ,elexb ytljcnfnjxyj gjkysv> d nj ;t dhtvz ghfdbkmyj jhbtynbhetn yf ythfphsdye/ cdzpm ghjwtccefkmys[ ufhfynbq yflkt;fotuj jceotcndktybz ghfdjcelbz b ufhfynbq bynthtcjd kbxyjcnb. Byfxt ujdjhz> pyfxtybt eujkjdyj-ghjwtccefkmys[ ufhfynbq ytkmpz cdzpsdfnm njkmrj c j[hfyjq bynthtcjd ghfdjcelbz bkb njkmrj c j[hfyjq bynthtcjd kbxyjcnb b ytkmpz ghjnbdjgjcnfdkznm b[ lheu lheue. D nj ;t dhtvz ye;yj

bvtnm d dble> xnj ufhfynbb ghfdjcelbz yt gjukjof/n cj,jq ufhfynbq ghfd kbxyjcnb> gjcrjkmre d 'njv ckexft djj,ot bcrk/xftncz djpvj;yjcnm rjyakbrnjd b ytcjdgfltybq j,otcndtyys[ b kbxys[ bynthtcjd. Vt;le ntv d eujkjdyjv celjghjbpdjlcndt ytcjdgflfybt 'nb[ bynthtjd yf,k/lftncz xfot d lheub[ j,kfcnz[ jnyjitybq ujcelfhcndf b abpbxtcrjuj kbwf. D eujkjdyjv celjghjbpdjlcndt ythtlrj j,dbyztvsq ghb,tuftn r hfpkbxysv e[bohtybzv> xnj,s bp,t;fnm pfcke;tyyjuj yfrfpfybz> jlyfrj b ghb nfrjv gjdtltybb jy gjkmpetncz dctvb ufhfynbzvb tuj ghjwtccefkmys[ ghfd.

Crfpfyyjt jpyfxftn ytj,[jlbvjcnm hfpkbxfnm b bccktljdfnm $rfr yfexye/ ghj,ktve ghjwtccefkmys[ ufhfynbq ghfdjcelbz> nfr b ghj,ktve ghjwtccefkmys[ ufhfynbq ghfd kbxyjcnb> yj... d rfxtcndt jcyjdyjuj dblf ghjwtccefkmys[ ufhfynbq ghfdjcelbz$[11].

Cbcntvf ghjwtccefkmys[ yjhv b ghjwtccefkmys[ jnyjitybq d eujkjdyjv ghjwtcct Kfndbb gjcnhjtyf nfr> xnj lkz jhufyjd ljpyfybz> ghjrehfnehs b celf cjplf/ncz dct eckjdbz> j,tcgtxbdf/obt ghfdbkmyjt hfccktljdfybt b hfphtitybt eujkjdys[ ltk> dszcytybt gj ybv dct[ ceotcndtyys[ j,cnjzntkmcnd> ecnfyjdktybt bcnbys. Ghjwtccefkmyst ufhfynbb - ufhfynbb ghfdjcelbz& eujkjdysq ghjwtcc tcnm cbcntvf nfrb[ ghjwtccefkmys[ ufhfynbq. D 'njv cvsckt k/,jq bycnbnen eujkjdyjuj ghjwtccf> k/,jq ghjwtccefkmysq ghbywbg dscnegftn rfr ghjwtccefkmyfz ufhfynbz gjkyjuj> dctcnjhjyytuj b j,(trnbdyjuj hfccktljdfybz eujkjdyjuj ltkf b cghfdtlkbdjuj tuj hfphtitybz.

Eujkjdyj-ghjwtccefkmyst bycnbnens cke;fn pfobnt rfr ghfd uhf;lfy> exfcnde/ob[ d eujkjdyjv ghjwtcct> nfr b b[ pfrjyyys[ bynthtcjd.

Ghfdj kbxyjcnb b pfrjyysq bynthtc kbxyjcnb - rfntujhbb ytnj;ltcndtyyst. Yj ghfdf uhf;lfybyf dshf;f/n tuj pfrjyyst bynthtcs> cke;fn b[ pfobnt. Gj'njve dgjkyt ghfdjvthyj gjcnfyjdrf djghjcf j ghjwtccefkmys[ ufhfynbz[ ghfd b pfrjyys[ bynthtcjd uhf;lfy> exfcnde/ob[ d ghjwtcct> rfr jcj,juj dblf ghjwtccefkmys[ ufhfynbq ghfdjcelbz.

Gj cdjbv wtkzv b ceotcnde eujkjdyj-ghjwtccefkmyst ufhfynbb ghfd b pfrjyys[ bynthtcjd kbw> exfcnde/ob[ d eujkjdyjv ghjwtcct> zdkz/ncz ltvjrhfnbxtcrbvb ufhfynbzvb b cke;fn pflfxfv ghfdjcelbz. Ghb 'njv ytj,[jlbvj jnvtnbnm> xnj $cbcntvf ghjwtccefkmys[ ghfd b ufhfynbq kbxyjcnb d eujkjdyjv ghjwtcct bvttn wtkm/ j,tcgtxbnm yt dczrbq> f njkmrj pfrjyysq bynthtc exfcnybrf eujkjdyjuj celjghjbpdjlcndf> nj tcnm nfrjq bynthtc> rjnjhsq cjjndtncndetn pflfxt gjpyfybz rjvgtntynysvb jhufyfvb ujcelfhcndf j,(trnbdyjq bcnbys> bpj,kbxtyb/ b cghfdtlkbdjve yfrfpfyb/ dbyjdys[ b njkmrj d vthe b[ ltqcndbntkmyjq dbys$[12].

Eujkjdyj-ghjwtccefkmyst ufhfynbb> yfghbvth> yt vjuen j[hfyznm cnhtvktybt j,dbyztvjuj !gjlcelbvjuj@ ddtcnb d pf,ke;ltybt jhufys ljpyfybz> ghjrehfnehs b celf> bp,t;fnm jndtncndtyyjcnb> rjnjhfz cjjndtncndjdfkf ,s cjltzyyjve. Gj'njve dctv exfcnybrfv eujkjdyjuj celjghjbpdjlcndf ghtljcnfdkz-tncz djpvj;yjcnm jncnfbdfnm cdjb bynthtcs yt k/,svb chtlcndfvb b cgjcj,fvb> f njkmrj ghtlecvjnhtyysvb pfrjyjv.

Df;yjt pyfxtybt d cbcntvt ghjwtccefkmys[ chtlcnd j[hfys ghfd b pfrjyys[ bynthtcjd kbw> exfcnde/ob[ d eujkjdyjv ghjwtcct> bvt/n%

- j,zpfyyjcnb ljk;yjcns[ kbw - ljpyfdfntkz> ghjrehjhf> celtq - gj j,tcgtxtyb/ ghfd b pfrjyys[ bynthtcjd erfpfyys[ kbw&

- cjdjregyjcnm ghfd> ghtljcnfdktyyfz rf;ljve kbwe> exfcnde/otve d eujkjdyjv ghjwtcct[13].

Cjlth;fybt ghjwtccefkmys[ ufhfynbq yt bcxthgsdftncz dsitgthtxbc-ktyysvb 'ktvtynfvb> yj df;yj jnvtnbnm> xnj dct 'ktvtyns dpfbvjcdzpfys b j,tcgtxbdf/n lheu lheuf. Yfghbvth> j,zpfyyjcnm ghjrehjhf ghtl(zdbnm j,dbyztvjve j,dbytybt> cke;bn jlyjq bp ufhfynbq tuj ghfdf pyfnm> d x=v jy j,dbyztncz. D cbcntvt ghjwtccefkmys[ ufhfynbq ghfd b pfrjyys[ bynthtcjd kbw> exfcnde/ob[ d eujkjdyjv ghjwtcct> j,zpfyyjcnb ljpyfdfntkz> ghjrehjhf b celf gj j[hfyt 'nb[ ghfd b bynthtcjd bvt/n jxtym df;yjt pyfxtybt. "nj jghtltkztncz ntv> xnj hfccktljdfybt b hfccvjnhtybt eujkjdys[ ltk - bcrk/xb-ntkmyfz rjvgtntywbz yfpdfyys[ dsit kbw. Njkmrj cele b celmt> ghjrehjhe> ljpyfdfntk/ ghbyflkt;bn ghfdj ghbybvfnm d ghtltkf[ cdjtq rjvgtntywbb htitybz gj djghjcfv> djpybrf/obv d [jlt hfccktljdfybz b hfccvjnhtybz eujkjdys[ ltk. D j,kfcnb eujkjdyj-ghjwtccefkmyjq ltzntkmyjcnb cdjb ghfdf uhf;lfyt vjuen htfkbpjdfnm> rfr ghfdbkj> kbim xthtp ltqcndbz cjjndtncnde/ob[ ljk;yjcnys[ kbw. $Ghb 'njv ceotcndtyyjq ufhfynbtq eujkjdyj-ghjwtccefkmys[ ghfd jlyb[ ce,(trnjd ghfdjjnyjitybz zdkztncz ,tp-

eckjdyjt dsgjkytybt rjhhtcgjylbhe/ob[ j,zpfyyjcntq lheubvb exfcnybrf-vb ghfdjjnyjitybz$[14]. Jnc/lf gjyznyj nj ,jkmijt pyfxtybt> rjnjhjt bvt/n j,zpfyyjcnb ljk;yjcnys[ kbw lkz gjlkbyyjuj> htfkmyjuj pyfxtybz ghjwtccefkmys[ ghfd kbw. Xtv gjcktljdfntkmytt b ibht> rjyrhtnytt dshf;tys d pfrjyt j,zpfyyjcnb ljpyfdfntkz> ghjrehjhf> celf gj j[hfyt ghfd b bynthtcjd exfcnde/ob[ d eujkjdyjv ghjwtcct kbw> ntv nofntkmytt 'nb ghfdf b bynthtcs ufhfynbhe/ncz.

Vs dgjkyt cjukfcys c vytybtv G.C."kmrbyl gj djghjce j rjhhtcgjylbhjdfybb eujkjdyj-ghjwtccefkmys[ ghfd b j,zpfyyjcntq ce,(trnjd eujkjdyj-ghjwtccefkmys[ jnyjitybq. Jlyfrj ,skj ,s ytghfdbkmysv pyfxtybt ghjwtccefkmys[ ufhfynbq ghfd kbw> exfcnde/ob[ d eujkjdyjv ghjwtcct> juhfybxbdfnm kbim njq xfcnm/ j,zpfyyjcntq ljk;yjcnys[ kbw> rjnjhsv ghzvj rjhhtcgjylbhe/n cjjndtncnde/obt ghfdf exfcnde/obq d ltkt kbw.

".A.Rewjdf gjkfuftn> xnj $pyfxtybt ghjwtccefkmys[ ufhfynbq ghfd b pfrjyys[ bynthtcjd uhf;lfy> exfcnde/ob[ d eujkjdyjv ghjwtcct> bvt/n j,zpfyyjcnb ljpyfdfntkz> ghjrehjhf> celf%

- ytgjchtlcndtyyj cdzpfyyst c cjjndtncnde/obvb ghfdfvb uhf;lfy b ght;lt dctuj j,dbyztvjuj&

- cjcnjzobt d hfp(zcytybb uhf;lfyfv> exfcnde/obv d ghjwtcct> b[ ghfd&

- cjcnjzobt d cjdthitybb gj bybwbfnbdt cfvb[ ljk;yjcnys[ kbw dct[ bys[ ltqcndbq> ytj,[jlbvs[ lkz pfobns ghfd b pfrjyys[ bynthtcjd uhf;lfy> exfcnde/ob[ d ghjwtcct$[15]. Vs cxbnftv> xnj dsltktybt d cfvjcnjzntkmye/ uhegge j,zpfyyjcntq ljpyfdfntkz> ghjrehjhf> celf> rjnjhst ytgjchtlcndtyyj cdzpfys c hfp(zcytybtv ghfd kbwfv> exfcnde/obv d ghjwtcct> yt dgjkyt j,jcyjdfyyj> b,j 'nf uheggf j,zpfyyjcntq gj ceotcnde rjhhtcgjylbhetn ghfdfv exfcnybrjd ghjwtccf b> cktljdfntkmyj> jnyjcbncz r gthdjq uheggt j,zpfyyjcntq> j rjnjhjq ujdjhbn ".A.Rewjdf.

Cktletn jnvtnbnm> xnj lkz j,tcgtxtybz ghfd b pfrjyys[ bynthtcjd uhf;lfy> exfcnde/ob[ d eujkjdyjv ghjwtcct> ceotcndtyty njn afrn> xnj pfrjy yt njkmrj djpkfuftn yf ljk;yjcnys[ kbw ,jkmibt j,zpfyyjcnb gj j[hfyt ghfd b pfrjyys[ bynthtcjd> yj b cjlth;bn ufhfynbb bcgjkytybz 'nb[ j,zpfyyjcntq. Eujkjdyj-ghjwtccefkmyjt pfrjyjlfntkmcndj Kfndbb ghtlecvfn-hbdftn wtke/ cbcntve nfrb[ ufhfynbq.

Df;ytqitq ufhfynbtq yflkt;fotuj bcgjkytybz ljk;yjcnysvb kbwfvb hfccvfnhbdftvs[ j,zpfyyjcntq zdkz/ncz ghjwtccefkmyst ghfdf> ghtljcnfdktyyst uhf;lfyfv. Jcj,jt pyfxtybt d cbcntvt 'nb[ ghfd bvt/n ghjwtccefkmyst ghfdf j,dbyztvjuj> yj ,skj ,s ytghfdbkmyj juhfybxbdfnm cbcntve ghfd b ufhfynbq kbxyjcnb d eujkjdyjv ghjwtcct njkmrj ghfdfvb j,dbyztvjuj !gjlcelbvjuj@. Ytj,[jlbvsq j,(=v ghjwtccefkmys[ ghfd pfrjyjlfntkm j,tcgtxbdftn dctv> exfcnde/obv d eujkjdyjv ghjwtcct kbwfv.$[16]

Cktletn jnvtnbnm df;yjt pyfxtybt ghfdf yf j,;fkjdfybt ltqcndbq b

htitybq ljpyfdfntkz> ghjrehjhf b celf> ghtljcnfdktyyjuj dctv exfcnde/obv d ghjwtcct kbwfv.

Dcz cbcntvf ghbywbgjd eujkjdyjuj ghjwtccf> f nfr;t ghjwtccefkmyfz ajhvf cke;fn ufhfynbtq ljk;yjuj bcgjkytybz ljpyfdfntktv> ghjrehjhjv> celjv b[ j,zpfyyjcntq gj j[hfyt ghfd b pfrjyys[ bynthtcjd exfcnybrjd ghjwtccf.

$Yfb,jktt jnx=nkbdjt dshf;tybt ibhjrbq j,(=v ghjwtccefkmys[ ghfd exfcnybrjd ghjwtccf gjkexftn d ghbywbgt b[ ghjwtccefkmyjuj hfdtycndf d celt,yjv pfctlfybb$[17].

Cnfnmz 243 EGR Kfndbb> ujdjhz j hfdtycndt ghfd exfcnybrjd celt,yjuj hfp,bhfntkmcndf> yfpsdftn chtlb yb[ gjlcelbvjuj> pfobnybrf> gjnthgtdituj> uhf;lfycrjuj bcnwf> uhf;lfycrjuj jndtnxbrf b b[ ghtlcnfdbntktq. D cbke hfpkbxyjuj ghjwtccefkmyjuj bynthtcf pfrjyjlfntkm ufhfynbhetn njkmrj 'nbv exfcnybrfv eujkjdyjuj ghjwtccf hfdyst ghjwtccefkmyst ghfdf> njxyj jujdjhtyyst d pfrjyt> gj ghtlcnfdktyb/ ljrfpfntkmcnd> exfcnb/ d bccktljdfybb ljrfpfntkmcnd b pfzdktyb/ [jlfnfqcnd. Nfrjt hfdtycndj ghjwtccefkmys[ ghfd d celt,yjv pfctlfybb zdkztncz df;yjq ufhfynbtq ghjnbd jlyjcnjhjyytuj b ce,(trnbdyjuj hfphtitybz ltkf> f nfr;t eckjdbtv gjpyfybz bcnbys gj rf;ljve eujkjdyjve ltke. Ghtbveotcndj d yfpdfyys[ j,kfcnz[ ghjwtccefkmyjq ltzntkmyjcnb jlyjuj bp exfcnybrjd celt,yjuj hfp,bhfntkmcndf evfkzkj ,s djpvj;yjcnm pfobns cdjb[ bynthtcjd lheubv> lf;t tckb ghfdf 'njuj lheujuj exfcnybrf celt,yjuj hfp,bhfntkmcndf

ljcnfnjxyj ibhjrb.

Eujkjdysq ghjwtcc d Kfndbb gjcnhjty nfr> xnj d rf;ljq bp gjcktle/ob[ cnflbq ghjdthztncz pfrjyyjcnm b j,jcyjdfyyjcnm ltqcndbq> cjdthi=yys[ yf ghtlitcnde/ob[ cnflbz[ ghjwtccf. Ceotcndtyyjt yfheitybt ghjwtccefkmys[ ghfd kbxyjcnb> j,yfhe;tyyjt yf rf;ljq bp gjcktle/ob[ cnflbq> dktx=n ghjwtccefkmyst cfyrwbb. Yfghbvth> jnvtyf ghbujdjhf dktx=n pf cj,jq djpdhfotybt ltkf yf ljgjkybntkmyjt hfccktljdfybt. Cktljdfntkmyj> cfvf cbcntvf cnflbq eujkjdyjuj ghjwtccf> pfrhtgk=yyfz d pfrjyt> cke;bn ufhfynbtq ljk;yjuj bcgjkytybz ljpyfdfntktv> ghjrehjhjv> celjv b[ j,zpfyyjcntq gj j[hfyt ghfd b pfrjyys[ bynthtcjd exfcnde/ob[ d eujkjdyjv ghjwtcct kbw.

Yt vtytt df;yj nj j,cnjzntkmcndj> xnj ceotcndtyyjq ufhfynbtq ljk;yjuj bcgjkytybz ljpyfdfntktv> celjv b[ j,zpfyyjcntq gj j[hfyt ghfd b pfrjyys[ bynthtcjd kbw zdkztncz yflpjhyfz ltzntkmyjcnm ghjrehjhf. D cjjndtncndbb cj cnfnm=q 21 EGR Kfndbb $ghjrehjh j,zpfy dj dct[ cnflbz[ eujkjdyjuj ghjwtccf cdjtdhtvtyyj ghbybvfnm ghtlecvjnhtyyst pfrjyjv vths r ecnhfytyb/ k/,juj yfheitybz pfrjyf> jn rjuj ,s 'nj yfheitybt yt bc[jlbkj$. Lkz j,tcgtxtybz ghfd kbxyjcnb df;yj> xnj,s ltzntkmyjcnm ghjrehjhf ,skf yfwtktyf yt njkmrj yf ecnhfytybt e;t ljgeotyys[ yfheitybq> yj b yf b[ ghtleght;ltybt. Gj'njve pfrjyjlfntkm j,zpfk ghjrehjhf ghtleght;lfnm yfheitybz pfrjyf> rjnjhst> djpvj;yj> njkmrj ,elen cjdthitys !cn. 18 $Pfrjyf j ghjrehfneht$@.

Pyfxbntkmyjt hfcibhtybt b ltvjrhfnbpfwbz ufhfynbq ghfd b pfrjyys[ bynthtcjd kbw> exfcnde/ob[ d eujkjdyjv ghjwtcct> jghtltkztncz ibhjrbv ghbdktxtybtv j,otcndtyjcnb r htityb/ pflfx ghfdjcelbz> yfghbvth> exfcnbt d hfcrhsnbb ghtcnegktybq !cn. 143 EGR Kfndbb@.

Ltzntkmyjcnm j,otcndtyyjcnb cke;bn ghjwtccefkmyjq ufhfynbtq ghfd b pfrjyys[ bynthtcjd kbxyjcnb> gjcrjkmre exfcnbt j,otcndtyyjcnb !yfghb-vth> celt,ys[ pfctlfntktq@ cgjcj,cndetn yfb,jktt dctcnjhjyytve> gjkyjve b j,(trnbdyjve bccktljdfyb/ j,cnjzntkmcnd ltkf& cjltqcndetn cj,k/ltyb/ nht,jdfybq pfrjyf. Ghtlcnfdbntkb j,otcndtyyjcnb yfltktys nfrbvb ghfdfvb> rjnjhst lf/n bv djpvj;yjcnm frnbdyj djpltqcndjdfnm yf [jl ghjwtccf> jrfpsdfnm dkbzybt yf [fhfrnth htitybq> ghbybvftvs[ celjv.

Df;yjq xthnjq hfpdbnbz eujkjdyj-ghjwtccefkmyjuj pfrjyjlfntkmcndf Kfndbb zdkztncz djphfcnfybt ghjwtccefkmys[ ufhfynbq ghfd b pfrjyys[ bynthtcjd kbw> exfcnde/ob[ d eujkjdyjv ghjwtcct.

Yfghfdktybz erhtgktybz b hfpdbnbz ghjwtccefkmys[ ufhfynbq hfpkbxys. Ddble njuj> xnj d lfyyjq hf,jnt yt ghtlcnfdkztncz djpvj;ysv gjlhj,yj hfccvjnhtnm 'njn djghjc> vs jcnfyjdbvcz njkmrj yf ytrjnjhs[ jcyjdys[ yfghfdktybz[ erhtgktybz b hfpdbnbz ghjwtccefkmys[ ufhfynbq.

1.  Htfkmyjt djphfcnfybt ghjwtccefkmys[ ufhfynbq j,tcgtxbdftncz rfr yfkbxbtv cjjndtncnde/otuj pfrjyjlfntkmcndf> nfr b ceotcndtyysv djphfcnfybtv cjwbfkmyj-'rjyjvbxtcrb[ b gjkbnbxtcrb[ ufhfynbq pfrjyyjcnb.

2.  Cjdthitycndjdfybt eujkjdyj-ghfdjds[ yjhv b bycnbnenjd> yf[jlzob[cz d ntcyjq cdzpb c eujkjdysv ghjwtccjv b> tcntcndtyyj> jrfpsdf/ob[ dkbzybt yf ghjwtccefkmyst ufhfynbb.

3.  Ecbktybt ghfdjdjq htukfvtynfwbb ltzntkmyjcnb ljpyfdfntkz> ghjrehjhf> celtq gj hfccktljdfyb/ eujkjdys[ ltk b b[ hfphtityb/.

4.  Djphfcnfybt j,zpfyyjcntq ljpyfdfntkz> ghjrehjhf b celf gj j,tcgtxtyb/ ghfd b pfrjyys[ bynthtcjd kbw> exfcnde/ob[ d eujkjdyjv ghjwtcct> f nfr;t ufhfynbq b[ bcgjkytybz.

$Xtv ibht ghjwtccefkmyst ufhfynbb ghtlecvjnhtys d pfrjyt> ntv c ,jkmitq nofntkmyjcnm/ b gjkyjnjq jyb ghbvtyz/ncz yf ghfrnbrt> ntv d ,jkmitq cntgtyb j,tcgtxbdf/ncz b ujcelfhcndtyyst ge,kbxyst bynthtcs b pfrjyyst kbxyst ghfdf uhf;lfy$[18].

U K F D F 2

ufhfynbb ghfd j

d cnflbb ljcelt

Pfrjyjlfntkm> djpkfufz yf cjjndtncnde/obt jhufys j,zpfyyjcnm htibntkmyj bpj,kbxfnm rf;ljuj> cjdthibdituj ghtcnektybt> d nj ;t dhtvz cnhjuj nht,etn jn yb[> xnj,s yb jlby ytdbyjdysq yt ,sk ghbdktx=y r eujkjdyjq jndtncndtyyjcnb b jce;lty !cn. 2 EGR Kfndbb@.

Eujkjdyj-ghjwtccefkmyjt pfrjyjlfntkmcndj Kfndbb !cn. 145 EGR Kfndbb@ htukfvtynbhetn jcyjdfybt ghbdktxtybz r eujkjdyjq jndtncndtyyjcnb cktle/obv j,hfpjv% $Ghb yfkbxbb ljcnfnjxys[ ljrfpfntkmcnd> lf/ob[ jcyjdfybt lkz ghtl(zdktybz j,dbytybz d cjdthitybb ghtcnegktybz> ghjrehjh dsyjcbn vjnbdbhjdfyyjt gjcnfyjdktybt j ghbdktxtybb cjjndtncnde/otuj kbwf d rfxtcndt j,dbyztvjuj.$

Gj gjdjle jghtltktybz cntgtyb ljrfpfyyjcnb afrnjd> cjcnfdkz/ob[ jcyjdfybt eujkjdyjq jndtncndtyyjcnb> ghtltkf b[ ljrfpsdfybz b lheubv djghjcfv d xfcnb ghbdktxtybz r eujkjdyjq jndtncndtyyjcnb d ghjwtccefkmyjq kbnthfneht ytn ytj,[jlbvjq x=nrjcnb b gjcktljdfntkmyjcnb.

D.P.Kerfitdbx> D.V.Cfdbwrbq b hzl lheub[ ghjwtccefkbcnjd cxbnf/n ytljgecnbvsv j,dbytybt xtkjdtrf> tckb e ghjrehjhf bvt/ncz rjkt,fybz> cjvytybz d tuj dbyjdyjcnb.[19] "nf gjpbwbz ctqxfc yfikf dctj,ott ghbpyfybt.

Vs nfr;t cnjbv yf njq njxrt phtybz> xnj ghjrehjh> cnhjuj hfp,bhfzcm

d cj,hfyys[ gj ltke ljrfpfntkmcndf[> j,(trnbdyj b dctcnjhjyyt jwtybdfz b[> ljk;ty nd=hlj e,tlbncz d njv> xnj afrns> j,hfpe/obt jcyjdfybt eujkjdyjq jndtncndtyyjcnb b cjlth;fybt ajhvekbhetvjuj bv j,dbytybz> ecnfyjdktys d cjjndtncndbb c ltqcndbntkmyjcnm/> xnj ghbybvftvjt gj ybv htitybt tlbycndtyyj ghfdbkmyjt> cnhjuj pfrjyyjt b j,jcyjdfyyjt> b,j ghbdktxtybt r eujkjdyjq jndtncndtyyjcnb njkmrj njulf jndtxftn bynthtcfv ghfdjcelbz> rjulf jyj zdkztncz pfrjyysv b j,jcyjdfyysv$.[20]

Xnj ;t cke;bn ghfdjdjq jcyjdjq lkz gjzdktybz j,dbyztvjuj d eujkjdyjv ghjwtcct*

D /hblbxtcrjq kbnthfneht gj lfyyjve gjdjle ytn tlbyjuj vytybz. Tckb V.C.Cnhjujdbx> V.F.Xtkmwjd b vyjubt lheubt ghjwtccefkbcns cdzpsdf/n gjzdktybt j,dbyztvjuj c dsytctybtv gjcnfyjdktybz j ghbdktxtybb r eujkjdyjq jndtncndtyyjcnb> nj lheubt> d njv xbckt H.L.Hf[eyjd> cdzpsdf/n 'nj c ytgjchtlcndtyysv ghtl(zdktybtv j,dbytybz.[21]

Gj j,otve ghfdbke kbwj ghbpyf=ncz j,dbyztvsv c vjvtynf ghtl(zdktybz tve j,dbytybz. Yj tckb bpdtcnyj> xnj 'nj kbwj ghtlyfvthtyyj crhsdftncz jn hfccktljdfybz> nj d nfrjv ckexft kbwj vj;yj ghbpyfnm j,dbyztvsv c vjvtynf dsytctybz gjcnfyjdktybz. "nj j,(zcyztncz ntv> xnj cjukfcyj cn. 199 EGR Kfndbb hjpscr j,(zdkztncz d jnyjitybb j,dbyztvjuj.

C nfrbv htitytv lfyyjuj djghjcf ytj,[jlbvj cjukfcbnmcz> nfr rfr bvtyyj c vjvtynf ghtl(zdktybz j,dbytybz kbwj gjkyjcnm/ epyf=n> rfrjt ltzybt b d rfrjq cntgtyb tve byrhbvbybhetncz> rfrbvb ghjwtccefkmysvb ghfdfvb jyj j,kflftn> b cktljdfntkmyj> djpybrftn htfkmyfz djpvj;yjcnm lkz pfobns.

Bnfr> fdnjh> djghtrb x. 1 cn. 95 EGR Kfndbb> ghblth;bdftncz vytybz j njv> xnj j,dbyztvsq - 'nj kbwj> d jnyjitybb rjnjhjuj yt njkmrj cajhvekbhjdfyj jabwbfkmyjt j,dbytybt> yj b rjnjhjve jyj ghtl(zdktyj.

Rfr frnbdysq exfcnybr eujkjdyjuj ghjwtccf> j,dbyztvsq yfltk=y ibhjrbv rjvgktrcjv ghfd yf pfobne. Gjl ghfdjv yf pfobne cktletn gjybvfnm cjdjregyjcnm ghjwtccefkmys[ ghfd> j,tcgtxbdf/ob[ j,dbyztvjve htfkmye/ djpvj;yjnm pfobofnm cdjb pfrjyyst bynthtcs. "nj ghfdj crkflsdftncz bp ghfdf yf kbxye/ pfobne b ghfdf yf gjvjom pfobnybrf[22].

D cjjndtncndbb cj cn. 18 EGR Kfndbb ghfdj j,dbyztvjuj yf pfobne dshf;ftncz d ghtljcnfdktybb j,dbyztvjve djpvj;yjcnb pfobofnmcz ecnfyjdktyysvb pfrjyjv chtlcndfvb b cgjcj,fvb. D j,zpfyyjcnm ghjrehjhf b ljpyfdfntkz d[jlbn j,tcgtxtybt j[hfys kbxys[ b bveotcndtyys[ ghfd j,dbyztvjuj. Yf gthdsq dpukzl nfrjt nht,jdfybt pfrjyf vj;tn gjrfpfnmcz ytgjyznysv. Ghjrehjh ljk;ty ghbdktxm r jndtncndtyyjcnb kbwj> cjdthibditt ghtcnegktybt. Jy cj,hfk ljrfpfntkmcndf dbyjdyjcnb b j,dbyztn kbwj d ghtcnegktybb. Rfr ;t jy ljk;ty pf,jnbnmcz j njv> xnj,s j,dbyztvsq vju pfobofnmcz jn j,dbytybz> b lf;t j[hfyznm tuj kbxyst b bveotcndtyyst ghfdf* Djpkj;tybt yf ghjrehjhf 'njq j,zpfyyjcnb zdkztncz hfpevysv b ytj,[jlbvsv. $Yt njkmrj d bynthtcf[ j,dbyztvjuj> yj b d bynthtcf[ hfccktljdfybz d wtkz[ ghfdbkmyjuj> j,(trnbdyjuj dszcytybz dct[ j,cnjzntkmcnd ltkf lfnm j,dbyztvjve djpvj;yjcnm dsldbyenm dct bvt/obtcz

e ytuj djphf;tybz> dsckeifnm b dybvfntkmyj ghjdthbnm dct tuj j,(zcytybz. Ghjrehjh j,zpfy j,tcgtxbnm ghfdj j,dbyztvjuj yf pfobne lkz njuj> xnj,s cfvjve yt ljgecnbnm jib,rb b ghfdbkmyj hfphtibnm ltkj$.[23]

Hfpevttncz> xnj $j,tcgtxtybt j,dbyztvjve ghfdf yf pfobne bvttn pyfxtybt yt njkmrj lkz ce,(trnf 'njuj ghfdf. Jyj cjcnfdkztn> dvtcnt c ntv> jlyj bp ytj,[jlbvs[ eckjdbq gjpyfybz bcnbys> rfr b ljcnb;tybz lheub[ pflfx eujkjdyjuj ghjwtccf$[24]. J,(=v ghjwtccefkmys[ ghfd> ghtljcnfdktyysq j,dbyztvjve> rfr b chtlcndf tuj jceotcndktybz $ecnfyfdkbdftncz d ghtltkf[> ytj,[jlbvs[ lkz gjpyfybz bcnbys b> ntv cfvsv> lkz j[hfys pfrjyys[ bynthtcjd j,dbyztvjuj$.

D cjjndtncndbb c x. 3 cn. 95 EGR Kfndbb j,dbyztvsq bvttn ghfdj% pyfnm> d x=v jy j,dbyztncz> b lfdfnm gjzcytybz d cdzpb c ghtl(zdktyysv tve j,dbytybtv& ghtlcnfdkznm ljrfpfntkmcndf& pfzdkznm [jlfnfqcndf& pyfrjvbnmcz cj dctvb vfnthbfkfvb ltkf c vjvtynf jrjyxfybz ljcelt,yjuj hfccktljdfybz b dsgbcsdfnm bp ltkf ytj,[jlbvst cdtltybz bkb ;t c gjvjom/ nt[ybxtcrb[ chtlcnd rjgbhjdfnm ytj,[jlbvst vfnthbfks ltkf& bvtnm pfobnybrf& exfcndjdfnm d celt,yjv hfp,bhfntkmcndt d celt gthdjq bycnfywbb& pfzdkznm jndjls& ghbyjcbnm ;fkj,s yf ltqcndbz b htitybz ljpyfdfntkz> ghjrehjhf b celf. Rfr dblyj> lfyyfz cnfnmz yt cjlth;bn cgtwbfkmyjuj gthtxyz ghfd> rjnjhsvb j,kflftn j,dbyztvsq njkmrj d cnflbb ljcelt,yjuj hfccktljdfybz. Erfpfyysvb ghfdfvb jy yfltk=y rfr exfcnybr dctuj eujkjdyjuj ghjwtccf.

Ghjwtccefkmyst ghfdf> ghtljcnfdktyyst pfrjyjv j,dbyztvjve> b chtlcndf b[ j,tcgtxtybz ytrjnjhsvb ghjwtccefkbcnfvb eckjdyj ltkzncz yf uheggs.[25] D xfcnyjcnb Y.D.:jubysv b A.Y.Afnrekkbysv - yf ldt uheggs. R gthdjq uheggt jyb jnyjczn nt ghfdf b ghjwtccefkmyst ufhfynbb> rjnjhst ytgjchtlcndtyyj dsntrf/n bp rjycnbnewbjyyjuj ghfdf yf pfobne. Dj dnjhe/ uhegge d[jlzn nt ghfdf j,dbyztvjuj yf ljcelt,yjv hfccktljdfybb> rjnjhst cdzpfys c j[hfyjq tuj kbxys[ ghfd b bveotcndtyys[ bynthtcjd.[26]

Enjxytybt rkfccbabrfwbb ghfd b chtlcnd pfobns j,dbyztvjuj d eujkjdyjv ghjwtcct j,ktuxftn ezcytybt ghjwtccefkmys[ djpvj;yjcntq j,dbyztvjuj d hfpkbxys[ cnflbz[ eujkjdyjuj ghjwtccf> gjvjuftn bccktljdfnm uke,;t b ltnfkmytt ghj,ktve j,tcgtxtybz ghfd j,dbyztvjuj d cnflbb ljcelt,yjuj hfccktljdfybz.

Jlyjq bp df;ytqib[ ghjwtccefkmys[ ufhfynbq ghfd j,dbyztvjuj cxbnftncz ghtpevgwbz ytdbyjdyjcnb.

Ghj,ktvf ghtpevgwbb ytdbyjdyjcnb j,dbyztvjuj zdkztncz jlybv bp yfb,jktt cgjhys[ djghjcjd d yfert eujkjdyjuj ghjwtccf.

Nfr> yfghbvth> V.K.Zre, cxbnftn> xnj $ghtpevgwbz ytdbyjdyjcnb jpyfxftn> xnj d eujkjdyjv ghjwtcct dczrbq ghtlgjkfuftncz ytdbyjdysv lj nt[

gjh> gjrf yt ljrfpfyj j,hfnyjt> nj tcnm dbyf$[27]. Lheubt ghjwtccefkbcns> d xfcnyjcnb> B.K.Gtnhe[by> D.P.Kerfitdbx> V.C.Cnhjujdbx ghtlkfuf/n cktle/oe/ ajhvekbhjdre ghtpevgwbb ytdbyjdyjcnb% $... j,dbyztvsq ghtlgjkfuftncz ytdbyjdysv> gjrf tuj dbyjdyjcnm yt ljrfpfyf d ecnfyjdktyyjv pfrjyjv gjhzlrt$[28].

Jlyb fdnjhs cxbnf/n> xnj ghtpevgwbz ytdbyjdyjcnb - 'nj yt ghtpevgwbz rfr nfrjdfz> f kbim vtnjl bccktljdfybz bkb kjubxtcrbq ghbtv> ghbvtyztvsq dj dct[ cnflbz[ ghjwtccf[29]. Lheubt b djdct jnhbwf/n ceotcndjdfybt ghtpevgwbb ytdbyjdyjcnb d eujkjdyjv ghjwtcct. Yfghbvth> V.F.Xtkmwjd endth;lfk> xnj ghtpevgwbz ytdbyjdyjcnb yt cjlth;bn htfkmys[ ufhfynbq ghfdjcelbz> yt yfkfuftn j,zpfyyjcntq yf jhufys ghjrehfnehs b celf gj j,(trnbdyjve> dctcnjhjyytve> gjkyjve bccktljdfyb/ j,cnjzntkmcnd ltkf b yt j,tcgtxbdftn ghfd j,dbyztvjuj yf pfobne. $Ghjwtccefkmyst ufhfynbb ghfd j,dbyztvjuj dsntrf/n yt bp ghtpevgwbb ytdbyjdyjcnb> ybrjulf yt ajhvekbhjdfyyjq d yfitv ghjwtccefkmyjv ghfdt> f bp ghbywbgf pfrjyyjcnb> rfr dscitq ufhfynbb ltvjrhfnbpvf b cghfdtlkbdjcnb eujkjdyjuj ghjwtccf$[30].

Rfr ;t hfphtiftn djghjc j ghtpevgwbb ytdbyjdyjcnb ltqcnde/ott eujkjdyj-ghjwtccefkmyjt pfrjyjlfntkmcndj*

J,hfnbvcz r cn. 191 EGR Kfndbb> rjnjhfz ukfcbn% $Ybrnj yt vj;tn

,snm ghbpyfy dbyjdysv d cjdthitybb ghtcnektybz b jce;l=y> gjrf tuj dbyf yt ljrfpfyf d ecnfyjdktyyjv pfrjyjv gjhzlrt b ghbpyfyf dcnegbdibv d pfrjyye/ cbke ghbujdjhjv celf$.

Ghtpevgwbz ytdbyjdyjcnb - 'nj jlyf bp df;ytqib[ ufhfynbq ghfdf j,dbyztvjuj yf pfobne b ecnfyjdktybz bcnbys d eujkjdyjv ghjwtcct. Ghjrehjh> bcgjkyzz djpkj;tyye/ yf ytuj pflfxe bpj,kbxfnm dbyjdys[ d cjdthitybb ghtcnegktybz> cj,bhftn ljrfpfntkmcndf> ytj,[jlbvst b ljcnfnjxyst lkz ghbpyfybz celjv lfyyjuj kbwf dbyjdysv. Jy gj cdjtve dyenhtyytve e,t;ltyb/ jwtybdftn cj,hfyyst ljrfpfntkmcndf gjl eukjv phtybz b[ ljcnfnjxyjcnb lkz ghbpyfybz kbwf dbyjdysv b ghb[jlbn r e,t;ltyb/ d dbyjdyjcnb lfyyjuj kbwf> yj ghjrehjh yt dghfdt cdjbv gjcnfyjdktybtv ghbpyfnm kbwj dbyjdysv d cjdthitybb ghtcnegktybz.

$Pyfxtybt ghtpevgwbb ytdbyjdyjcnb d jcyjdyjv cjcnjbn d njv> xnj t/ j,tcgtxbdf/ncz ghfdf ghbdktx=yyjuj r eujkjdyjq jndtncndtyyjcnb kbwf b d nj ;t dhtvz j,tcgtxbdftncz ytghtldpznjt> j,(trnbdyjt bccktljdfybt j,cnjzntkmcnd ltkf. Yfheitybz ;t ghtpevgwbb ytdbyjdyjcnb> jncnegktybz jn yt= ytbp,t;yj ghblf/n bccktljdfyb/ j,cnjzntkmcnd ltkf jlyjcnjhjyyt j,dbybntkmysq [fhfrnth> xnj yt cjltqcndetn j,yfhe;tyb/ bcnbys gj ltke> f yfj,jhjn> edjlbn jn yt=$[31].

Ghfdj j,dbyztvjuj pyfnm> d x=v jy j,dbyztncz> j,tcgtxbdftncz gj pfrjye hzljv ghjwtccefkmys[ ufhfynbq. $Jceotcndktybt 'njuj ghfdf j,dbyztvjuj cke;bn ytj,[jlbvjq ghtlgjcskrjq lfkmytqituj ltzntkmyjuj

exfcnbz tuj d ghjwtcct ljrfpsdfybz. J,dbyztvsq ytljcnfnjxyj jcdtljvk=yysq j njv> rfrjt ltzybt tve byrhbvbybhetncz> ghfrnbxtcrb kbi=y djpvj;yjcnb ghjnbdjgjcnfdkznm cdjb ljdjls ajhvekt j,dbytybz$[32].

Ghjrehjh> cj,hfd ljrfpfntkmcndf> ljcnfnjxyst lkz ghtl(zdktybz j,dbytybz> j,zpfy dsytcnb vjnbdbhjdfyyjt gjcnfyjdktybt j ghbdktxtybb kbwf d rfxtcndt j,dbyztvjuj !cn. 145 EGR Kfndbb@.

K.V.Rfhyttdf cxbnftn> xnj $d gjcnfyjdktybb j ghbdktxtybb d rfxtcndt j,dbyztvjuj dgthdst ajhvekbhetncz b j,jcyjdsdftncz j,dbytybt> ghtl(zdkztvjt jghtltk=yyjve kbwe$[33]. Yf yfi dpukzl> pfrjy yt ghtlecvfnhbdftn j,zpfntkmyjcnb bpkj;tybz d gjcnfyjdktybb ljrfpfntkmcnd> j,jcyjdsdf/ob[ j,dbytybt. Ytj,[jlbvj b ljcnfnjxyj bpkj;bnm afrnbxtcrbt j,cnjzntkmcndf ltzybz b /hblbxtcre/ jcyjde ghbdktxtybz r eujkjdyjq jndtncndtyyjcnb. Jlyfrj> dct endth;ltybz> cjlth;fobtcz d gjcnfyjdktybb ljk;ys jcyjdsdfnmcz yf bvt/ob[cz d ltkt ljrfpfntkmcndf[> f yt yf ljuflrf[ bkb dytghjwtccefkmys[ lfyys[> xnj ytjlyjrhfnyj gjlx=hrbdfkjcm hfytt.

Cjlth;fybt gjcnfyjdktybz d j,otv dblt htukfvtynbhetncz d x.1 cn. 146 EGR Kfndbb> ult crfpfyj> xnj d lfyyjv gjcnfyjdktybb erfpsdftncz% $vtcnj b dhtvz cjcnfdktybz gjcnfyjdktybz& rtv cjcnfdktyj gjcnfyjdktybt& afvbkbz> bvz> jnxtcndj b djphfcn j,dbyztvjuj& vtcnj> dhtvz cjdthitybz ghtcnegktybz> vjnbds b cgjcj, tuj cjdthitybz> rdfkbabwbhe/obt ghbpyfrb> gjcktlcndbz b lheubt j,cnjzntkmcndf> gjcrjkmre jyb ecnfyjdktys vfnthbfkfvb ltkf& cnfnmz> xfcnm b geyrn eujkjdyjuj pfrjyf$.

Ghjwtccefkmysq gjhzljr ghbdktxtybz kbwf d rfxtcndt j,dbyztvjuj> nht,jdfybt pfrjyf j ghfdt yf pfobne b j, j,tcgtxtybb 'njuj ghfdf j,eckjdkbdf/n ytj,[jlbvjcnm erfpsdfnm d gjcnfyjdktybb j ghbdktxtybb d rfxtcndt j,dbyztvjuj dct 'ktvtyns cjcnfdf ghtcnegktybz.

Lkz htfkmyjuj jceotcndktybz pfobns jxtym df;yj njxyjt erfpfybt d gjcnfyjdktybb j ghbdktxtybb d rfxtcndt j,dbyztvjuj yf rjyrhtnysq ghbpyfr ghtcnegktybz> rjulf lbcgjpbwbb eujkjdyjuj pfrjyf cjlth;bn ytcrjkmrj rdfkbabwbhe/ob[ ghbpyfrjd.

Jcj,tyyj ytj,[jlbvj d gjcnfyjdktybb j ghbdktxtybb d rfxtcndt j,dbyztvjuj gj cnfnmt c ,kfyrtnyjq lbgjpbwbtq erfpsdfnm> rfrbt rjyrhtnyj ghfdbkf b b[ geyrns yfheitys. Nfr> yfghbvth> gj eujkjdyjve ltke 35630297 ghjrehjhjv Hb;crjuj hfqjyf ,skj dsytctyj gjcnfyjdktybt j ghbdktxtybb d rfxtcndt j,dbyztvjuj Lvbnhbz R-df gj j,dbytyb/ d njv> xnj jy $eghfdkzz nhfycgjhnysv chtlcndjv> yfheibk ghfdbkf ,tpjgfcyjcnb ldb;tybz> xtv ghbxbybk gjnthgtdibv kturbt ntktcyst gjdht;ltybz b ntktcyst gjdht;ltybz chtlytq nz;tcnb> f bvtyyj%

19 fduecnf 1997 u. jrjkj 2230 xfc. djlbntkm L.V.R-td.> d yfheitybt g. 25.1 b 27.1 Ghfdbk ljhj;yjuj ldb;tybz !GLL@> ,tp djlbntkmcrjuj eljcnjdthtybz b yf[jlzcm gjl djpltqcndbtv fkrjujkmys[ yfgbnrjd> eghfdkzk f#v Opel-Monza b cktljdfk yf ytq d Hb;crjv hfqjyt gj Tkufdcrjve ijcct d yfghfdktybb Hbub. Yf 13 rv erfpfyyjuj ijcct L.R-td. ghjzdbk ytdybvfntkmyjcnm r jrhe;f/otq j,cnfyjdrt b tt bpvtytybzv> yt ltqcndjdfk d cjjndtncndbb c nht,jdfybzvb g.g. 3> 7> 47> b 102 GLL> cjdthifz ktdsq gjdjhjn d cnjhjye wtynhf u. Jkfqyt> yt e,tlbkcz d ,tpjgfcyjcnb lfyyjuj vfytdhf> d njv> xnj yt cjplfcn ghtgzncndbq lkz lheub[ exfcnybrjd ljhj;yjuj ldb;tybz> d htpekmnfnt xtuj dspdfk cnjkryjdtybt c f#v Mercedes Benz-307> djlbntkm rjnjhjq Gfdtk U-rbq. t[fk gj Tkufdcrjve ijcct yfdcnhtxe d yfghfdktybb u. Tkufds.

D htpekmnfnt ghtcnegys[ ltqcndbq L.R-df gjnthgtdibv C.U-ve ,skb ghbxbytys ntktcyst gjdht;ltybz dblf eib,f ujkjds c eib,ktyyjq hfyjq d j,kfcnb k,f> rjnjhst gj cdjtve [fhfrnthe jnyjczncz r k=urbv ntktcysv gjdht;ltybzv> dspdfdibv rhfnrjdhtvtyyjt hfccnhjqcndj pljhjdmz yf chjr cdsit 6> yj yt ,jktt 21 lyz& G.G-uj - ntktcyst gjdht;ltybz dblf eib,f ujkjds c eib,ktyyjq hfyjq d j,kfcnb k,f cktdf> eib, ktdjq rbcnb c eib,ktyyj-hdfyjq hfyjq b gjdht;ltybtv ce[j;bkbz 3-uj gfkmwf> rjnjhst gj cdjtve [fhfrnthe jnyjczncz r ntktcysv gjdht;ltybzv chtlytq nz;tcnb> dspdfdibv lkbntkmyjt hfccnhjqcndj pljhjdmz yf chjr cdsit 21 lyz& R.R-yjr - ntktcyst gjdht;ltybz dblf eib,f ujkjds c eib,ktyysvb hfyfvb d j,kfcnb ntvtyb> eib, j,tb[ cnjg c rhjdjgjln=rjv yf ghfdjq cnjgt> rjnjhst gj cdjtve [fhfrnthe jnyjczncz r k=urbv ntktcysv gjdht;ltybzv> yt dspdfdibv rhfnrjdhtvtyyjuj hfccnhjqcndf pljhjdmz yf chjr cdsit 6 lytq& F.G-uj - ntktcyjt gjdht;ltybt dblf gthtkjvf itqrb ktdjq ,tlhtyyjq rjcnb> rjnjhjt jnyjcbncz r ntktcysv gjdht;ltybzv chtlytq nz;tcnb> dspdfdibv lkbntkmyjt hfccnhjqcndj pljhjdmz yf chjr cdsit 21 lyz. Cdjbvb ltqcndbzvb L.R-td cjdthibk ghtcnegktybt> ghtlecvjnhtyyjt

cn. 213 x. 1 ER Kfndbb$[34].

Fyfkbpbhez ghfrnbre> ckj;bdie/cz d Fdnjnhfycgjhnyjq ghjrehfneht b d ghjrehfneht Hb;crjuj hfqjyf ghb ghtl(zdktybb j,dbytybz kbwe d cjdthitybb ghtcnegktybq> ghtlecvjnhtyys[ cnfnmzvb 213 b 2131 ER Kfndbb> cktletn jnvtnbnm> xnj d jcyjdyjv ghjrehjhs ghtljcnfdkz/n j,dbyztvsv djpvj;yjcnm jpyfrjvbnmcz c ntvb geyrnfvb Ghfdbk ljhj;yjuj ldb;tybz> rjnjhst erfpfys d gjcnfyjdktybb.

D x. 3 cn. 146 EGR Kfndbb crfpfyj% $Tckb j,dbyztvjve byrhbvbybhe-tncz ytcrjkmrj ghtcnegktybq> rjnjhst cjdthitys yt cdzpfyysvb dvtcnt ghtcnegysvb ltzybzvb !htfkmyfz cjdjregyjcnm@> d gjcnfyjdktybb j ghbdktxtybb d rfxtcndt j,dbyztvjuj cktletn jnltkmyj erfpfnm j,cnjzntkmcndf cjdthitybz rf;ljuj ghtcnegktybz b b[ rdfkbabrfwb/$. Tcntcndtyyj> yfheitybt 'njuj nht,jdfybz pfrjyf cjplftn cthm=pyst nhelyjcnb d pfobnt jn ghtl(zdktyyjuj j,dbytybz.

Tckb byrhbvbybhetvjt j,dbyzvjve ghtcnegktybt j[dfnsdftn ytcrjkmrj 'gbpjljd> nj d ajhvekbhjdrt j,dbytybz rf;lsq bp yb[ ytj,[jlbvj bpkfufnm jnltkmyj> nfr rfr 'nj gjpdjkztn j,dbyztvjve lfnm hfpd=hyenst j,(zcytybz gj rf;ljve geyrne j,dbytybz.

Ghjrehjh j,zpfy cnhjuj bylbdblefkbpbhjdfnm j,dbytybt d pfdbcbvjcnb jn cntgtyb dbys> [fhfrnthf b j,otcndtyyjq jgfcyjcnb cjdthi=yyjuj ghtcnegktybz> kbxyjcnb j,dbyztvjuj b j,cnjzntkmcnd ltkf> cvzuxf/ob[ b jnzuxf/ob[ jndtncndtyyjcnm.

D cjjndtncndbb c nht,jdfybzvb cn. 156 EGR Kfndbb bpvtytybt b ljgjkytybt j,dbytybz dktx=n pf cj,jq dsytctybt yjdjuj gjcnfyjdktybz> rjnjhjt ghtl(zdkztncz j,dbyztvjve. $Gjcnfyjdktybt j ghbdktxtybb d rfxtcndt j,dbyztvjuj> dsytctyyjt dj bpvtytybt hfytt ghtl(zdktyyjuj j,dbytybz> ljk;yj ,snm vjnbdbhjdfyysv b cjlth;fnm ccskre yf nt bpvtytybz> rjnjhst gjcke;bkb jcyjdfybtv lkz dsytctybz yjdjuj gjcnfyjdktybz.$[35]

Rfr erfpfyj d x. 2 cn. 156 EGR Kfndbb> $tckb ghtl(zdktyyjt j,dbytybt d [jlt ljcelt,yjuj hfccktljdfybz d rfrj-kb,j xfcnb yt yfikj gjlndth;ltybz> ghjrehjh cdjbv gjcnfyjdktybtv eujkjdyjt ltkj d 'njq xfcnb ghtrhfoftn b cjj,oftn j, 'njv j,dbyztvjve.$ Cktljdfntkmyj b 'nf cnfnmz EGR Kfndbb yfghfdktyf yf j,tcgtxtybt ghfdf j,dbyztvjuj pyfnm> d x=v jy j,dbyztncz.

Htpjk/nbdyfz xfcnm gjcnfyjdktybz j ghbdktxtybb d rfxtcndt j,bdyztvjuj ljk;yf ,snm bpkj;tyf d cjjndtncndbb c ajhvekbhjdrjq j,dbytybz.

Gjcnfyjdktybt j ghbdktxtybb d rfxtcndt j,dbyztvjuj ghjrehjh j,zpfy ghtl(zdbnm j,dbyztvjve yt gjplytt cjhjrf djcmvb xfcjd c vjvtynf tuj dsytctybz b dj dczrjv ckexft yt gjplytt> xtv d ltym zdrb j,dbyztvjuj bkb tuj ghbyelbntkmyjuj ghbdjlf !x. 1 cn. 150 EGR Kfndbb@.

$Cj,k/ltybt ecnfyjdktyys[ pfrjyjv chjrjd jpyfrjvktybz j,dbyztvjuj c ghjwtccefkmysvb frnfvb> d rjnjhs[ ajhvekbhetncz j,dbytybt> - ytj,[jlbvsq 'ktvtyn ghfdf j,dbyztvjuj yf pfobne.$[36] Yfheitybt chjrjd ye;yj hfccvfnhbdfnm rfr ytpfrjyyjt juhfybxtybt ghfdf yf pfobne.

Pfrjy nht,etn> xnj,s ghjrehjh jpyfrjvbk j,dbyztvjuj c gjcnfyjdktybtv j ghbdktxtybb d rfxtcndt j,dbyztvjuj> hfp(zcybk ceoyjcnm ghtl(zdktyyjuj j,dbytybz b tuj ghfdf yf ljcelt,yjv hfccktljdfybb !x. 3 cn. 150 EGR Kfndbb@.

Jnc/lf cjdthityyj jxtdblyj> xnj cfvj cjlth;fybt gjcnfyjdktybz j ghbdktxtybb d rfxtcndt j,dbyztvjuj j,zpfntkmyj d cbke ghzvjuj nht,jdfybz pfrjyf ljk;yj ,snm ljdtltyj lj cdtltybz j,dbyztvjuj.

Vs cjukfcys c vytybtv U.V.Vbymrjdcrjuj> xnj $ghtl(zdktybt j,dbytybz drk/xftn j,(zdktybt gjcnfyjdktybz> hfp(zcytybt tuj ceoyjcnb b hfp(zcytybt j,dbyztvjve tuj ghfd.$[37]

Ghjrehjh pyfrjvbn j,dbyztvjuj c gjcnfyjdktybtv j ghbdktxtybb gjcktlytuj d rfxtcndt j,dbyztvjuj gen=v ghtl(zdktybz tve ntrcnf 'njuj gjcnfyjdktybz. D nt[ ckexfz[> rjulf j,dbyztvsq yt vj;tn cfv ghjxbnfnm gjcnfyjdktybt> yfghbvth> d ckexft ytpyfybz zpsrf> yf rjnjhjv yfgbcfyj gjcnfyjdktybt> vfkjuhfvjnyjcnb> gkj[juj phtybz b n.l.> jyj ljk;yj ,snm ghjxbnfyj ghjrehjhjv dcke[ bkb gthtdjlxbrjv yf zpsrt> rjnjhsv dkflttn j,dbyztvsq.

J,dbyztvjve vj;tn ,snm ghtl(zdktyj j,dbytybt d cjdthitybb ytcrjkmrb[ ghtcnegktybq> j[dfnsdftvs[ ytcrjkmrbvb cnfnmzvb eujkjdyjuj pfrjyf> bkb d ghtcnegktybb> cjcnjzotv bp ytcrjkmrb[ hfpyjdhtvtyys[ b cjdthi=yys[ d hfpkbxys[ vtcnf[ b ghb hfpkbxys[ j,cnjzntkmcndf[ ghjnbdjghfdys[ ltqcndbq. Tcntcndtyyj> xnj ghb jlyjrhfnyjv jpyfrjvktybb c gjcnfyjdktybtv j ghbdktxtybb d rfxtcndt j,dbyztvjuj gjcktlytve ytkturj pfgjvybnm dct afrnbxtcrbt j,cnjzntkmcndf j,dbytybz> rjnjhst tve dvtyz/ncz d dbye b dsldbyenm j,jcyjdfyyst ljdjls d cdj/ pfobne. Gj'njve hzl ghjwtccefkbcnjd> d xfcnyjcnb> Y.C.Fktrcttd> D.P.Kerfitdbx cnjzn yf njxrt phtybz> xnj $lkz j,tcgtxtybz pfrjyys[ bynthtcjd b ghfd j,dbyztvjuj ,skj ,s ghfdbkmytt dslfdfnm tve rjgb/ gjcnfyjdktybz bkb hfphtibnm cfvjve cybvfnm rjgb/ 'njuj gjcnfyjdktybz>$[38] xnj yt dspsdftn djphf;tybz> b,j nfrjq gjhzljr ghtl(zdktybz j,dbytybz ,jktt yfl=;yj j,tcgtxbdfk ,s ghfdf j,dbyztvjuj d eujkjdyjv ghjwtcct b gjdscbk ,s jndtncndtyyjcnm ghjrehjhf pf ghfdbkmyjcnm b j,jcyjdfyyjcnm ghtl(zdkztvjuj j,dbytybz. Ghfdj j,dbyztvjuj gjkexbnm rjgb/ gjcnfyjdktybz j ghbdktxtybb d rfxtcndt j,dbyztvjuj pfabrcbhjdfyj d ghjtrnt ujnjdzotujcz r ghbyznb/ eujkjdyj-ghjwtccefkmyjuj Rjltrcf.

Hfp(zcytybt ceoyjcnb ghtl(zdktyyjuj j,dbytybz pfrk/xftncz d j,zpzntkmyjv hfp(zcytybb ghjrehjhjv /hblbxtcrjq nthvbyjkjubb> jpyfrjvktybb j,dbyztvjuj c ntrcnjv cjjndtncnde/otq cnfnmnb pfrjyf> tckb lbcgjpbwbz cnfnmb pfrjyf ,kfyrtnyfz> nj b c ntrcnjv cjjndtncndce/ob[ ghfdbk> yfghbvth> $Ghfdbk ljhj;yjuj ldb;tybz$ b n.l.

$Ghb ghtl(zdktybb j,dbytybz kbwfv> rjnjhst d cbke gcb[bxtcrb[ bkb abpbxtcrb[ ytljcnfnrjd yt vjuen cfvb jceotcndkznm cdj= ghfdj yf pfobne> ghbcencndetn pfobnybr& vj;tn ,snm dspdfy pfrjyysq ghtlcnfdbntkm$[39].

$Ufhfynbb ;t cj,k/ltybz ghfd j,dbyztvjuj cjcnjzn d njv> xnj jyb ght;lt dctuj ljk;ys ,snm gjlhj,yj tve hfp(zcytys> f pfntv j,tcgtxtyf djpvj;yjcnm gjkyjq b[ htfkbpfwbb.$[40]

Hfp(zcytybt j,dbyztvjve tuj ghfd ljk;yj ghjbpdjlbnmcz gen=v jukfitybz cn. 95 EGR Kfndbb d xfcnb> jnyjczotqcz r ljcel,yjve cktlcndb/ b hfp(zcytybz cvsckf rf;ljuj t= gjkj;tybz. Ytj,[jlbvj hfp(zcybnm nfr;t ghfdf> ghtlecvjnhtyyst cnfnmzvb 11> 57> 153> 154 EGR Kfndbb. $Hfp(zcytybt j,dbyztvjve tuj ghfd ghb ghtl(zdktybb j,dbytybz yt bcrk/xftn ytj,[jlbvjcnb hfp(zcybnm nfrjdst ghb ghjbpdjlcndt jnltkmys[ ghjwtccefkmys[ ltqcndbq> tckb 'nb ghfdf yt j[dfnsdf/ncz j,obv gthtxytv.$[41] Yf ghfrnbrt dsgjkytybt 'nb[ nht,jdfybq pfrjyf gjlxfc cdjlbncz r njve> xnj ghjrehjh ghjcnj pfxbnsdftn b yt hfp(zcyztn ljcnfnjxyj gjlhj,yj dtcm gthtxtym ghbyflkt;fob[ tve ghfd> f hfdyj ceoyjcnm b pyfxtybt htfkbpfwbb 'nb[ ghfd> xnj ytcjvytyyj eotvkztn pfrjyyjt ghfdj j,dbyztvjuj pyfnm cdjb> ghtlecvjnhtyyst eujkjdyj-ghjwtccefkmysv pfrjyjv ghfdf. Vj;yj cjukfcbnmcz c vytybtv Y.C.Fktrcttdf> D.P.Kerfitdbxf> T.Itbyf b lheub[ ghjwtccefkbcnjd> xnj $lkz j,tcgtxtybz ltqcndbntkmyj cdjtdhtvtyyjq htfkbpfwbb ghtljcnfdktyys[ j,dbyztvjve gj pfrjye ghfd d cnflbb ghtldfhbntkmyjuj cktlcndbz> ytj,[jlbvj dhexfnm tve gtxfnysq ,kfyr> gthtxbckz/obq dct ghfdf j,dbyztvjuj d 'njq cnflbb ghjwtccf> j x=v ltkfnm cjjndtncnde/oe/ jnvtnre d gjcnfyjdktybb j ghbdktxtybb d rfxtcndt j,dbyztvjuj. Ghb nfrjv gjhzlrt hfp(zcytybz ghfd j,dbyztvsq cvj;tn gjckt jrjyxfybz ljghjcf d cgjrjqyjq j,cnfyjdrt jpyfrjvbnmcz cj dctvb ghfdfvb> rjnjhsvb jy j,kflftn d 'njq cnflbb b ghbyznm vths lkz ltqcndbntkmyjq htfkbpfwbb cdjb[ ghfd.$[42] Nfrjt htitybt djghjcf j hfp(zcytybb j,dbyztvjve tuj ghfd yf ljcelt,yjv hfccktljdfybb cktljdfkj ,s pfrhtgbnm d pfrjyt.

Ytkmpz cjukfcbnmcz c D.V.Cfdbwrbv> rjnjhsq ghtlkfuftn cjcnfdkznm jnltkmysq ghjnjrjk j hfp(zcytybb ghfd j,dbyztvjve d cnflbb ljcelt,yjuj hfccktljdfybz>[43] b,j 'nj ghjcnj ytwtktcjj,hfpyj gjnjve> xnj ghjrehjh ljcnfnjxyj pfuhe;ty cjcnfdktybtv hfpyjuj hjlf ghjwtccefkmys[ ljrevtynjd.

Ghfdj lfdfnm j,(zcytybz gj ghtl(zdktyyjve j,dbytyb/ j,dbyztvsq jceotcndkztn ghb ljghjct> r rjnjhjve cjukfcyj nht,jdfybzv x.1 cn.151 EGR Kfndbb ghjrehjh j,zpfy ytvtlktyyj ghbcnegbnm gjckt ghtl(zdktybz j,dbytybz. Tckb ;t ljghjc yt vju ,snm ghjbpdtl=y ytvtlktyyj> nj j ghbxbyf[ ghjvtlktybz ljk;ty ,snm cjcnfdkty ghjnjrjk.

Ecnfyjdktybt pfrjyjv nfrjuj chjrf cjplf=n ufhfynbb htfkmyjuj bcgjkmpjdfybz j,dbyztvsv tuj ghfdf lfdfnm j,(zcytybz gj ghtl(zdktyyjve j,dbytyb/. Tckb ,s j,dbyztvjuj ljghfibdfkb yt d ntxtybb jghtltk=yyjuj pfrjyjv chjrf gjckt ghtl(zdktybz j,dbytybz> f d pfdbcbvjcnb jn ecvjnhtybz ghjrehjhf> nj lfyyjt ghfdj j,dbyztvjuj vjukj ,s jrfpfnmcz ytljcnfnjxyj j,tcgtxtyysv. Rhjvt njuj> $cj,k/ltybt erfpfyyjuj ghfdbkf yfghfdktyj nfr;t r cjplfyb/ eckjdbq lkz ecnfyjdktybz bcnbys gj ltke.$[44]

Cnfnmz 95 EGR Kfndbb ujdjhbn j, j,(zcytybz[ j,dbyztvjuj> cnfnmb 49 b 151 EGR Kfndbb - j gjrfpfybz[ j,dbyztvjuj. D cdzpb c 'nbv djpybrftn djghjc% zdkz/ncz kb gjrfpfybz j,dbyztvjuj b tuj j,(zcytybz bltynbxysvb> nj;ltcndtyysvb gjyznbzvb bkb vt;le ybvb tcnm hfpybwf* Yf yfi dpukzl d EGR Kfndbb pfrjyjlfntkm yt ltkftn hfpkbxbz vt;le j,(zcytybzvb b gjrfpfybzvb j,dbyztvjuj. Njuj ;t vytybz ghblth;bdftncz ,jkmibycndj ghjwtccefkbcnjd> d xfcnyjcnb> V.C.Cnhjujdbx gbitn gj 'njve gjdjle cktle/ott% $Gjrfpfybz j,dbyztvjuj> nj tcnm tuj cjj,otybz j nt[ bkb bys[ afrnf[> j,cnjzntkmcndf[ ltkf> d nj ;t dhtvz zdkz/ncz b tuj j,(zcytybzvb> d rjnjhs[ dshf;ftncz jnyjitybt j,dbyztvjuj r ghtl(zdktyyjve tve j,dbytyb/ b ghb gjvjob rjnjhs[ j,dbyztvsq pfoboftncz jn 'njuj j,dbytybz.$[45]

J,dbyztvjve ljk;yf ,snm ghtljcnfdktyf djpvj;yjcnm lfdfnm j,(zcytybz d gjkyjv j,(=vt gj gjdjle ghtl(zdktyyjuj tve j,dbytybz> ytpfdbcbvj jn njuj> ljghfibdfkcz kb jy hfytt.

Lfdfnm j,(zcytybz !gjrfpfybz@ - ghfdj j,dbyztvjuj> f yt j,zpfyyjcnm> gj'njve d ckexft jnrfpf jn lfxb gjrfpfybq> f hfdyj lfxb kj;ys[ gjrfpfybq> jy yt ytc=n eujkjdyjq jndtncndtyyjcnb. Cfv j,dbyztvsq htiftn> rfrbt j,(zcytybz cktletn ghbdtcnb gj ghtl(zdktyyjve j,dbytyb/. $J,(zcytybz j,dbyztvjuj vjuen rfcfnmcz% f@ afrnbxtcrjq cnjhjys ltzybz> erfpfyyjuj d frnt> ajhvekbhe/otv j,dbytybt& ,@ /hblbxtcrjq tuj cnjhjys !rdfkbabrfwbz> cvzuxf/obt b jnzuxf/obt jndtncndtyyjcnm j,cnjzntkmcndf> vthf yfrfpfybz@& d@ ljcnfnjxyjcnb ljrfpfntkmcnd lkz dsdjlf j dbyjdyjcnb& u@ jnyjitybz j,dbyztvjuj r jnltkmysv ljrfpfntkmcndfv> bccktljdfyysv yf ljcelj,yjv hfccktljdfybb bkb celt& l@ bpkj;tybz afrnjd> rfr jyb bpdtcnys cfvjve j,dbyztvjve> d cdzpb c bccktljdfybtv jnltkmys[ ljrfpfntkmcnd$.[46]

D eujkjdyjv ghjwtcct Kfndbb ghfdj j,dbyztvjuj lfdfnm j,(zcytybz gj ceotcnde ghtl(zdktyyjuj j,dbytybz ufhfynbhetncz j,zpfyyjcnm/ ghjrehjhf hfp(zcybnm tve ceoyjcnm ghtl(zdktyyjuj j,dbytybz> gjckt xtuj ytvtlktyyj yfxfnm ljghjc.

D yfxfkt ljghjcf j,dbyztvjve cnfdbnmcz djghjc> gjyznyj kb tve ghtl(zdktyyjt j,dbytybt b ghbpyf=n kb jy ct,z dbyjdysv d byrhbvbybhetvjv tve ghtcnegktybb. J,dbyztvsq vj;tn ghbpyfnm ct,z dbyjdysv gjkyjcnm/> xfcnbxyj bkb djj,ot yt ghbpyfnm ct,z dbyjdysv.

Ghbye;ltybt r lfxt gjrfpfybq ghb ljghjct gen=v ghbvtytybz ytpfrjyys[ ltqcndbq cj cnjhjys ghjrehjhf> zdkztncz ghtcnegktybtv !cn. 172

ER Kfndbb@.

Ufhfynbhez cjdthityyj cdj,jlyjt bpkj;tybt j,dbyztvsv cdjb[ gjrfpfybq> eujkjdyj-ghjwtccefkmyjt pfrjyjlfntkmcndj Kfndbb !cn. 153 EGR Kfndbb@ nht,etn jn ghjrehjhf> xnj,s ghjnjrjk ljghjcf gthtl tuj gjlgbcfybtv ghtl(zdkzkcz j,dbyztvjve lkz ghjxntybz bkb gj ghjcm,t j,dbyztvjuj ghjxbnsdfkcz tve ghjrehjhjv> j x=v ytj,[jlbvj cltkfnm jnvtnre d ghjnjrjkt. xnj ghjxbnsdfybt ghjnjrjkjf ljghjcf cfvbv j,dbyztvsv cktletn ghbpyfnm ,jktt ghfdbkmysv[47]. Ljgjkytybz b gjghfdrb> dyjcbvst d ghjnjrjk> gjckt ghjxntybz ghtlcnfdkz/n gj ceotcnde ljgjkybntkmyst gjrfpfybz j,dbyztvjuj b gjlkt;fn j,zpfntkmyjve pfytctyb/ d ghjnjrjk. Gj'njve ghjnjrjk d 'njq xfcnb dyjdm gjlgbcsdftncz dctvb kbwfvb> ghbybvfdibvb exfcnbt d ljghjct.

Df;yjq ufhfynbtq hfccvfnhbdftvjuj ghfdf j,dbyztvjuj zdkztncz nht,jdfybt pfrjyf pfytcnb gjrpfybz d ghjnjrjk gj djpvj;yjcnb ljckjdyj b d gthdjv kbwt.

Vs cjukfcys c B.K.Gtnhe[bysv> cxbnf/obv> xnj j,(zcytybz j,dbyztvjuj vjuen ,snm bpkj;tys d gbcmvtyys[ pfzdktybz[> [jlfnfqcndf[> $d ytrjnjhs[ ghtlecvjnhtyys[ pfrjyjv ckexfz[ j,(zcytybz j,dbyztvjuj vjuen abrcbhjdfnmcz ghjrehjhjv d ghjnjrjkf[ ghjwtccefkmys[ ltqcndbq> yt cdzpfyys[ c ljghjcjv j,dbyztvjuj.$[48]

Dct dscrfpfyyst !kb,j bpkj;tyyst gbcmvtyyj@ j,dbyztvsv ljdjls b cjj,hf;tybz gjlkt;fn nofntkmyjq b dctcnjhjyytq ghjdthrt. Celt,yjq ghfrnbrt bpdtcnys ckexfb> rjulf bp-pf yfheitybz 'njuj nht,jdfybz jnvtyzkbcm celt,yst ghbujdjhs c gthtlfxtq ltkf yf yjdjt hfccvjnhtybt cj cnflbb ljcelt,yjuj hfccktljdfybz.

C djghjcjv j ghjwtccefkmys[ ufhfynbz[ j,dbyztvjuj ntcyj cdzpfyj ghbvtytybt vth ghtctxtybz.

D cjjndtncndbb cj cn. 69 EGR Kfndbb $vthfvb ghtctxtybz zdkz/ncz% gjlgbcrf j ytdstplt> kbxyjt gjhexbntkmcndj> pfkju> gthtlfxf gjl yflpjh gjkbwbbb> ljvfiybq fhtcn> pfrk/xtybt gjl cnhf;e> gthtlfxf djtyyjcke;fotuj gjl yflpjh rjvfyljdfybz djbycrjq xfcnb> gthtlfxf ytcjdthityyjktnytuj gjl yflpjh hjlbntktq> jgtreyjd bkb gjgtxbntktq$.

Vthf ghtctxtybz - 'nj yt vthf yfrfpfybz> b,j yfrfpfybt ghbvtyztncz r kbwe> ghbpyfyyjve celjv dbyjdysv d cjdthitybb ghtcnegktybz> f vthf ghtctxtybz - kbim r kbwe> j,dbyztvjve d cjdthitybb ghtcnegktybz. Nfr rfr vths ghtctxtybz juhfybxbdf/n cdj,jle j,dbyztvjuj b pfnhfubdf/n tuj bynthtcs> bp,bhftvfz d jnyjitybb j,dbyztvjuj vthf ghtctxtybz dctulf cjhfpvthztncz c ntv yfrfpfybtv> rjnjhjt vj;tn ,snm ghbvtytyj r j,dbyztvjve cjukfcyj cnfnmt eujkjdyjuj Rjltrcf> gj rjnjhjq rdfkbabwbhetncz byrhbvbybhetvjt j,dbyztvjve ghtcnegktybt. "nbv ghtcktletncz wtkm bp,t;fnm ghbvtytybz r j,dbyztvjve d ghjwtcct hfccktljdfybz b hfp,bhfntkmcndf ltkf nfrb[ vth ghtctxtybz> rjnjhst ,skb ,s nz;tktt> xtv nj yfrfpfybt> r rjnjhjve j,dbyztvjuj vj;tn ghbujdjhbnm cel> xnj zdkztncz ceotcndtyyjq ufhfynbtq j,dbyztvjuj jn ytj,jcyjdfyyjuj ghbvtytybz vths ghtctxtybz.

J ghbyznbb vths ghtctxtybz ghjrehjh dsyjcbn vjnbdbhjdfyyjt gjcnfyjdktybt> rjnjhjt d cjjndtncndbb c nht,jdfybzvb cn. 71 EGR Kfndbb j,zpfy j,(zdbnm kbwe> d jnyjitybb rjnjhjuj jyj dsytctyj.

Eujkjdyj-ghjwtccefkmysq pfrjy nht,etn> xnj,s ghjrehjh ghb bp,hfybb vths ghtctxtybz exbnsdfk nz;tcnm cjdthi=yyjuj ghtcnegktybz> kbxyjcnm j,dbyztvjuj> dthjznyjcnm erkjytybz j,dbyztvjuj jn hfccktljdfybz b celf> djcghtgzncndjdfybt ecnfyjdktyb/ bcnbys> hjl pfyznbq j,dbyztvjuj> tuj djphfcn> cjcnjzybt pljhjdmz> ctvtqyjt gjkj;tybt b lheubt j,cnjzntkmcndf.

Ghbvtytybt njuj bkb byjuj dblf vth ghtctxtybz njxyj htukfvtynbhetncz cgtwbfkmyj ghtlecvjnhtyysvb cnfnmzvb eujkjdyj-ghjwtccefkmyjuj pfrjyjlfntkmcndf.

Cjukfcyj cn. 76 EGR Kfndbb> pfrk/xtybt gjl cnhf;e> zdkzzcm yfb,jktt nz;=kjq bp dct[ vth ghtctxtybz> ghbvtyztvs[ yf ghfrnbrt> $ghbvtyztncz kbim gj ltkfv j ghtcnegktybz[> pf rjnjhst pfrjyjv ghtlecvjnhtyj yfrfpfybt d dblt kbitybz cdj,jls. D jnyjitybb ytcjdthityyjktnyb[ pfrk/xtybt gjl cnhf;e d rfxtcndt vths ghtctxtybz vj;yj ghbvtyznm njkmrj d bcrk/xbntkmys[ ckexfz[> tckb 'nj ytj,[jlbvj d cdzpb c nz;tcnm/ cjdthi=yyjuj ghtcnegktybz> kbxyjcnm/ dbyjdyjuj bkb gjdnjhyjuj cjdthitybz ghtcnegktybz.$.

Ghbvtytybt lfyyjq vths ghtctxtybz yfb,jktt ntcyj cdzpfyj c ghbywbgjv ytghbrjcyjdtyyjcnb kbxyjcnb> pfrhtgk=yyjq d Cfndthcvt KH. $Jcyjdysv cjlth;fybtv ytghbrjcyjdtyyjcnb kbxyjcnb rfr ghbywbgf eukjdyjuj ghjwtccf zdkztncz nfrjq ghjwtccefkmytsq gjhzljr ghjbpdjlcndf gj eujkjdysv ltkfv> ghb rjnjhjv j,dbyztvsq ,eltn juhf;l=y jn ytpfrjyyjuj bkb ytj,jcyjdfyyjuj fhtcnf> f nfr;t k/,jq lheujq vths ghtctxtybz b djj,ot k/,jq vths ghjwtccefkmyjuj ghbye;ltybz> ,eltn ufhfynbhjdfy jn rfrjuj-kb,j ghjbpdjkf d ghbvtytybb ghbyelbntkmys[ vth.$[49]

Ytghbrjcyjdtyyjcnm kbxyjcnb d cnflbb ljcelt,yjuj hfccktljdfybz ufhfynbhetncz ntv> xnj yb jlyj kbwj yt vj;tn ,snm fhtcnjdfyj ,tp cfyrwbb celmb.

Jlyjq bp df;ytqib[ ufhfynbq j,dbyztvjuj zdkztncz tuj ghfdj j,;fkjdfnm bp,hfyye/ d jnyjitybb tuj vthe ghtctxtybz.

D eujkjdyj-ghjwtccefkmyjv Rjltrct Kfndbb ecnfyjdkty hzl ljgjkyb-ntkmys[ ufhfynbq ghb pfrk/xtybb j,dbyztvjuj gjl cnhf;e. Rfrbt ;t 'nj ljgjkybntkmyst ufhfynbb*

Cjukfcyj cn. 79 EGR Kfndbb $ghb yfkbxbb e kbwf> pfrk/x=yyjuj gjl

cnhf;e> ytcjdthityyjktnyb[ ltntq> jcnf/ob[cz ,tp yflpjhf> ghjrehjh j,zpfy gthtlfnm b[ yf gjgtxtybt hjlcndtyybrjd vkv lheub[ kbw bkb exht;ltybq.$ Ltnb d gjlj,ys[ ckexfz[ vjuen ,snm gjvtotys> yfghbvth> d ltncrbq ljv> irjke-bynthyfn b n.g. Tckb e pfrk/x=yyjuj gjl cnhf;e jcnf=ncz ,tp yflpjhf bveotcndj bkb ;bkbot> nj ghjrehjh j,zpfy ghbyznm vths r j,tcgtxtyb/ b[ j[hfys> xnj x=nrj dshf;tyj d cn. 80 EGR Kfndbb.

J ghbyzns[ vthf[ d jnyjitybb ltntq> bveotcndf bkb ;bkbof> ghjrehjh j,zpfy cjj,obnm pfrk/x=yyjve gjl cnhf;e. Nfr> gj eujkjdyjve ltke 02206693> djp,e;ltyyjve gj afrne e,bqcndf Ufkbys F-djq> gj ghbpyfrfv ghtcnegktybz> ghtlecvjnhtyyjuj cn. 98 ER Kfndbb> r eujkjdyjq jndtncndtyyjcnb ,sk ghbdktx=y t= ve; F.F-d> r rjnjhjve d rfxtcndt vths ghtctxtybz ,skj ghbvtytyj pfrk/xtybt gjl cnhf;e. Ddble njuj> xnj e j,dbyztvjuj ,tp yflpjhf jcnfkfcm tuj rdfhnbhf> ghjrehjh yfghfdbk [jlfnfqcndj d cfvjeghfdktybt hfqjyf j, j[hfyt rdfhnbhs F.F-df.[50]

D erfpfyys[ cnfnmz[ EGR Kfndbb> rfr vs dblbv> pfrjyjlfntkm yt ujdjhbn j ghjwtccefkmyjq ajhvt ghbyznbz vth gjgtxtybz j ltnz[> j[hfys bveotcndf b ;bkbof pfrk/x=yyjuj gjl cnhf;e. Ghtlcnfdkztncz> xnj cktljdfkj ,s ecnfyjdbnm ghjwtccefkmye/ ajhve lfyys[ ltqcndbq ghjrehjhf> b,j yf ghfrnbrt xfcnj dcnhtxf/ncz eujkjdyst ltkf> ult cjjndtncnde/obq jhufy dsgjkybk nht,jdfybz cn.cn. 79 b 80 EGR Kfndbb> jlyfrj 'nj yt yfikj jnhf;tybz d vfnthbfkf[ ltkf b> cktljdfntkmyj> d celt j, 'njv yt ,eltn bpdtcnyj.

Pfrjyjv ghtlecvjnhtyf j,zpfyyjcnm ghjrehjhf cjj,ofnm j, fhtcnt gj vtcne hf,jns b ctvmt j,dbyztvjuj !cn. 76 EGR Kfndbb@.

Erfpfyyst ljgjkybntkmyst ufhfynbb ghfd j,dbyztvjuj Y.D.:juby> A.Y.Afnrekkby jnyjczn r uheggt ufhfynbq> $rjnjhst cdzpfys c j[hfyjq bys[ kbxys[ ghfd b bveotcndtyys[ bynthtcjd j,dbyztvjuj.$[51]

Df;yjq ufhfynbtq pfrjyyjcnb b j,jcyjdfyyjcnb pfrk/xtybz gjl cnhf;e zdkztncz nht,jdfybt cn. 68 EGR Kfndbb erfpsdfnm d gjcnfyjdktybb j pfrk/xtybb gjl cnhf;e> rfrbt rjyrhtnyst j,cnjzntkmcndf zdbkbcm jcyjdfybtv lkz ghbvtytybz 'njq vths ghtctxtybz.

Vs cjukfcys c vytybtv ?.L.Kbdibw> xnj $lfyyjt gjkj;tybt yt njkmrj yt ghjnbdjhtxbn j,otve nht,jdfyb/ - vjnbdbhjdfnm bp,hfybt k/,jq vths ghtctxtybz> yj b ecbkbdftn tuj ghbvtybntkmyj r nfrjq vtht> rfr pfrk/xtybt gjl cnhf;e$[52]. Cktletn jnvtnbnm> xnj bp vjnbdbhjdfyyjuj gjcnfyjdktybz j,dbyztvsq vj;tn ezcybnm ghbxbys tuj fhtcnf b j,;fkjdfnm ghbdtl=yyst d y=v afrns.

Eujkjdyj-ghjwccefkmysq pfrjy juhfybxbdftn cjlth;fybt gjl cnhf;tq jghtltk=yysvb chjrfvb !cn. 77 EGR Kfndbb@. 'nb chjrb pfrjy x=nrj jnuhfybxbdftn jn chjrjd hfccktljdfybz.

Ghjlktybt chjrf cjlth;fybz gjl cnhf;tq hfdyjcbkmyj lfxt cfyrwbb yf fhtcn> gj'njve pfrjy j,zpsdftn ghjrehjhf vjnbdbhjdfnm gjcnfyjdktybt j ghjlktybb chjrf cjlth;fybz j,dbyztvjuj gjl cnhf;tq. Tckb chjr cjlth;fybz gjl cnhf;tq yt ghjlk=y d ecnfyjdktyyjv pfrjyjv gjhzlrt> nj tuj bcntxtybt zdkztncz jcyjdfybtv lkz jcdj,j;ltybz kbwf> pfrk/x=yyjuj gjl cnhf;e d rfxtcndt vths ghtctxtybz. Yfxfkmybr vtcnf ghtldfhbntkmyjuj pfrk/xtybz !cktlcndtyyjuj bpjkznjhf@ j,zpfy yt gjplytt ctvb cenjr lj bcntxtybz chjrf gbcmvtyyj edtljvbnm j, 'njv ghjrehjhf> d ghjbpdjlcndt rjnjhjuj yf[jlbncz eujkjdyjt ltkj> rjnjhsq cdjbv gjcnfyjdktybtv jcdj,j;-

lftn pfrk/x=yyjuj.

D cjjndtncndbb c x. 5 cn. 77 EGR Kfndbb dhtvz> rjnjhjt pfnhfxtyj j,dbyztvsv yf jpyfrjvktybt c vfnthbfkfvb ltkf d gjhzlrt cn. 203 EGR Kfndbb> yt d[jlbn d chjr cjlth;fybz gjl cnhf;tq. Yf jcyjdfybb cn. 44 ER Kfndbb> d chjr jn,sdfybz yfrfpfybz pfcxbnsdftncz dhtvz> ghjdtl=yyjt gjl cnhf;tq dj dhtvz ljcelt,yjuj hfccktljdfybz.

Bp ghtpevgwbb ytdbyjdyjcnb dsntrftn df;yjt gjkj;tybt - j,zpfyyjcnm ljrfpsdfybz dbyjdyjcnb j,dbyztvjuj kt;bn yf j,dbybntkt> f yt yf j,dbyztvjv> xnj pfrhtgktyj d cnfnmt 191 EGR Kfndbb.

Bc[jlz bp gjkj;tybq> pfrhtgk=yys[ d cnfnmz[ 50 b 95 EGR Kfndbb> vs vj;tv crfpfnm> xj ghtlcnfdktybt ljrfpfntkmcnd j,dbyztvsv zdkztncz kbim tuj ghfdjv> dsntrf/obv bp ghfdf pf pfobne. "njuj vytybz ghblth;bdftncz ,jkmibycndj ghjwtccefkbcnjd.[53]

Ghfdj ghtljcnfdkznm ljrfpfntkmcndf d cnflbb ljcelt,yjuj hfccktljdf-ybz j,dbyztvsq jceotcndkztn> ytgjchtlcndtyyj gthtlfdfz ghjrehjhe gbcmvtyyst ljrfpfntkmcndf b lfdfz gjrfpfybz& pfzdkzz [jlfnfqcndf j ljghjcf[ cdbltntktq> ghjbpdjlcndt jcvjnhjd> dspjd cgtwbfkbcnjd> yfpyfxtybb 'rcgth-nbp> bcnht,jdfybb gbcmvtyys[ ljrfpfntkmcnd b n.l.& exfcndez d cktlcndtyys[ ltqcndbz[.

ÅGhjrehjh j,zpfy j,tcgtxbnm j,dbyztvjve djpvj;yjcnm jceotcndbnm ghfdj yf ghtlcnfdktybt ljrfpfntkmcnd> jlyfrj r ghtlcnfdktyysv ljrfpfntkmcndfv jy ljk;ty gjl[jlbnm rhbnbxtcrb. Ghjrehjh yt dghfdt jnrkjybnm ghtlcnfdktyyst j,dbyztvsv ljrfpfntkmcndf> tckb jyb bvt/n

ceotcndtyyjt pyfxtybt lkz ltkf> nj tcnm yfghfdktys yf dszcytybt j,cnjzntkmcnd> rjnjhst d cjjndtncndbb c nht,jdfybzvb cn. 47 EGR Kfndbb gjlkt;fn ljrfpsdfyb/.

Bcgjkmpez gthde/ ajhve jceotcndktybz hfccvfnhbdftvjuj ghfdf j,dbyztvjuj> gjcktlybq ghtlcnfdkztn hfpkbxyst cghfdrb> [fhfrnthbcnbrb b lheubt ljrevtyns> rjnjhst ghtlcnfdkz/n gj tuj ghjcm,t nfr;t exht;ltybz> ghtlghbznbz> hjlcndtyybrb.

D ckexfz[> rjulf jghtltk=yyjt ljrfpfntkmcndj yt yf[jlbncz d hfcgjhz;tybb j,dbyztvjuj> gjcktlybq [jlfnfqcndetn j tuj bcnht,jdfybb b ghbj,otybb r ltke. D cktlcndtyyjq b celt,yjq ghfrnbrt xfcnj dcnhtxf/ncz ckexfb> rjulf j,dbyztvsq [jlfnfqcndetn j ljghjct cdbltntktq> rjnjhst> rfr ghfdbkj> ghjrehjhe ytbpdtcnys.

Cktletn jnvtnbnm> xnj ghjwtlehf ghtlcnfdktybz ljrfpfntkmcnd ghjrehjhe EGR Kfndbb yt ghtlecvjnhtyf. Nfr d x. 3 cn. 50 EGR Kfndbb ujdjhbncz njkmrj j njv> xnj ljrfpfntkmcndf vjuen ,snm ghtlcnfdktys gj cdjtq bywbfnbdt j,dbyztvsv b lheubvb exfcnybrfvb ghjwtccf> f rfrjdj ghjwtc-cefkmyjt pfrhtgktybt d eujkjdyjv ltkt erfpfyys[ ljrfpfntkmcnd> pfrjyjlfntkm yt ujdjhbn. B.K.Gtnhe[by ghtlkfuftn ldf dfhbfynf% 1@ ghtlcnfdktybt ljrfpfntkmcnd ghjbpdjlbnm d ghbcencndbb gjyzns[ b jajhvkznm ghjnjrjkjv> d rjnjhjv cktletn bpkj;bnm pfzdktybt j,dbyztvjuj j ghtlcnfdkztvjv ljrfpfntkmcndt> vtcnj b dhtvz tuj j,yfhe;tybz> ytj,[jlbvjcnm tuj ghbj,otybz r ltke> [jlfnfqcndj j,dbyztvjuj j ghbj,otybb ljrfpfntkmcndf r ltke> f hfdyj lfyyst jcvjnhf ghtlcndktyyjuj ljrfpfntkmcndf. Dcktl pf 'nbv ghjrehjh dsyjcbn gjcnfyjdktybt j ghbj,otybb ghtlcnfdktyyjuj ljrfpf-ntkmcndf r ltke bkb gjcnfyjdktybz j, jnrfpt d [jlfnfqcndt j,dbyztvjuj j ghbj,otybb ljrfpfntkmcndf.

2@ ghjbpdjlbncz dstvrf ghtlcnfdktyyjuj ljrfpfntkmcndf c gjcktle/obv ljghjcjv j,dbyztvjuj gj gjdjle 'njuj ljrfpfntkmcndf b dsytctybtv gjcnfyjdktybz j ghbj,otybb tuj r ltke.[54] Fdnjhe ghtlcnfdkztncz ,jktt wtktctj,hfpysv nfrjq gjhzljr> ghb rjnjhjv d [jlt ljghjcf j,dbyztvsq cjj,oftn j ljrfpfntkmcndt> yf[jlzotvcz d tuj hfcgjhz;tybb> vtcnt b dhtvtyb tuj j,yfhe;tybz> j ytj,[jlbvjcnb tuj ghbj,otybz r ltke. Lfktt ghjrehjh dsyjcbn gjcnfyjdktybt j dstvrt ghtlcnfdktyyjuj ljrfpfntkmcndf b ghbj,otybb tuj r ltke gjckt jcvjnhf bkb dsyjcbn gjcnfyjdktybt j, jnrfpt d eljdktndjhtybb [jlfnfqcndf j,dbyztvjuj j ghbj,otybb ljrfpfntkmcndf.

Jceotcndktybt j,dbyztvsv ghfdf pfzdkznm [jlfnfqcndf - jlyf bp ajhv exfcnbz tuj d ghjwtcct ljrfpsdfybz. Rheu djghjcjd> gj rjnjhsv j,dbyztvsq vj;tn pgzdkznm [jlfnfqcndf> pfrjyjv yt jghtltk=y. {jlfnfqcndf vjuen ,snm pfzdktys j,dbyztvsv gj hfpkbxysv djghjcfv> djpybrf/obv d ghjwtcct ljrfpsdfybz> jn ghfdbkmyjuj hfphtitybz rjnjhs[ pfdbcbn ecnfyjdktybt bcnbys gj ltke. Pfzdkznm [jlfnfqcndf j,dbyztvsq vj;tn d k/,jq ajhvt - gbcmvtyyjq bkb ecnyjq. "nj ghfdj j,dbyztvjuj ufhfynbhetncz j,zpfyyjcnm/ ghjrehjhf ghbyznm [jlfnfqcndj> ghbj,obd tuj r ltke yfhzle c lheubvb

vfnthbfkfvb> tckb jyj gjlfyj d gbcmvtyyjq ajhvt& tckb ;t j,dbyztvsq pfzdkztn ecnyjt [jlfnfqcndj - pfytcnb tuj d ghjnjrjk ljghjcf b bcgjkybnm> tckb afrns> j, ecnfyjdktybb rjnjhs[ [jlfnfqcndetn j,dbyztvsq> bvt/n pyfxtybt lkz ltkf. Lheujq ufhfynbtq ghfdbkmyjuj htitybz 'njuj djghjcf zdkztncz nht,jdfybt pfrjyf> xnj,s j, jnrjytybb [jlfnfqcndf j,dbyztvjuj ghjrehjh dsytc vjnbdbhjdfyyjt gjcnfyjdktybt !cn. 1301 EGR Kfndbb@. "nj gjcnfyjdktybt cjj,oftncz pfzdbditve tuj j,dbyztvjve> rjnjhsq dghfdt tuj j,;fkjdfnm dsitcnjzotve ghjrehjhe.

Tckb [jlfnfqcndj ,skj jlyf;ls pfzdktyj b jnrkjytyj> nj 'nj yt jpyfxftn> xnj ytkmpz pfzdbnm nj ;t [jlfnfqcndj dyjdm ghb yfkbxbb r njve jcyjdfybq. Jnrfp eljdktndjhbnm [jlfnfqcndj njkmrj gjnjve> xnj jyj hfytt jnrkjyzkjcm> ytljgecnbvj ,tp hfccvjnhtybz tuj gj ceotcnde. $Jnrkjyzz ytj,jcyjdfyyst> ghjnbdjhtxfobt pfrjye [jlfnfqcndf> cktlcndtyyst jhufys yt ljk;ys jnrfpsdfnm d [jlfnfqcndf[> yfghfdktyys[ yf pfobne ghfd j,dbyztvjuj> ufhfynbhjdfyys[ pfrjyjv. Ytj,jcyjdfyyjt jnrkjytybt pfrjyys[ [jlfnfqcnd j,dbyztvjuj yfyjcbn eoth, yt njkmrj tuj bynthtcfv> yj b bynthtcfv cktlcndbz.$[55]

Tcntcndtyyj> xnj j,dbyztvsq> pfzdkzz [jlfnfqcndj> ljk;ty erfpfnm lkz ecnfyjdktybz rfrb[ afrnjd jy ghjcbn dsgjkytybz njuj bkb byjuj ltqcndbz cj cnjhjys ghjrehjhf> ,tp dsgjkytybz 'njuj nht,jdfybz [jlfnfqcndj yt ,eltn bvtnm ghjwtccefkmyjuj pyfxtybz.

$Ghb hfphtitybb pfzdktyys[ [jlfnfqcnd ghjrehjh ljk;ty bc[jlbnm bp ytj,[jlbvjcnb j,tcgtxbnm dctcnjhjyytt> gjkyjt b j,(trnbdyjt bccktljdfybt j,cnjzntkmcnd ltkf c ntv> xnj,s vjvtyn celf ,sk vfrcbvfkmyj ghb,kb;ty r vjvtyne cjdthitybz ghtcnegktybz$.[56]

D ckexft eljdktndjhtybz [jlfnfqcndf ghjrehjh vj;tn juhfybxbnmcz ecnysv cjj,otybtv bkb gbcmvtyysv edtljvktybtv. J,dbyztvst byjulf djp,e;lf/n [jlfnfqcndf j cdj=v exfcnbb d ghjbpdjlcndt cktlcndtyys[ ltqcndbq. Yf ljcelt,yjv hfccktljdfybb j,dbyztvsq bvttn ghfdj exfcndjdfnm d cktlcndtyys[ ltqcndbz[> d [jlt rjnjhs[ j,yfhe;bdf/ncz> ghjwtccefkmyj pfrhtgkz/ncz b ghjdthz/ncz ljrfpfntkmcndf. Bpdtcnyj> xnj ytrjnjhst cktlcndtyyst ltqcndbz ytdjpvj;yj ghjdjlbnm ,tp j,dbyztvjuj.

Vs cjukfcys c vytybtv D.P.Kerfitdbx> xnj $exfcnbt j,dbyztvjuj d ghjbpdjlcndt jnltkmys[ cktlcndtyys[ ltqcndbq vj;tn jrfpfnm cthm=pye/ gjvjom hfccktljdfyb/ d ecnfyjdktybb j,cnjzntkmcnd> bvt/ob[ ceotcndtyyjt pyfxtybt gj lfyyjve ltke.$[57]

Lkz j,tcgtxtybz dctcnjhjyytuj> gjkyjuj b j,(trnbdyjuj bccktljdfybz j,cnjzntkmcnmd b lkz dsytctybz pfrjyyjuj b j,jcyjdfyyjuj htitybz gj eujkjdyjve ltke pfrjy !cn. 22 EGR Kfndbb@ nht,etn> xnj,s nt kbwf> rjnjhst pfybvf/ncz hfccktljdfybtv> hfphtitybtv eujkjdyjuj ltkf b jceotcndktybtv yflpjhf pf cj,k/ltybtv pfrjyyjcnb d eujkjdyjv celjghjbpdjlcndt> f nfr;t lheubt exfcnybrb ,skb j,(trnbdys b ,tcghbcnhfcnys.

Ufhfynbtq nfrjq j,(trnbdyjcnb b ,tcghbcnhfcnyjcnb zdkztncz ecnfyjdktybt nht,jdfybz j,zpfntkmyjcnb jndjlf kbw> gthtxbcktyys[ d cn. 22 EGR Kfndbb> $tckb jyb kbxyj> ghzvj bkb rjcdtyyj pfbynthtcjdfys d 'njv ltkt$. D cnflbb ljcelt,yjuj hfccktljdfybz 'nj nht,jdfybt jnyjcbncz r ljpyfdfntk/> ghjrehjhe> 'rcgthne b gthtdjlxbre.

$Gjl ghzvjq kbxyjq pfbynthtcjdfyyjcnm/ gjybvftncz nfrfz pfbynthtcjdfyyjcnm d lfyyjv rjyrhtnyjv ltkt> ghb rjnjhjv exfcnybr celjghjbpdjlcndf bvttn vfnthbfkmysq bkb byjq kbxysq bynthtc> rjnjhsq ,eltn bkb vj;tn ,snm pfnhjyen d ghjwtcct hfccktljdfybz bkb celt,yjuj hfp,bhfntkmcndf eujkjdyjuj ltkf.

Gjl rjcdtyyjq kbxyjq pfbynthtcjdfyyjcnm/ gjybvftncz nfrfz pfbynthtcjdfyyjcnm> ghb rjnjhjq exfcnybr celjghjbpdjlcndf> [jnz ytgjchtlcndtyyj yt pfbynthtcjdfy d bc[jlt ljcelt,yjuj hfccktljdfybz> celt,yjuj hfp,bhfntkmcndf bkb htitybz celf> yj pfbynthtcjdfyst kbwf> bynthtcs rjnjhs[ yt ,tphfpkbxys exfcnybre d cbke hjlcndtyys[ cdzptq> ,kbprb[ jnyjitybq b njve gjlj,ys[ ghbxby.$[58]

Tckb e ghjrehjhf bvt/ncz ghbxbys> gj rjnjhsv tve vj;tn ,snm lfy jndjl j,dbyztvsv> jy j,zpfy pfzdbnm cfvjjndjl> j x=v ljk;ty edtljvbnm dsitcnjzotuj ghjrehjhf.

J,dbyztvsq> pfzdkzz jndjl ghjrehjhe> j,hfoftncz ytgjchtlcndtyyj r ytve> kb,j r dsitcnjzotve ghjrehjhe. J afrnt pfzdktybz jndjlf jnvtxftncz d vfnthbfkf[ ltkf.

Jndjl ljk;ty ,snm vjnbdbhjdfy> nj tcnm j,dbyztvsq !bkb tuj pfobnybr@ ljk;ys erfpfnm ghbxbys jndjlf> nt afrns> rjnjhst gjlndth;lf/n kbxye/ pfbynthtcjdfyyjcnm ghjrehjhf.

"nj ghfdj j,dbyztvjuj ufhfynbhetncz> dj-gthds[> ntv> xnj ghjrehjh j,zpfy yfghfdbnm dsitcnjzotve ghjrehjhe pfzdktybt j, jndjlt& f dj-dnjhs[> ecnfyjdktyyjq pfrjyjv j,zpfyyjcnb dsitcnjzotuj ghjrehjhf hfphtibnm pfzdktyysq jndjl> jlyfrj dc= 'nj yt ghbjcnfyfdkbdftn ghjdtltybz hfccktljdfybz lj hfphtitybz pfzdktybz j, jndjlt !cn. 42 EGR Kfndbb@.

Fdnjh jnvtxftn> xnj d jnkbxbt jn chjrjd jndjlf ljpyfdfntkz !cn. 46 EGR Kfndbb@> chjrb hfccvjnhtybz pfzdktybq j, jndjlt ghjrehjhf d ltqcnde/otv eujkjdyj-ghjwtccefkmyjv pfrjyjlfntkmcndt yt ghtlecvjnhtys. D cdzpb c xtv cxbnf/ ytj,[jlbvsv lkz j,tcgtxtybbz gjkyjq ufhfynbb j,(trnbdyjcnb b ,tcghbcnhfcnyjcnb ddtcnb fyfkjubxyst chjrb hfccvjnhtybz jndjlf ghjrehjhf. Jlyfrj> cktletn ghtljcnthtxm jn kturjdthyjuj ghbyznbz k/,juj jndjlf> pfzdkztvjuj ghjrehjhe gj vjnbde> xnj tuj ltqcndbz zrj,s> dspsdf/n cjvytybz d tuj ,tcghbcnhfcnyjcnb. Gjl 'nbv ghtlkjujv j,dbyztvst byjulf gsnf/ncz jndtcnb jn hfccktljdfybz ltkf bybwbfnbdyjuj> cgjcj,yjuj ghjrehjhf> d rjnjhjv jyb xedcnde/n jgfcyjuj ghjnbdybrf> vjueotuj gjkyjcnm/ hfcrhsnm cjdthi=yyst bvb ghtcnegktybz. Yfghbvth> ghb hfccktljdfybb eujkjdyjuj ltkf 04100297 gj j,dbytyb/ Dkflbvbhf G-rf d cjdthitybb ghtcnegktybz> ghtlecvjnhtyyjuj x. 2 cn. 1621 ER Kfndbb> tve d rfxtcndt vths ghtctxtybz ,skj ghbvtytyj pfrk/xtybt gjl cnhf;e. D cdzpb c ntv> xnj j,dbyztvsq> yf[jlzcm gjl cnhf;tq> gjchtlcndjv ytktufkmyjq gthtgbcrb c hjlcndtyybrfvb gsnfkcz jrfpfnm lfdktybt yf cdbltntktq b gjnthgtdib[ gj ltke> ghjrehjh lj,bkcz gthtdjlf j,dbyztvjuj bp cktlcndtyyjuj bpjkznjhf n/hmvs Vfnbcf d bpjkznjh Ltgfhnfvtynf gjkbwbb VDL KH. Gjckt 'njuj j,dbyztvsq D.G-r pfzdbk jndjl ghjrehjhe> ecvjnhtd d nfrb[ tuj ltqcndbz[ ghtldpznjt r ytve jnyjitybt. Dsitcnjzobv ghjrehjhjv pfzdktybt j, jndjlt jnrkjytyj rfr ytj,jcyjdfyyjt.[59]

Pfzdktybt j, jndjlt 'rcgthne b gthtdjlxbre hfphtiftn ghjrehjh> d ghjbpdjlcndt rjnjhjuj yf[jlbncz eujkjdyjt ltkj.

Cjukfcyj cnfnmzv 27> 61 b 136 EGR Kfndbb jndjl 'nbv kbwfv vj;tn ,snm pfzdkty> tckb jyb zdkz/ncz% gjnthgtdibv> uhf;lfycrbv bcnwjv> uhf;lfycrbv jndtnxbrjv gj ltke> bvt/n hjlcndtyyst cdzpb c jlybv bp 'nb[ exfcnybrjd ghjwtccf bkb c j,dbyztvsv> f nfr;t ghb yfkbxbb j,cnjzntkmcnd> dspsdf/ob[ cjvytybt d b[ ,tcghbcnhfcnyjcnb> ytljcnfnjxyj rjvgtntynys. "rcgthne> gjvbvj njuj> jndjl vj;tn pfzdkznmcz gj njq ghbxyt> xnj jy yf[jlbkcz bkb yf[jlbncz d cke;t,yjq bkb byjq pfdbcbvjcnb jn rfrjuj-kb,j exfcnybrf ghjwtccf bkb e;t ghjbpdjlbk gj lfyyjve ltke htdbpb/> vfnthbfks rjnjhjq gjcke;bkb jcyjdfybtv r djp,e;ltyb/ eujkjdyjuj ltkf.

Djpvj;yjcnm j,;fkjdfybz htitybq b ltqcndbq ghjrehjhf bvttn df;yjt pyfxtybt rfr lkz j[hfys bynthtcjd ujcelfhcndf> nfr b lkz j[hfys ghfd kbw> d xfcnyjcnb> j,dbyztvjuj.

D jnkbxbb jn jndjlf ;fkj,s> gjlfdftvst yf ltqcndbz ghjrehjhf> yt cjlth;fn d ct,t [jlfnfqcnd j, ecnhfytybb ghjrehjhf jn ltkf b ghtcktle/n ,jktt eprbt wtkb> f bvtyyj% djccnfyjdktybt yfheityys[> gj vytyb/

pfzdbntkz> jnltkmys[ tuj ghfd bkb ecnhfytybt ecnfyjdktyys[ ltqcndbzvb ghjrehjhf juhfybxtybq. :fkj,s yf ltqcndbz ghjrehjhf vjuen ghbyjcbnmcz d ntxtybt dctuj gthbjlf hfccktljdfybz. Jyb vjuen ghbyjcbnmcz yf jnrfp d ljghjct njuj bkb byjuj cdbltntkz bkb ghbj,otybb r ltke nt[ bkb bys[ ljrfpfntkmcnd> yf jnrfp d ghjdtltybb cktlcndtyyjuj 'rcgthbvtynf> yf ytj,jcyjdfyyj cnhjue/ vthe ghtctxtybz> j ljvjufntkmcndt gjrfpfybq> yf ytghfdbkmyjcnm cjcnfdktybz cktlcndtys[ ljrevtynjd b n.g. Nfrbv j,hfpjv> ;fkj,s vjuen ,snm ghbytctys yf k/,jt ltqcndbt b htitybt ghjrehjhf> rjnjhjt gj vytyb/ j,dbyztvjuj juhfybxbdftn bkb yfheiftn tuj ghfdf.

Pfrhtgkzz ghfdj j,dbyztvjuj yf j,;fkjdfybt> eujkjdyj-ghjwtccefkmysq pfrjy ufhfynbhetn tuj j,tcgtxtybt gen=v djpkj;tybz hzlf j,zpfyyjcntq yf ghjrehjhf> yf ltqcndbz rjnjhjuj 'nb ;fkj,s ghbyjczncz !cn.cn. 221-222 EGR Kfndbb@. Nfr> ecnyst ;fkj,s pfrjy j,zpsdftn ghjrehjhf pfytcnb d ghjnjrjk> rjnjhsq gjlgbcsdftn ;fkj,obr.

:fkj,e j,dbyztvjuj ghjrehjh j,zpfy hfphtibnm d ntxtybt nh=[ cenjr gj t= gjkextybb !x. 1> cn. 221 EGR Kfndbb@> xnj j,tcgtxbdftn ,scnhjt htfubhjdfybt yf ;fkj,e b> tcntcndtyyj> ufhfynbhetn bynthtcs ;fkj,obrf.

Tckb ;t d eljdktndjhtybb ;fkj,s ghjrehjh jnrfpsdftn> nj jy j,zpfy edtljvbnm j, 'njv ;fkj,obrf b bpkj;bnm vjnbds> gj rjnjhsv ;fkj,f ghbpyfyf ytj,jcyjdfyyjq.

J,dbyztvsq dghfdt j,;fkjdfnm htitybt ghjrehjhf gj ;fkj,t dsitcnjzotve ghjrehjhe b rhjvt njuj gjlfnm ;fkj,e yf ltqcndbz ghjrehjhf !cn. 222 EGR Kfndbb@.

Ytj,[jlbvj jnvtnbnm> xnj d EGR Kfndbb yt hti=y djghjc j ghbj,otybb ;fkj,s b jndtnf yf yt= r eujkjdyjve ltke. Rfr gjrfpsdftn ghfrnbrf> byjulf yf celt,yjv cktlcndbb djpybrftn b j,ce;lftncz djghjc j htpekmnfnf[ hfphtitybz ;fkj,s j,dbyztvjuj yf ljcelt,yjv hfccktljdfybb. Yj nfr rfr d ltkt jncencndetn ;fkj,f b jndtn yf yt=> 'nj j,cnjzntkmcndj byjulf pfnhelyztn [jl celt,yjuj cktlcndbz. Gj'njve vyjubt ghjwtccefkbcns> d xfcnyjcnb> G.C."kmrbyl ghtlkfuf/n> $d bynthtcf[ lfkmytqituj erhtgktybz pfrjyyjcnb d eujkjdyjv celjghjbpdjlcndt b ecbktybz ufhfynbq ghfd j,dbyztvjuj> pfrhtgbnm d EGR gjkj;tybt> cjukfcyj rjnjhjve ;fkj,f j,dbyztvjuj !b lh. exfcnybrjd ghjwtccf@ b rjgbz jndtnf bkb gjcnfyjdktybz ghjrehjhf gj ytq ghbj,ofkbcm ,s r eujkjdyjve ltke$[60]. Fdnjh gjkyjcnm/ cjukfcty c 'nbv vytybtv> Nfr;t gj ghfrnbrt hfccvjnhtybz ;fkj,> ckj;bditqcz d ghjrehfnehf[ u. Hbub ghb hfccktljdfybb eujkjdys[ ltk> jnvtxtyj> xnj ghjrehjhs gj cj,cndtyyjq bybwbfnbdt ghbj,of/n ;fkj,s c jndtnfvb r vfnthbfkfv ltkf.

Df;ysv ifujv lkz j,tcgtxtybz ufhfynbq ghfd j,dbyztvjuj d eujkjdyjv ghjwtcct zdkztncz ljgeotybt pfobnybrf r exfcnb/ yf ljcelt,yjv hfccktljdfybb. Ltzntkmyjcnm pfobnybrf jrfpsdftn gjkj;bntkmyjt dkbzybt yf rfxtcndj hfccktljdfybz> tuj j,(trnbdyjcnm> gjkyjne b dctcnjhjyyjcnm> cjplf=n yfbkexibt eckjdbz lkz celt,yjuj hfp,bhfntkmcndf b dsytctybz pfrjyyjuj b j,jcyjdfyyjuj ghbujdjhf> nfr rfr j,tcgtxbdftn yfghfdktybt d cel ljcnfnjxyj gjkyj b j,(trnbdyj hfccktljdfyys[ eujkjdys[ ltk. Gj'njve

vj;yj crfpfnm> xnj pfobnf yfb,jktt htfkmyj b gjkyj jceotcndkztncz ghb exfcnbb d ghjwtcct pfobnybrf. Tckb> c jlyjq cnjhjys> cjdthityyj ,tcgjktpty pfobnybr> rjulf j,dbyztvjve yt ghtljcnfdktys ytj,[jlbvst ghfdf lkz pfobns> nj> c lheujq cnjhjys> yfb,jktt ltqcndtyyfz b gjkyfz htfkbpfwbz ghfd> ghbyflkt;fob[ j,dbyztvjve> djpvj;yf njkmrj ghb exfcnbb d ltkt pfobnybrf.

Ghfdj j,dbyztvjuj bvtnm pfobnybrf ufhfynbhetncz ecnfyjdktyysv d ghjwtccefkmyjv pfrjyjlfntkmcndt gjhzlrjv ghbukfitybz> yfpyfxtybz b pfvtys pfobnybrf& cdj,jlysv ds,jhjv j,dbyztvsv pfobnybrf> ytpfdbcbvj jn vfnthbfkmyjuj gjkj;tybz& djpkj;tybtv pfrjyjv jghtltk=yys[ ghfd b j,zpfyyjcntq yf pfobnybrf.

Gj j,otve ghfdbke pfobnybr ljgecrftncz r exfcnb/ d ltkt c vjvtynf> rjulf kbwj d ecnfyjdktyyjv pfrjyjv gjhzlrt ghbpyfyj gjljphtdftvsv. D ckexfz[> ghtlecvjnhtyys[ d cn. 98 EGR Kfndbb pfrjyjlfntkm nht,etn j,zpfntkmyjuj exfcnbz pfobnybrf.

Eujkjdyj-ghjwtccefkmysq pfrjy j,zpsdftn ghjrehjhf j,tcgtxbnm j,dbyztvjve djpvj;yjcnm pfobofnmcz ecnfyjdktyysvb pfrjyjv chtlcndfvb b cgjcj,fvb jn ghtl(zdktyyjuj j,dbytybz !cn. 18 EGR Kfndbb@> f> cktljdfntkmyj> j,zpsdftn j,tcgtxbnm j,dbyztvjuj gjvjom/ pfobnybrf> xnj zdkztncz ceotcndtyyjq ufhfynbtq hfccvfnhbdftvjuj ghfdf j,dbyztvjuj.

Gj ltkfv j ghtcnegktybz[> gj rjnjhsv exfcnbt pfobnybrf zdkztncz j,zpfntkmysv !cn. 98 EGR Kfndbb@> tuj exfcnbt j,tcgtxbdftncz ghjrehjhjv xthtp ,/hj ghbcz;ys[ fldjrfnjd> tckb j,dbyztvsq bkb tuj hjlcndtyybrb yt ghbukfcbkb pfobnybrf cfvb. Gj jcnfkmysv ltkfv pfobnybr vj;tn dcnegbnm d ltkj gj bybwbfnbdt cfvjuj j,dbyztvjuj. Lkz 'njuj> rfr erfpfyj hfytt> ghb ghtl(zdktybb j,dbytybz j,dbyztvjve hfp(zcyztncz tuj ghfdj bvtnm pfobnybrf> ghb j,(zdktybb j, jrjyxfybb ljcelt,yjuj hfccktljdfybz 'nj ghfdj hfp(zcyztncz j,dbyztvjve gjdnjhyj.

Ghbukfitybt pfobnybrf j,dbyztvsv> yf[jlzobvcz yf cdj,jlt> j,sxyj yt dspsdftn pfnhelytybq. Ckj;ytt j,cnjbn ltkj> rjulf j,dbyztvsq cjlth;bnmcz gjl cnhf;tq. Yf ghfrnbrt 'njn djghjc htiftncz gj-hfpyjve. Ytrjnjhst j,dbyztvst [jlfnfqcnde/n j ghbukfitybb rjyrhtnyjuj pfobnybrf. "nj [jlfnfqcndj ghjrehjh ljdjlbn lj cdtltybz cfvjuj pfobnybrf b !bkb@ hjlcndtyybrjd j,dbyztvjuj> rjnjhst pfntv pfrk/xf/n c pfobnybrjv cjukfitybt. Lheubt ghjczn j, exfcnbb d ltkt k/,juj pfobnybrf> rjnjhsq pfntv j,hfoftncz cfv r hjlcndtyybrfv j,dbyztvjuj c ghtlkj;tybtv pfrk/xbnm c ybv cjukfitybt.

J,dbyztvsq dghfdt jnrfpfnmcz jn pfobnybrf !cn. 99 EGR Kfndbb@. Jnrfp jn pfobnybrf ljk;ty ,snm lj,hjdjkmysv> cltkfyysv njkmrj gj bybwbfnbdt cfvjuj j,dbyztvjuj. Nfrjq jnrfp j,zpfntkty lkz ghjrehjhf b dktx=n ecnhfytybt pfobnybrf jn exfcnbz d ltkt. Tckb j,dbyztvsq d lfkmytqitv bpvtybn cdj= htitybt b ,eltn [jlfnfqcndjdfnm j ghbukfitybb pfobnybrf> nfrjt [jlfnfqcndj j ghbukfitybb pfobnybrf ljk;yj ,snm eljdktndjhtyj. D gjcktlytt dhtvz> rfr ghfdbkj> jnrfp jn pfobnybrf vjnbdbhetncz ytdjpvj;yjcnm/ pfgkfnbnm pf jrfpfyye/ /hblbxtcre/ gjvjom.

Jnrfp jn pfobnybrf> pfzdktyysq dphjcksv j,dbyztvsv> rjnjhsq d cbke cdjb[ abpbxtcrb[ bkb gcb[bxtcrb[ ytljcnfnrjd yt vj;tn jceotcndkznm cdj= ghfdj yf pfobne> yt zdkztncz j,zpfntkmysv lkz ghjrehjhf !cn. 99 EGR Kfndbb@. D nj ;t dhtvz pfrjy yt gjpdjkztn fldjrfne cfvjve jnrfpfnmcz jn ghbyznjq yf ct,z pfobns j,dbyztvjuj. Dvtcnt c ntv fldjrfn yfpsdftn j,cnjzntkmcndf> ghb yfkbxbb rjnjhs[ jy yt vj;tn ghbyznm yf ct,z pfobne> f tckb e;t ghbyzk> nj j,zpfy jnrfpfnmcz jn yt=. "nb j,cnjzntkmcndf x=nrj erfpfys d cn. 971 EGR Kfndbb.

Df;yjq ufhfynbtq j,dbyztvjuj zdkztncz djpvj;yjcnm bcgjkmpjdfnm bv cdj= ghfdj yf pfobne ytpfdbcbvj jn cdjb[ vfnthbfkmys[ djpvj;yjcntq. Jnrfp fldjrfnf ghbyznm exfcnbt d ghjwtcct> gj rjnjhjve tuj exfcnbt j,zpfntkmyj> gj vjnbdfv jncencndbz chtlcnd e j,dbyztvjuj yf lfyysq vjvtyn lkz jgkfns pfobns zdkztncz cthm=pysv lbcwbgkbyfhysv ghjcnegrjv.

$Ghbpyfd cj,hfyyst ljrfpfntkmcndf ljcnfnjxysvb lkz cjcnfdktybz j,dbybntkmyjuj pfrk/xtybz b dsgjkybd nht,jdfybz cn. 202 EGR Kfndbb> ghjrehjh j,zpfy j,(zdbnm j,dbyztvjve> xnj cktlcndbt gj tuj ltke jrjyxtyj b xnj jy bvttn ghfdj yf jpyfrjvktybt cj dctvb vfnthbfkfvb ltkf rfr kbxyj> nfr b c gjvjom/ pfobnybrf. Gjckt 'njuj j,dbyztvjve ghtl(zdkz/ncz lkz jpyfrjvktybz dct vfnthbfks ltkf d gjlibnjv b ghjyevthjdfyyjv dblt$ !x. 1 cn. 203 EGR Kfndbb@.

Tckb j,dbyztvsq [jlfnfqcndetn j dspjdt pfobnybrf> ghjrehjh jnrkflsdftn ghtl(zdktybt vfnthbfkjd ltkf lj zdrb pfobnybrf> yj yt ,jktt xtv yf gznm cenjr. Ghb ytdjpvj;yjcnb bp,hfyyjuj j,dbyztvsv pfobnybrf zdbnmcz d erfpfyysq chjr> ghjrehjh ghbybvftn vths lkz dspjdf lheujuj pfobnybrf !cn. 204 EGR Kfndbb@.

J,zpfyyjcnm ghjrehjhf jpyfrjvbnm j,dbyztvjuj cj dctv ghjbpdjlcndjv gj ltke zdkztncz cthm=pyjq ufhfynbtq tuj ghfdf yf pfobne. D 'njn vjvtyn j,dbyztvsq gjkexftn djpvj;yjcnm gjpyfrjvbnmcz gjkyjcnm/ cj dctv ljrfpfntkmcndtyysv vfnthbfkjv> epyfnm> rfrbvb ljrfpfntkmcndfb gjlndth;lftncz j,dbytybt> dct kb j,cnjzntkmcndf> jghjdthuf/obt j,dbytybt bkb cvzuxf/obt tuj jndtncndtyyjcnm> ecnfyjdktys> erfpfnm yf yjdst afrns> pfzdbnm [jlfnfqcndf b n.g.

Lj ghtl(zdktybz ltkf lkz jpyfrjvktybz j,dbyztvsq bvttn ghfdj pyfrjvbnmcz c ytrjnjhsvb ljrfpfntkmcndfvb. D xfcnyjcnb> pyfrjvzcm c gjcnfyjdktybtv j yfpyfxtybb 'rcgthnbps> j,dbyztvsq gjkexftn ghtlcnfdktybt j njv> rfrbt vfnthbfks yfghfdkz/n d hfcgjhz;tybt 'rcgthnf> pflfdfnm cj,cndtyyst djghjcs 'rcgthne> ghjcbnm j ghbukfitybb rjyrhtnyjuj 'rcgthnf> ghtlcnfdkznm ljrevtyns> lfdfnm gjzcytybz 'rcgthne. Pyfrjvzcm c pfrk/xtybtv 'rcgthnbps> j,dbyztvsq vj;tn lfdfnm gjzcytybz> dscrfpsdfnm djphf;tybz> pflfdfnm ljgjkybntkmyst djghjcs b pfzdkznm [jlfnfqcndf j yfpyfxtybb ljgjkybntkmyjq bkb gjdnjhyjq 'rcgthnbps. Gjkyjt jpyfrjvktybt c vfnthbfkfvb ltkf ghjbc[jlbn ghb jrjyxfybb ljcelt,yjuj hfccktljdfybz.

Pyfxbntkmye/ gjvjom ghb 'njv vj;tn jrfpfnm j,dbyztvjve pfobnybr. Jpyfrjvbdibcm cj dctvb vfnthbfkfvb ltkf> pfobnybr vj;tn gjvjxm j,dbyztvjve gjyznm pyfxtybt nt[ bkb bys[ ljrfpfntkmcnd> erfpfnm> rfrbt j,cnjzntkmcndf vjuen cvzuxfnm tuj jndtncndtyyjcnm> gjvjxm cajhvekbhjdfnm [jlfnfqcndf j ljgjkytybb ljcelt,yjuj hfccktljdfybz. Rhjvt njuj> cfv pfobnybr gjckt jpyfrjvktybz c vfnthbfkfvb ltkf ljk;ty lfnm jwtyre cj,hfyysv gj ltke ljrfpfntkmcndfv> hfccktljdfyj kb ltkj dctcnjhjyyt> gjkyj b j,(trnbdyj.

Ghjrehjh d cjjndtncndbb cj cn.cn. 203-205 EGR Kfndbb j,zpfy%

1. Ghtl(zdbnm j,dbyztvjve b tuj pfobnybre dc= ghjbpdjlcndj gj ltke d gjlibnjv b ghjyevthjdfyyjv dblt lkz jpyfrjvktybz. Cvsck 'njuj ghfdbkf pfrk/xftncz d njv> xnj pfobnybre b j,dbyztvjve ghtl(zdkz/ncz dct vfnthbfks> xnj,s dct frns> ljrevtyns ljrfpfntkmcnd ,skb ,s bv bpdtcnys. Tckb ;t jyj yt dsgjkyztncz> pfobnybr j,zpfy gjnht,jdfnm jn ghjrehjhf dsgjkytybz cn. 203 EGR Kfndbb> nfr rfr ghjrehjh pltcm yfheiftn yt njkmrj ghfdj pfobnybrf> yj b ghfdj j,dbyztvjuj yf pfobne.

2. Tckb j,dbyztvsq yt dkflttn zpsrjv> yf rjnjhjv dtkjcm ghjbpdjlcndj gj ltke> j,tcgtxbnm exfcnbt gthtdjlxbrf ghb jpyfrjvktybb.

3. Ghtljcnfdbnm j,dbyztvjve b tuj pfobnybre ytjuhfybxtyyjt dhtvz> ytj,[jlbvjt lkz jpyfrjvktybz cj dctvb vfnthbfkfvb ltkf. Jlyfrj> d ckexft evsiktyyjuj pfnzubdfybz j,dbyztvsv b tuj pfobnybrjv ghjwtccf jpyfrjvktybz> ghjrehjh dghfdt cdjbv vjnbdbhjdfyysv gjcnfyjdktybtv ecnfyjdbnm jghtltk=yysq chjr> dgjkyt ljcnfnjxysq lkz jpyfrjvktybz.

4. Tckb gj ltke ghbdktxtyj ytcrjkmrj j,dbyztvs[> rf;ljve bp yb[ ghtlcnfdbnm dc= ghjbpdjlcndj gj ltke. Pltcm ghjrehjh ljk;ty dtcnb uhfabr jpyfrjvktybz.

5. Ghtlcnfdbnm j,dbyztvjve b tuj pfobnybre djpvj;yjcnm dsgbcsdfnm b rjgbhjdfnm vfnthbfks eujkjdyjuj ltkf.

6. Gj jpyfrjvktybb c vfnthbfkfvb ltkf cghjcbnm j,dbyztvjuj b tuj pfobnybrf> [jlfnfqcnde/n kb jyb j ljgjkytybb hfccktljdfybz b xtv bvtyyj.

7. Cjcnfdbnm ghjnjrjk j,(zdktybz j,dbyztvjve j, jrjyxfybb ljcelt,yjuj hfccktljdfybz b j ghtl(zdktybb j,dbyztvjve dct[ vfnthbfkjd ltkf c cj,k/ltybtv ghfdbk cnfntq 85 b 86 EGR Kfndbb. Pltcm ghjrehjh jnvtxftn> xnj c cj,k/ltybtv nht,jdfybq cn.cn. 203-205 EGR Kfndbb j,(zdbk j,dbyztvjve j, jrjyxfybb ljcelt,yjuj hfccktljdfybz b hfp(zcybk> xnj jy bvttn ghfdj yf jpyfrjvktybt cj dctvb vfnthbfkfvb ltkf rfr kbxyj> nfr b c gjvjom/ pfobnybrf> f hfdyj yf pfzdktybt [jlfnfqcnd j ljgjkytybb ljcelt,yjuj hfccktljdfybz& rfrbt bvtyyj vfnthbfks !rjkbxtcndj njvjd b kbcnjd ltkf@ ,skb ghtl(zdktys lkz jpyfrjvktybz j,dbyztvjve b tuj pfobnybre b pyfrjvbkbcm kb jyb c ltkjv& exfcndjdfk kb pfobnybr !afvbkbz pfobnybrf> yfbvtyjdfybt ljrevtynf> eljcnjdthz/otuj gjkyjvjxbz@> ult b d ntxtybt rfrjuj dhtvtyb ghjbc[jlbkj jpyfrjvktybt& exfcndjdfk kb gthtdjlxbr& rfrbt [jlfnfqcndf ,skb pfzdktys j,dbyztvsv b tuj pfobnybrjv. Pfntv ghjnjrjk ghjxbnsdftncz j,dbyztvsv b tuj pfobnybrjv b gjlgbcsdf/ncz bvb> ghjrehjhjv b gthtdjlxbrjv !tckb jy exfcndjdfk@.

8. Hfccvjnhtnm pfzdktyyst [jlfnfqcndf b d ckexft gjkyjuj bkb xfcnbxyjuj jnrfpf d b[ eljdktndjhtybb dsytcnb vjnbdbhjdfyyjt gjcnfyjdktybt.

Yf ghfrnbrt pfobnybrb xfot dctuj pfzdkz/n [jlfnfqcndf j ghbj,otybb r ltke ljgjkybntkmys[ ljrfpfntkmcnd& j ghjbpdjlcndt cktlcndtyys[ ltqcndbq> yfghfdktyys[ yf j,yfhe;tybt b prhtgktybt ljrfpfntkmcnd> jghjdthuf/ob[ j,dbytybt> cvzuxf/ob[ bkb jcdj,j;lf/ob[ j,dbyztvjuj jn jndtncndtyyjcnb> yf gjkextybt lfyys[> [fhfrnthbpe/ob[ kbxyjcnm j,dbyztvjuj> j, ecnfyjdktybb bkb ghjdthrt afrnf> rjnjhsq yt ,sk bccktljdfy bkb bccktljdfy ytgjkyj& j ghtrhfotybb ltkf> j, bpvtytybb /hblbxtcrjq rdfkbabrfwbb& j, bpvtytybb bkb jnvtyt vths ghtctxtybz.

Cgjhysv jrfpfkcz djghjc> ljk;ty kb pfobnybr dctulf pfzdkznm [jlfnfqcndj j djcgjkytybb ghj,tkjd ljcelt,yjuj hfccktljdfybz. Yfghbvth> B.L.Gthkjd cxbnfk> xnj htitybt 'njuj djghjcf jghtltkztncz jlyjcnjhjyybv [fhfrnthjv ltzntkmyjcnb pfobnybrf. Tckb djcgjkytybt ghj,tkjd hfccktljdfybz ,eltn yf gjkmpe j,dbyztvjve> pfobnybr j,zpfy pfzdbnm [jlfnfqcndj j djcgjkytybb nfrb[ ghj,tkjd. B yfj,jhjn> pfobnybr yt dghfdt ghbdktrfnm dybvfybt ghjrehjhf !celf@ r nfrbv ghj,tkfv> djcgjkytybt rjnjhs[ vj;tn ghbxbybnm eoth, vynthtcfv pfobns. Nfrfz $j,(trnbdyjcnm$ pfobnybrf ghjnbdjhtxbkf ,s tuj pflfxfv.$[61]

9. Gjckt ghjbpdjlcndf ljgjkybntkmys[ cktlcndtyys[ ltqcndbq ghjrehjh j,zpfy dyjdm ghtl(zdbnm lkz jpyfrjvktybz dct vfnthbfks ljcelt,yjuj hfccktljdfybz j,dbyztvjve b tuj pfobnybre c cj,k/ltybtv ghfdbk cnfntq 202-205 EGR Kfndbb.

Nfrbt ;t nht,jdfybz eujkjdyj-ghjwtccefkmysq pfrjy ghtl(zdkztn r ghjrehjhe d ckexfz[> rjulf j,dbyztvsq> yt pfzdbdibq ;tkfybt bvtnm pfobnybrf> kbxyj pyfrjvbncz cj dctvb vfnthbfkfvb ltkf> xnj cke;bn ufhfynbtq tuj ghfdf yf pfobne.

U K F D F 3

jcj

ytcjdthityyjktnytuj j

Eujkjdyjt pfrjyjlfntkmcndj Kfndbb ecnfyfdkbdftn> xnj eujkjdyjq jndtncndtyyjcnb gjlkt;fn kbwf> rjnjhsv lj cjdthitybz ghtcnegktybz bcgjkybkjcm 16 ktn. Kbwf> cjdthibdibt ghtcnegktybz d djphfcnt jn 14 lj 16 ktn gjlkt;fn eujkjdyjq jndtncndtyyjcnb kbim pf ghtcnegktybz> gthtxbcktyyst d x. 2 cn. 10 ER Kfndbb. "njn gthtxtym zdkztncz gjkysv b bcxthgsdf/obv. D jnyjitybb kbw> cjdthibdib[ j,otcndtyyj-jgfcyjt ltzybt d djphfcnt lj 14 ktn b kbw jn 14 lj 16 ktn> cjdthibdib[ j,otcndtyyj-jgfcyjt ltzybt> yt gthtxbcktyyst d cn. 10 ER Kfndbb> eujkjdyjt ltkj yt vj;tn ,snm djp,e;ltyj> f djp,e;ltyyjt ltkj gjlkt;bn ghtrhfotyb/ yf jcyjdfybb g. 5 cn. 5 EGR Kfndbb. Gj'njve df;yjt vtcnj d gjlujnjdrt r ghtl(zdktyb/ j,dbytybz ytcjdthityyjktnytve b tuj ljghjce ljk;yj pfybvfnm dszcytybt tuj djphfcnf - xbckf> vtczwf b ujlf hj;ltybz> gjcrjkmre c eujkjdyj-ghjwtccefkmyjq njxrb phtybz ytljcnfnjxyj kbim rjycnfnfwbb afrnf ljcnb;tygbz bkb ytljcnb;tybz dbyjdysv 18 ktn.

Cktletn jnvtnbnm> xnj df;ytqibt yjhvs> htukfvtynbhe/obt ghjbpdjlcndj gjl ltkfv ytcjdthityyjktnyb[> cjlth;fncz d hfpkbxys[ hfpltkf[ eujkjdyj-ghjwtccefkmyjuj Rjltrcf Kfndbb> ghbvtybntkmyj r cnflbzv eujkjdyjuj ghjwtccf. Tcntcndyyj> ghbvtytybt 'nb[ jcj,s[ yjhv j,zpfntkmyj nfr ;t> rfr b j,ob[ yjhv eujkjdyjuj ghjwtccf> ,jktt njuj> jcj,st yjhvs ljgjkyz/n j,obt. Ghtlcnfdkztncz> xnj d EGR Kfndbb cktljdfkj ,s ddtcnb

jnltkmye/ ukfde j ghjbpdjlcndt gj ltkfv ytcjdthityyjktnyb[.

$Ltkf j ghtcnegktybz[ ytcjdthityyjktnyb[ bvt/n ceotcndtyye/ cgtwbabre. Jyf ghjzdkztncz rfr d j,cnjzntkmcndf[ cfvjuj ltzybz !vjnbd> cgjcj, cjdthitybz b cjrhsnbz> gjcktle/obt ltqcndbz@> nfr b d gjdtltybb ytcjdthityyjktnytuj d ghjwtcct cktlcndbz$[62].

Cgtwbabrf ltk j ghtcnegktybz[ ytcjdthityyjktnyb[ jghtltkztncz jcj,tyyjcnzvb djphfcnyjuj hfpdbnbz j,dbyztvs[% âabpbxtcrbv> evcndtyysv b gcb[bxtcrbv hfpdbnbtv.

Lkz ytcjdthityyjktnyb[ ghbceob> d xfcnyjcnb% ytljcnfnjr ;bpytyyjuj jgsnf> crkjyyjcnm r gjlhf;fyb/> cnhtvktybt endthlbnm b gjrfpfnm cfvjcnjzntkmyjcnm> dphjckjcm> cnhtvktybt endthlbnm edf;tybt r ct,t d chtlt> d rjnjhjq gjlhjcnjr dhfoftncz> ytpfdthityyjcnm hfpdbnbz> cbcntvs yfdsrjd> cjwbfkmyjuj gjdtltybz b d 'njq cdzpb cbnefnbdyjcnm vyjub[ gjcnegrjd !gjlxbytybt crkflsdf/otqcz j,cnfyjdrt@> crkjyyjcnm r afynfpbhjdfyb/.[63]

Erfpfyyst jcj,tyyjcnb d abpbxtcrjv> yhfdcndtyyjv b gcb[bxtcrjv hfpdbnbb ytcjdthityyjktnyb[ j,eckjdkbdf/n byjulf ytevtybt ghfdbkmyj jwtybnm ytrjnjhst zdktybz> ytljcnfnjxyjt hfpdbnbt cfvjrhbnbxyjcnb> rjkt,fybt yfcnhjtybz b htfrwbb yf nt bkb byst zdktybz. Gjlhjcnrjdjve djphfcne cdjqcndtyys b ytrjnjhst jcj,tyyjcnb djcghbznbz> pfgjvbyfybz> djcghjbpdtltybt afrnbxtcrb[ lfyys[ j cj,snbb. Dj vyjujv cdjtj,hfpyj jnyjitybt gjlhjcnrf r ghjwtccfkmyjq hjkb j,dbyztvjuj> cdbltntkz> gjnthgtdituj. Rhjvt njuj afrnbxtcrfz lttcgjcj,yjcnm ytcjdthityyjktnytuj j,dbyztvjuj ghb bcgjkmpjdfybb ghjwtccefkmys[ ghfd d pyfxbntkmyjq cntgtyb juhfybxtyf. Juhfybxtybt lttcgjcj,yjcnb ytcjdthityyjktnytuj j,dbyztvjuj ecnfyfdkbdftn cn. 99 EGR Kfndbb> cjukfcyj rjnjhjq jnrfp jn pfobnybrf> pfzdktyysq ytcjdthityyjktnybv j,dbyztvsv> yt j,zpfntkty lkz celf b lkz ghjrehjhf. "nj ghfdbkj ltqcndetn b d jnyjitybb j,dbyztvjuj> rjnjhsq d cbke cdjb[ abpbxtcr[ bkb gcb[bxtcrb[ ytljcnfnrjd yt vj;tn cfv jceotcndkznm cdjt ghfdj yf pfobne.

Pfrjyjlfntkm c extnjv dctq cjdjregyjcnb djphfcnys[ jcj,tyyjcntq gjlhjcnrjd b pflfx ghfdjcelbz ecnfyjdbk cgtwbfkmyst ghjwtccekmyst yjhvs> ghbpdfyyst j,tcgtxbnm pfobne ghfd b pfrjyys[ bynthtcjd ytcjdthityyjktnyb[ j,dbyztvs[> f nfr;t djcgbnfntkmyjt b ghtleghtlbntkmyjt djpltqcndbt yf yb[. D cdzpb c 'nbv ghtl(zdkztncz hzl ljgjkybntkmys[ nht,jdfybq r ltzntkmyjcnb ghjrehfnehs.

$J[hfyf ghfd ytcjdthityyjktnyb[ d eujkjdyjv ghjwtcct cnfdbn ytrjnjhst j,obt ghj,ktvs b lkz lheub[ jnhfcktq ghfdf. Gj'njve d eujkjdyj-ghjwtccefkmyjv ghfdt ghbvtyz/ncz> hfpevttncz> jxtym cdjtj,hfpyj> nfrbt bpdtcnyst uhf;lfycrjve ghfde bycnbnens pfobns kbxyjcnb ytlttcgjcj,yjuj> rfr jgtrf> gjgtxbntkmcndj. Pltcm ;t yf[jlzn cdjt jcyjdfybt vyjubt ghfdf hjlbntktq b ecsyjdbntktq gj ltkfv ytcjdthityyjktnyb[ b byst jcj,st

ghfdbkf celjghjbpdjlcndf$.[64]

Cjlth;fybt gjcnfyjdktybz j ghbdktxtybb ytcjdthityyjktnytuj d rfxtcndt j,dbyztvjuj> gjhzljr j,(zdktybz tuj ytcjdthityyjktnytve bvt/n cdjb jcj,tyyjcnb> rjnjhst cke;fn ljgjkybntkmysvb ufhfynbzvb ghfdf ytcjdthityyjktnytuj j,dbyztvjuj pyfnm> d xtv jy j,dbyztncz.

Xfcnj ytcjdthityyjktnybq yt evttn hfcgjpyfnm /hblbxtcrbt $njyrjcnb$> rjnjhst ceotcndtyyj vtyz/n [fhfrnth j,dbytybz> f byjulf jib,jxyj bcnjkrjdsdf/n cvsck jnltkmys[ gjkj;tybq ghtl(zdktyyjuj j,dbytybz. Gj'njve jxtym df;yj> xnj,s ghjrehjh cjcnfdbk gjcnfyjdktybt jcj,j lj[jlxbdj c extnjv njuj> xnj 'nj gjcnfyjdktybt ,eltn xbnfnm ytcjdthityyjktnybq.

Cgtwbabre bvttn cjcnfdktybt gjcnfyjdktybq gj uheggjdsv ltkfv. Nfr> ytrjnjhst uheggjdst ghtcnegktybz ytcjdthityyjktnyb[ byjulf gththfcnf/n bp buh> ghjrehjh ljk;ty jcj,j jcnjhj;yj gjl[jlbnm r rjycnfnfwbb afrnf j yfkbxbb jhufybpjdfyyjq uheggs b ghtldfhbntkmyuj cujdjhf. Ytrjnjhst gjlhjcnrb> d[jlzobt d nfrbt uheggs> cjdthif/n ghtcnegktybz> lheubt ;t kbim ghbcencnde/n> gj'njve ghjrehjhe yflj exbnsdfnm b 'nj j,cnjzntkmcndj. Cntgtym b ajhvf exfcnbz rf;ljuj ytcjdthityyjktnytuj j,dbyztvjuj d cjdthityyjv uheggjdjv ghtcnegktybb ljk;ys ,snm hfpuhfybxtys. Pltcm ytj,[jlbvj erfpfnm b yfkbxbt gjlcnhtrfntkmcndf cj cnjhjys dphjcks[ !tckb jyj bvttn vtcnj@.

Jcj,tyyjcnm j,tcgtxtybz ytcjdthityyjktnytve j,dbyztvjve tuj

ghfdf pyfnm> d xtv jy j,dbyztncz pfrk/xftncz yt njkmrj d jukfitybb tve gjcnfyjdktybz> ltnfkmyjv hfp(zcytybb cvsckf j,dbytybz> j,cnjzntkmcnd> j,eckjdbdib[ rdfkbabrfwb/ ghtcnegktybz> yj b bvtnm pfobnybrf d j,zpfntkmyjv gjhzlrt.

Jlyjq bp vth> j,tcgtxbdf/ob[ pfrjyyst bynthtcs ytcjdthityyjktn-ytuj> rjnjhjve ghtl(zdktyj j,dbytybt> zdkztncz ccjj,otybt ceoyjcnb j,dbytybz hjlbntkzv ytcjdthityyjktnytuj bkb b[ pfvtyz/obv b[ kbwfv. Vjvtyn jpyfrjvktybz hjlbntktq c ceoyjcnm/ j,dbytybz vj;tn ,snm jghtltkty ghjrehjhjv> bc[jlz bp bynthtcjd hfccktljdfybz.

Ght;lt xtv ghbcnegbnm r ljghjce ytcjdthityyjktnytuj j,dbyztvjuj> ghjrehjh ljk;ty ghtldfhbntkmyj htibnm rnj ljk;ty exfcndjdfnm d tuj ljghjct. Nfr rfr eujkjdyj-ghjwtccekmysq pfrjy ghtlecvfnhbdftn j,zpfntkmyjcnm exfcnbz pfobnybrf d ltkt j ghtcnegktybb ytcjdthityyjktn-ytuj> gj'njve tuj exfcnbt d ljghjct ytcjdthityyjktnytuj j,dbyztvjuj j,zpfntkmyj gj j,otve ghfdbke. Tckb ytcjdthityyjktnybq yt ljcnbu 16-ktnytuj djphfcnf> d tuj ljghjct j,zpfntkmyj nfr;t exfcnbt gtlfujuf> gcb[jkjuf bkb pfrjyyjuj ghtlcnfdbntkz !cn. 152 EGR Kfndbb@. Exfcnbt gtlfujuf> gcb[jkjuf bkb pfrjyyjuj ghtlcnfdbntkz ghb ljghjct ytcjdthityyj-ktnytuj j,dbyztvjuj jrfpsdftn ghjrehjhe gjvjom d dtltybb ljghjcf> gjdsiftn tuj htpekmnfnbdyjcnm. Ghbukfifz gtlfujuf lkz exfcnbz d ljghjct> ghjrehjh ljk;ty exbnsdfnm> xnj,s cjjndtncnde/ott kbwj yt njkmrj bvtkj gtlfujubxtcrjt j,hfpjdfybt> yj b hf,jnfkj ,s d rfxtcndt gtlfujuf. U.V.Vbymrjdcrbq cxbnftn> xnj $wtktcjj,hfpyj dspdfnm lkz exfcnbz d ljghjct

njuj gtlfujuf> rjnjhjuj j,dbyztvsq pyftn b rjnjhjve ljdthztn$.[65]

Yf yfi dpukzl> ghtlkj;tybt U.V.Vbymrjdcrjuj pdexbn ckbirjv rfntujhbxyj. Htitybt ghjrehjhf dj dspjdt gtlfujuf> f d ytj,[jlbvs[ ckexfz[> hjlbntktq bkb pfrjyys[ ghtlcnfdbntktq lkz exfcnbz d ljghjct ytcjdthityyjktnytuj j,dbyztvjuj pfdbcbn jn hfpys[ j,cnjzntkmcnd. rjulf dspjd pyfrjvjuj gtlfujuf yt njkmrj yt cjltqcndetn ecgtiyjcnb ljghjcf> yj b jrfpsdftncz dhtlysv> nfr rfr jy !ytcjdthityyjktnybq j,dbyztvsq@ cntcyztncz hfccrfpsdfnm ghb ,kbprb[ b [jhjij pyfrjvs[ tve k/lz[ j, bpdtcnys[ tve afrnf[.

Gj'njve vs cjukfcys c vytybtv F.Y.Dfcbkmtdf j njv> xnj $j,otuj ghfdbkf d lfyyjv djghjct ytn b ,snm yt vj;tn. Htifnm 'njn djghjc ye;yj ceue,j bylbdblefkmyj. Jlyb[ cveoftn ghbcencndbt pyfrjvs[ gtlfujujd> lheubt> yfghjnbd> kturj dcnegf/n d rjynfrn c ybv. Nj ;t cktletn crfpfnm j hjlcndtyybrf[.$[66]

Dspjd hjlbntktq lkz exfcnbz d ljghjct ytcjdthityyjktnyb[ j,dbyztvs[ ghjbpdjlbncz cjukfcyj pfrjye njkmrj d ytj,[jlbvs[ ckexfz[ !x. 1 cn. 152 EGR Kfndbb@. Dj-gthds[> ythtlrj djpybrftn ghzvfz ytj,[jlbvjcnm d ljghjct b[ cfvb[ d rfxtcndt cdbltntkq gj ntv j,cnjzntkmcndfv> yf rjnjhst ccskftncz j,dbyztvsq. Dj-dnjhs[> yt tlbybxys ckexfb> rjulf hjlbntkb gkj[j dkbz/n yf ytcjdthityyjktn-yb[> eujdfhbdfz b[ yt ghbpyfdfnmcz d cjdthityyjv ghtcnegktybb. Yfghbvth> gj eujkjdyjve ltke 04709696 d rfxtcndt j,dbyztvs[ ,skb ghbdktxtys ytcjdthityyjktnybt Tdutybq C-c b Cthutq R-y. Ghb ljghjct Cthutz R-yf d rfxtcndt gjljphtdftvjuj exfcndjdfk gtlfuju. Lfktt> ghb ghtl(zdktybb j,dbytybz b tuj ljghjct exfcndjdfkf vfnm C.R-yf> rjnjhfz ,skf ghbpyfyf tuj pfrjyysv ghtlcnfdbntktv b rjnjhfz dj dhtvz ljghjcjd gjcnjzyyj djpveofkfcm afrnjv ghbdktxtybz t= csyf d rfxtcndt j,dbyztvjuj b gjl t= djpltqcndbtv C.R-y bpvtybk hfytt lfyyst gjrfpfybz b pfzdbk> xnj yt cjdthifk byrhbvbybhetvjuj tve ghtcnegktybz. Rhjvt njuj> ghb ghjdtltybb jxys[ cnfdjr c cjj,dbyztvsv T.C-c jyf jrfpsdfkf lfdktybt b yf ytuj c ntv> xnj,s jy yt lfdfk gjrfpfybq ghjnbd t= csyf. Gjdtltybt vfnthb C.R-yf ceotcndtyyj pfnhelyzkj hf,jne ghjrehjhf.[67]

D wtkz[ j,tcgtxtybz ghfd b pfrjyys[ bynthtcjd ytcjdthityyjktnytuj j,dbyztvjuj pfrjyjlfntkm yfltkbk ghbcencnde/ob[ ghb ljghjct ytcjdthityyjktnytuj j,dbyztvjuj cgtwbfkmysvb ghfdfvb> rjnjhst ghjrehjh j,zpfy hfp(zcybnm b j,tcgtxbnm d cbke nht,jdfybz pfrjyf. D cjjndtncndbb c x. 3 cn. 152 EGR Kfndbb jyb dghfdt c hfphtitybz ghjrehjhf pflfdfnm ljghfibdftvjve djghjcs> gj jrjyxfybb ljghjcf jpyfrjvbnmcz c ghjnjrjkjv ljghjcf b cltkfnm gbcmvtyyst pfvtxfybz j ghfdbkmyjcnb b gjkyjnt bvt/ob[cz d ytv pfgbctq> yfghbvth% $Gj ceotcnde dtltybz ljghjcf pfvtxfybq yt bvt/. Ghjnjrjk ghjxbnfk kbxyj. Cjlth;fybt cjjndtncndetn gjrfpfybzv.$ Pfntv ghbcencnde/obt kbwf gjlgbcsdf/n ghjnjrjk ljghjcf.

Gjckt ghtl(zdktybz j,dbytybz b ljghjcf ghjrehjh ghbvtyztn d jnyjitybb ytcjdthityyjktnytuj j,dbyztvjuj vthe ghtxtxtybz. Xfot dctuj

r ytcjdthityyjktnytve j,dbyztvjve ghbvtyz/ncz gjlgbcrf j ytdstplt b gthtlfxf gjl yflpjh gjkbwbb> pfrk/xtybt gjl cnhf;e ghbvtyztncz ht;t. Bp cktlcndtyyjq ghfrnbrb dblyj> xnj lheubt vths> rfr ghfdbkj> yt ghbvtyz/ncz. "nj j,(zcyztncz ntv> xnj ghb bp,hfybb kbxyjuj gjhexbntkmcndf bkb gthtlfxb gjl yflpjh hjlbntktq 'nb vths ghtctxtybz yt jrfpsf/n ljk;yjuj djpltqcndbz yf ytcjdthityyjktnytuj> f nfr;t ckj;yjcnm/ bp,hfybz pfrk/xtybz gjl cnhf;e r ytcjdthityyjktnytve.

Ghjrehjh ljk;ty gjvybnm> xnj jlbyfrjdj jgfcyj rfr if,kjyyjt bp,hfybt d jnyjitybb ytcjdthityyjktnytuj j,dbyztvjuj njq ;t vths> rjnjhfz ,skf ,s d fyfkjubxyjv ckexft bp,hfyf d jnyjitybb dphjckjuj> nfr b jnrfp jn bp,hfybz ltqcndbntkmyj ytj,[jlbvjq vths ghtctxtybz gj jlyjve njkmrj vjnbde ytcjdthityyjktnbz j,dbyztvjuj. D gthdjv ckexft ytcjdthityyjktnytve j,dbyztvjve b tuj hjlysv vj;tn ,snm ytj,jcyjdfyyj ghbxbytyf cthmtpyfz vjhfkmyfz nhfdvf. Dj dnjhjv ckexft cj[hfyz/ncz eckjdbz lkz cjdthitybz ytcjdthityyjktnybv gjdnjhyjuj ghtcnegktybz.

Pfrk/xtybt gjl cnhf;e ytcjdthityyjktnyb[ j,dbyztvs[ d rfxtcndt vths ghtctxtybz vj;tn ghbvtyznmcz njkmrj d bcrk/xbntkmys[ ckexfz[. Ghbxtv pfrjy nht,etn jcj,j jcnjhj;yjuj gjl[jlf r ghbyznb/ nfrjuj htitybz. "nj nht,jdfybt ghjlbrnjdfyj pf,jnjq j, bynthtcf[ ytcjdthityyj-ktnyb[. $Htitybt j pfrk/xtybb gjl cnhf;e ytcjdthityyjktnytuj ljk;yj ghbybvfnmcz kbim ghb yfkbxbb j,(trnbdys[ lfyys[> cdbltntkmcnde/ob[ j

njv> xnj 'nf vthf zdkztncz tlbycndtyyj djpvj;yjq b 'aatrnbdyjq$[68].

Pfobnf gj ltkfv ytcjdthityyjktnyb[ bvttn cdj/ cgtwbabre> rjnjhfz jghtltkztncz gcb[jabpbxtcrbvb jcj,tyyjcnzvb ytcjdthityyjktnytuj. D jnkbxbt jn pfobnybrjd dphjcks[ j,dbyztvs[> pfobnybr ytcjdthityyjktnyb[ ljk;ty j,kflfn gjvbvj jnkbxyjuj pfyfybz ghfdf> ytj,[jlbvsv vbybvevjv pyfybq gtlfujubrb b gcb[jkjubb.

Cjukfcyj cn. 98 EGR Kfndbb exfcnbt pfobnybrf j,zpfntkmyj gj ltkfv j ghtcnegktybz[ ytcjdthityyjktnyb[. Xnj,s j,tcgtxbnm 'nj> ytj,[jlbvj lj ghtl(zdktybz j,dbytybz hfp(zcybnm j,dbyztvjve tuj ghfdj ghbukfcbnm pfobnybrf b cjplfnm htfkmyst djpvj;yjcnb djcgjkmpjdfnmcz 'nbv ghfdjv. Dvtcnt c 'nbv cjukfcyj cn. 150 EGR Kfndbb hfp(zcytybt j,dbyztvjve tuj ghjwtccefjkmnys[ ghfd> d njv xbckt ghfdf bvtnm pfobnybrf> ghjbc[jlbn ghb ghtl(zdktybb j,dbytybz> nj tcnm njulf> rjulf pfonybr e;t ljk;ty ghbyznm exfcnbt d ghjwtcct. Nfrbv j,hfpjv> tckb cktljdfnm nht,jdfybzv cn. 150 EGR Kfndbb> j,dbyztvsq afrnbxtcrb yt bvttn dhtvtyb lkz ghbukfitybz pfobnybrf> f tckb nfrjt dhtvz tve ghtljcnfdbnm> nj ghtl(zdktybt j,dbytybz ljk;yj ,snm jnkj;tyj. Djpybrftn djgjc> rfr j,tcgtxbnm ghfdj ytcjdthityyjktnytuj yf pfobne* Yf ghrnbrt ghjrehjh cfv pfhfytt ghbukfiftn ghbcz;yjuj fldjrfnf lkz exfcnbz d ltkt> cnfdz d bpdtcnyjcnm j,dbyztvjuj> kb,j cjukfitybt c fldjrfnjv pfrk/xf/n hjlbntkb bkb ,kbprbt hjlcndtybrb ytcjdthityyjktnytuj. Gjcktlybt [jhjij pyf/n eckjdbz djcgb-

nfybz ht,=yrf> chtle> d rjnjhjq jy dhfofkcz. Gj'njve b[ ,tctls c pfobnybrjv gjvjuf/n tve epyfnm kbxyjcnm j,dbyztvjuj> xnj> ytcjvytyyj> zdzktncz jlybv bp eckjdbq ecgtiyjq pfobns.

Eujkjdyj-ghjwtccefkmyjt pfrjyjlfntkmcndj ghtlecvfnhbdftn cgtwb-fkmyst ghfdbkf ghjbpdjlcndf gj ltkfv j ghtcnegktybz[ ytcjdthityyjktnyb[> rjnjhst cjplf/n ljgjkybntkmyst ufhfynbq ecnfyjdktybz bcnbys gj ltke> ghfdbkmyjuj htitybz djghjcf j, jndtncndtyyjcnb ytcjdthityyjktnytuj. Jceotcndkzz pfobne yf ljcelt,yjv hfccktljdfybb> pfobnybr ljk;ty j,hfofnm dybvfybt> cj,k/lfkbcm kb ghjrehjhjv 'nb ghfdbkf.

Pfobnybr> exfcnde/obq yf ljcelt,yjv hfccktljdfybb c vjvtynf ghtl(zdktybz j,dbytybz> rhjvt gthtxbcktyys[ d cn. 97 EGR Kfndbb> bvttn to= cktle/obt ghfdf%

1. Ghbcencndjdfnm ghb ghtl(zdktybb j,dbytybz b c hfphtitybz ghjrehjhf pflfdfnm djghjcs j,dbyztvjve. exfcnbt pfobnybrf d vjvtyn ghtl(zdktybz j,dbytybz yt njkmrj tuj ghfdj> yj b j,zpfyyjcnm. Ytrjnjhst ghjwtccefkbcns> d xfcnyjcnb V. F.Dbiytdcrbq> cxbnf/n> xnj $ght;lt xtv ytcjdthityyjktnytve ,eltn j,(zdktyj gjcnfyjdktybt j ghbdktxtybb tuj d rfxtcndt j,dbyztvjuj> pfobnybr ljk;ty jpyfrjvbnmcz cj dctvb bvt/obvbcz vfnthbfkfvb eujkjdyjuj ltkf b bvtnm cdblfybt cj cdjbv gjlpfobnysv yftlbyt$[69]. R crfpfyyjve cktletn lj,fdbnm> xnj yf jpyfrjvktybt cj dctvb vfnthbfkfvb ltkf pfobnybr bvttn ghfdj c vjvtynf ghtl(zdktybz j,dbytybz !cn. 97 EGR Kfnbbb@. Nfrjt htitybt frnbdbpbhetn hf,jne pfobnybrf b gjdsiftn 'aatrnbdyjcnm pfobns.

2. Ghbcencndjdfnm ghb ghjbpdjlcndt lheub[ cktlcndtys[ ltqcndbq b pflfdfnm c hfphtitybz ghjrehjhf djghjcs cdbltntkzv> gjnthgtdibv b 'rcgthnfv.

3. Pfobnybr dghfdt ltkfnm gbcmvtyyst pfvtxfybz gj gjdjle ghfdbkmyjcnb b gjkyjns pfgbctq d ghjnjrjkf[ cktlcndtyys[ ltqcndbq> d rjnjhs[ jy ghbybvfk exfcnbt.

Gjcrjkmre exfcnbt pfobnybrf gj ltkfv j ghtcnegktybz[ ytcjdthityyjktnyb[ j,zpfntkmyj> djpybrftn djghjc> yf rfrjq vjvtyn ytj,[jlbvj jghtltkznm djphfcn j,dbyztvjuj - yf vjvtyn cjdthitybz ghtcnegktybz bkb yf vjvtyn ghtl(zdktybz j,dbytybz. Jlyb ghjwtccefkbcns gjkfuf/n> xnj gjcrjkmre d lfyyjv ckexft htiftncz djghjc j cgjcj,yjcnb kbwf cfvjcnjzntkmyj pfobofnmcz jn ghtl(zdktyyjuj tve j,dbytbz> djphfcnm ljk;ty jghtltkznmcz yf vjvtyn ghtl(zdktybz j,dbytbz> lheubt - yf vjvtyn cjdthitybz ghtcnegktybz. Ghtlcnfdkztncz> xnj ,jktt ghfdbkmyf dnjhfz njxrf phtybz> b,j cn. 98 EGR Kfndbb ghtlecvfnhbdftn j,zpfntkmyjt exfcnbt pfobnybrf gj ltkfv j ghtcnegktybz[ ytcjdthityyjktnyb[. Tckb kbwj> cjdthgibd ghtcnegktybt d djphfcnt lj 18 ktn> r vjvtyne ghtl(zdktybz j,dbytybz ljcnbukj cjdthityyjktnbz> d njkrjdfyb cn. 98 EGR Kfndbb jyj ghjljk;ftn jcnfdfnmcz ytcjdthityyjktnybv.

Yflpjh ghjrehjhf pf ljpyfybtv gj ltkfv j ghtcnegktybz[ ytcjdthityyjktnyb[ zdkztncz df;yjq ufhfynbtq jn ytj,jcyjdfyyjuj ghbdktxtybz ytcjdthityyjktnytuj r eujkjdyjq jndtncndtyyjcnb d lfkmytqitv. D ckexfz[ eotvktybz ljpyfdfntktv pfrjyys[ ghfd ytcjdthityyjktnytuj yf pfobne ghjrehjh j,zpfy htibnm djghjc j, jndtncndtyyjcnb ljpyfdfntkz pf ljgeotyyst yfheitybz pfrjyf b gjnht,jdfnm ghjdtltybz cktlcndtyys[ ltqcndbq> yfghfdktyys[ yf ljcnb;tybt bcnbys b ecnhfytybt yfheityys[ ghfd ytcjdthityyjktnytuj.

Ythtlrb ckexfb> rjulf hf,jnybrb ljpyfybz cjpyfntkmyj bkb ytcjpyfntkmyj ljgecrf/n yfheitybz nht,jdfybq cnfntq 123 b 152 EGR Kfndbb> yt ghbukfifz lkz exfcnbz d ljghjcf[ ytcjdthityyjktnyb[ gjljphtdftvs[ b[ hjlbntktq b !bkb@ pfrjyys[ ghtlcnfdbntktq. Byst ljpyfdfntkb> yt ;tkfz exfcnbz pfobnybrf ghb ljghjct ytcjdthityyjktnytuj> ljghfibdf/n tuj d rfxtcndt cdbltntkz. Ghb 'njv rhjvt yfheitybz dsiterfpfyys[ cnfntq EGR> yfheiftncz ghfdj ytcjdthityyjktnytuj yt lfdfnm gjrfpfybq ghjnbd ct,z. Ytcjdthityyjktnybq cnfhit 16 ktn nfr;t ghtleght;lftncz j, eujkjdyjq jndtncndtyyjcnb gj cnfnmzv 176 b 174 ER Kfndbb pf jnrfp jn lfxb gjrfpfybq bkb pf lfxe pfdtljvj kj;ys[ gjrfpfybq. Fyfkjubxyfz cbnefwbz djpybrftn> rjulf pfobnybr jnrfpsdftncz jn exfcnbz d ljghjct ytcjdthityyjktnytuj gjljphtdftvjuj. D cjjndtncndbb cj cnfnmtq 19 EGR Kfndbb> gjrfpfybz> gjkextyyst jn ytcjdthityyjktnyb[ nfrbv j,hfpjv> yt vjuen cke;bnm ljrfpfntkmcndfvb gj ltke. Crfpfyyjt dsit d hfdyjq cntgtyb jnyjcbncz b r cjdthityyjktnybv. D [jlt ljpyfybz gj eujkjdyjve ltke 35674895 d rfxtcndt cdbltntktq ,skb ljghjitys ytcjdthityyjktnybt Dbrnjhbz C-df> Dfkthbq N-c> Rhbcnbyf R-df b Ufkbyf G-yf. Dgjcktlcndbb eujkjdyjt ltkj ,skj gthtlfyj d ghjrehfnehe lkz ghtl(zdktybz bv j,dbytybz. D cdzpb c ljgeotyysvb yfheitybzvb cn. 123 b 152 EGR Kfndbb ghjrehjh yfghfdbk ghtlcnfdktybt d jnltk gjkbwbb Cfekrhfcns j lbcwbgkbyfhyjv yfrfpfybb hf,jnybrf ljpyfybz.[70]

Df;yjq ufhfynbtq gjkyjns b j,(trnbdyjcnb hfcktljdfybz zdkztncz jpyfrjvktybt j,dbyztvjuj c vfnthbfkfvb ltkf. Ghb if,kjyyjv dsgjkytybb nht,jdfybq cn. 203 EGR Kfndbb> ghtl(zdktybt vfnthbfkjd ltkf ytcjdthityyjktnytve j,dbyztvjve vj;tn ,snm cdtltyj d gecne/ ajhvfkmyjcnm. Ytcjdthityyjktnybq j,sxyj yt gjybvftn> lkz xtuj 'nj tve ye;yj. D cbke cdjtq ytphtkjcnb jy yt dctulf vj;tn hfp,bhfnmcz d bvt/ob[cz d tuj ltkt ljrfpfntkmcndf[ b dsltkbnm ceotcndtyyjt d yb[> pfzdbnm [jlfnfqcndj j ljgjkytybb ljcelt,yjuj hfccktljdfybz lf;t njulf> rjulf d 'njv tcnm ytj,[jlbvjcnm. Jcj,tyyjcnm j,tcgtxtybz ghfdf ytcjdthityyjktnytuj j,dbyztvjuj pyfrjvbnmcz c vfnthbfkfvb ltkf> pfrk/xftncz d j,zpfntkmyjv exfcnbb pfobnybrf> gtlfujuf !tckb ytcjdthityyjktnybq yt ljcnbu 16-ktnytuj djphfcnf@> hjlbntktq b !bkb@ pfrjyys[ ghtlcnfdbntktq> tckb jyb ghbpyfys uhf;lfycrbvb jndtnxbrfvb gj ltke. Cktletn jnvtnbnm> xnj ghjwtccefkmyjt gjkj;tybt b pflfxb gtlfujuf> hjlbntktq bkb pfrjyys[ ghtlcnfdbntktq ytcjdthityyjktnytuj j,dbyztvjuj dj vyjujv c[jlys c ghjwtccekmysv gjkj;tybtv b pflfxfvb kbw> ghbcencnde/ob[ ghb ljghjct ytcjdthityyjktn-ytuj. Ghjrehjh gthtl ghtl(zdktybtv vfnthbfkjd eujkjdyjuj ltkf ljk;ty lj[jlxbdj j,(zcybnm ytcjdthityyjktnytve j,dbyztvjve tuj ghfdf b b[ pyfxtybt lkz j[hfys tuj pfrjyys[ bynthtcjd. Ghjrehjh $j,zpfy yt njkmrj hfp(zcybnm ytcjdthityyjktnytve tuj ghfdf> yj b cltkfnm dc= jn ytuj pfdbcz-

czott> xnj,s gjvjxm tve b[ htfkbpjdfnm. D xfcnyjcnb> ytj,[jlbvj dyjdm hfp(zcybnm ytcjdthityyjktytve cenm ghtl(zdktyyjuj j,dbytybz> j,(zcybnm !gj [jle jpyfrjvktybz j,dbyztvjuj c ltkjv@ pyfxtybz jnltkmys[ ghjwtcce-fkmys[ ljrevtnjd> jcj,j j,hfofz dybvfybt yf ljrfpfntkmcndf> cj,hfyyst d tuj gjkmpe b n.l.$[71]. Ytcjdthityyjktnybt j,dbyztvst d cbke cdjtq ytjgsnyjcnb ythtlrj ,tphfpkbxyj jnyjczncz r cdjbv kbxysv b bveotcndty-ysv ghfdfv> gj'njve ghjrehjh j,zpfy ghbybvfnm yflkt;fobt vths r pfobnt b[ pfrjyys[ bynthtcjd.

pfrk?xtybt

Ghjwtccefkmyst ufhfynbb - 'nj ecnfyjdktyyst ghjwtccefkmysv pfrjyjv chtlcndf> rjnjhst j,tcgtxbdf/n ghfdbkmyjt jceotcndktybt gj rf;ljve eujkjdyjve ltke pflfx ghfdjcelbz b gj cdjbv wtkzv b ceotcnde zdkz/ncz ltvjrhfnbxtcrbvb.

Jcj,sq dbl ghjwtccefkmys[ ufhfynbq ghfdjcelbz - ghjwtccefkmyst ufhfynbb ghfd b pfrjyys[ bynthtcjd kbw> exfcnde/ob[ d ghjwtcct> nj tcnm> ecnfjdktyyst pfrjyjv chtlcndf> rjnjhsvb j[hfyz/ncz b j,tcgtxbdf/ncz ghfdf b pfrjyyst bynthtcs kbw> exfcnde/ob[ d ghjwtcct.

Ltqcnde/ott eujkjdyj-ghjwtccefkmyjt pfrjyjlfntkmcndj Kfndbb ghtlecvfnhbdftn cbcntve ghjwtccefkmys[ ufhfynbq j,tcgtxtybz ghfd j,dbyztvjuj d cnflbb ljcelt,yjuj hfccktljdfybz.

1. Eujkjdyj-ghjwtccefkmysq pfrjy ecnfyjdbk ufhfynbb yflkt;fotuj bcgjkytybz ljpyfdfntktv b ghjrehjhjv j,zpfyyjcntq gj j,tcgtxtyb/ ghfd b pfrjyys[ bynthtcjd j,dbyztvjuj.

2. Ghtpevgwbtq ytdbyjdyjcnb j,tcgtxbdf/ncz ghfdf kbwf> ghbdktx=yyjuj r eujkjdyjq jndtncndtyyjcnb> b j,(trnbdyjt hfccktljdfybt j,cnjzntkmcnd ltkf.

3. Ghfdj j,dbyztvjuj pyfnm> d x=v jy j,dbyztncz j,tcgtxbdftncz cj,k/ltybtv ghjrehjhjv hzlf ghjwtccefkmys[ ufhfynbq> bp rjnjhs[ jlyb jnyjczncz rj dhtvtyb cjj,otybz j,dbyztvjve cdtltybq j ghtlvtnt j,dbytybz> lheubt - r j,(=ve 'nb[ cdtltybq> nj tcnm htfkmyj 'nj ghfdj j,tcgtxbdftncz ghbywbgfvb gjkyjns b bylbdblefkbpfwbb j,dbytybz> nht,jdfybtv cdjtdhtvtyyjuj ghtl(zdktybz j,dbytybz b hfp(zcytybz j,dbyztvjve tuj ceoyjcnb d zcys[ b gjyznys[ tve dshf;tybz[.

4. Ghfdj j,dbyzvjuj lfdfnm gjrfpfybz gj ghtl(zdktyyjve j,dbytyb/ ufhfynbhetncz j,zpfyyjcnm/ ghjrehjhf ljghjcbnm j,dbyztvjuj> f nfr;t ntvb nht,jdfybzvb pfrjyf> rjnjhst ghtl(zdkz/ncz r lfyyjve ghjwtccefkmyjve ltqcndb/.

5. Cbcntvf ufhfynbq j,dbyztvjuj ghb ghbvtytybb r ytve vth ghtctxtybz j,tcgtxbdftn ghbywbg ytghbrjcyjdtyyjcnb kbxyjcnb.

6. J,trnbdyjt b ,tcghbcnhfcnyjt ghjbpdjlcndj gj eujkjdyjve ltke zdkztncz eckjdbtv jceotcndtktybz ghjwtccefkys[ ghfd j,dbyztvjuj b jlyjq bp ufhfynbq ecnfyjdktybz bcnbys.

7. Ghfdj j,dbyztvjuj bvtnm pfobnybrf ufhfynbhetncz ecnfyjdktyysv d ghjwtcefkmyjv pfrjyjlfntkmcndt gjhzlrjv ghbukfitybz> yfpyfxtybz b pfvtys pfobnybrf> cdj,jljq ds,jhf j,dbyztvsv pfobnybrf.

8. D wtkz[ j,tcgtxtybz kbxys[ b bveotcndtyys[ bynthtcjd j,dbyztvjuj> r rjnjhjve d rfxtcndt vths ghtctxtybz ghbvtytyj pfrk/xtybt gjl cnhf;e> pfrjyjlfntkm ecnfyjdbk hzl ljgjkyntkmys[ ufhfynbq.

9. C ex=njv cjdjregyjcnb djphfcnys[ jcj,tyyjcntq gjlhjcnrjd b pflfx ghfdjcelbz pfrjyjlfntkm ecnfyjdbk ljgjkyntkmyst ufhfynbb lkz ytcjdthityyjktnyb[ j,dbyztvs[> yfghfdktyyst yf pfobne b[ ghfd b pfrjyys[ bynthtcjd.

a n o t â c i j a

Dotâs diplomdarba temats - Apsûdzçtâ tiesîbu procesuâlâs garantijas pirmstiesas izmeklçðanas stâdijâ.

Tajâ izskatîti sekojoði jautâjumi:

1.    Procesuâlo garantiju bûtîba un nozîme, kas ir lîdzekli, kuri noteikti procesuâlâ likumâ un kuri nodroðina katrâ kriminâllietâ pareizu tiesisku uzdevumu izpildîðanu.

2.    Apsûdzçtâ tiesîbu procesuâlu garantiju sistçma pirmstiesas izmeklçðanas stâdijâ.

3.    Nepilngadîgâ apsûdzçtâ tiesîbu nodroðinâðanas îpatnîbas. Ðeit ir vçrts atzîmçt, ka likumdevçjs noteicis rindu procesuâlo garantiju nepilngadîgajam apsûdzçtajam.

Pçc struktûras diplomdarbs sastâv no ievada, 3 sadaïâm un slçdziena.

a n n o t a t i o n

Das Thema der Diolomarbeit ist - Prozessuelle Garantien der Rechte des Angeklagten in dem Stadium der Voruntersuchung.

In der Diplomarbeit werden folgende Fragen behandelt:

1. Wesen und Bedeutung der prozessuellen Garantien, die als Mittel anzusehen sind, welche das prozessuelle Gesetz zwecks Sicherung einer richtigen Durchführung der Aufgaben der Rechtsprechung in jeder Kriminalsache festlegt.

2. System der prozessuellen Garantien der Rechte des Angeklagten im Stadium der Voruntersuchung.

3. Besonderheiten der Sicherung der Rechte des minderjährigen Angeklagten. Hier muss unterstrichen werden, das der Gesetzgeber ergänzende prozessuelle Garantien für minderjährige Angeklagte festgelegt hat, insbesondere, die obligate Teilnahme des Verteidigers in Sachen dieser Kategorie vom Augenblick der Erhebung der Anklage.

Ihrer Struktur nach besteht die Diplomarbeit aus der Einleitung, drei Kapiteln und den Schlussfolgerungen.

cgbcjr bcgjkmpjdfyys{ bcnjxybrjd

1. Cgtwbfkmyfz kbnthfnehf.

1. Fktrcttd Y.C.> Lftd D.U.> Rjrjhtd K.L. Jxthr hfpdbnbz yferb eujkjdyjuj ghjwtccf. Djhjyt;> 1980 u.

2. Fktrcttd Y.C.> Kerfitdbx D.P. Ktybycrbt bltb d cjdtncrjv eujkjdyjv celjghjbpdjlcndt. KUE> 1970 u.

3. Fkmgthnb C.F.>

4. V. 1968. u.

5. Dbiytdcrbq F. Bp jgsnf pfobns gj ltkfv ytcjdthityyjktnyb[.$Cjdtncrfz /cnbwbz$ 22> 1968 u.

6. Dfcmrjd G.N. Djpybryjdtybt b ceoyjcnm cjwbfkbcnbxtcrjuj ghfdf. Pfrjyjvthyjcnb tuj hfpdbnbz. Jcyjds ntjhbb ujcelfhcndf b ghfdf gjl htl. C.C.Fktrcttdf> V. 1971 u.

7. Dfcbkmtd F.Y.> Rfhyttdf K.V. Nfrnbrf ljghjcf. $?hblbxtcrfz kbnthfnehf$> V. 1970 u.

8. Djhj,m=d U.F. J hfcibhtybb ghfdf j,dbyztvjuj yf pfobne d eujkjdyjv celjghjbpdjlcndt. Ex. pfg. D?PB> dsg. 17> V. 1968 u.

9. Ufkrby <.F. Cjdtncrbq eujkjdyj-ghjwtccefkmysq pfrjy. Ujc/hbplfn. V. 1962 u.

10. Lj,hjdjkmcrfz N.Y. Jcyjdfybz ghtldfhbntkmyjuj pfrk/xtybz. Rjvvtynfhbq r Gjkj;tyb/ j ghtldfhbntkmyjv pfrk/xtybb gjl cnhf;e gjl htl. P.F.Rbhbyf. $?hblbxtcrfz kbnthfnehf$ V. 1971 u.

11. :juby Y.D.> Afnrekkby A.Y. Ghtldfhbntkmyjt cktlcndbt d cjdtncrjv eujkjdyjv ghjwtcct. $?hblbxtcrfz kbnthfnehf$> V. 1965 u.> c. 217-223

12. Rfp W.V. J, j,zpfyyjcnb ljrfpsdfybz d cjdtncrjv eujkjdyjv ghjwtcct. C,. Hfpdbnbt ghfd uhf;lfy CCCH b ecbktybt b[ j[hfys yf cjdhtvtyyjv 'nfgt rjvveybcnbxtcrjuj cnhjbntkmcndf. Cfhfnjd> 1962 u.

13. Rfvbycrfz D.B. J[hfyf ghfd b pfrjyys[ bynthtcjd uhf;lfy d eujkjdyj-ghjwtccefkmyjv ghfdt. $Cjdtncrjt ujcelfhcndj b ghfdj$ 10> 1968 u.

14. Rfhtd L.C. Ceoyjcnm b pflfxf cjdtncrjuj eujkjdyjuj ghjwtccf. Ext,ybr $Cjdtncrbq eujkjdysq ghjwtcc$ V. 1968 u.

15. Rfhyttdf K.V. Ghbdktxtybt d rfxtcndt j,dbyztvjuj> Ujc/hbplfn> V. 1962 u.

16. Rfhyttdf K.V. Ghbdktxtybt r eujkjdyjq jndtncndtyyjcnb. Pfrjyyjcnm b j,jcyjdfyyjcnm. V. $?hblbxtcrfz kbnthfnehf$ 1971 u.

17. Rj,kbrjd F.C. Ghfdj j,dbyztvjuj yf pfobne ghb ghjbpdjlcndt ghtldfhbntkmyjuj cktlcndbz. Ujcelfhcndtyyjt bplfntkmcndj /hblbxtcrjq kbnthfnehs. V. 1961 u.

18. Rehc cjdtncrjuj eujkjdyjuj ghjwtccf. J,ofz xfcnm gjl htl F.L. B.B.Rfhgbyf> V. 1989 u.

19. Rewjdf ".A. Cjdthitycndjdfybt ltvjrhfnbxtcrb[ ufhfynbq ghfd b pfrjyys[ bynthtcjd uhf;lfy d cjdtncrjv eujkjdyjv ghjwtcct. $Hfpdbnbt cjdtncrjq ltvjrhfnbb b erhtgktybt ghfdjgjhzlrf yf cjdhtvtyyjv ┐'nfgt$.

20. Rewjdf ".A. Ufhfynbb ghfd kbxyjcnb d cjdtncrjv eujkjdyjv ghjwtcct. VUE 1972 u.

21. R/,kbycrfz F.F. Ltncrfz gcb[jkjubz. $Ghjcdtotybt$> V. 1971 u.

22. Kbdibw ?.L. Vths ghctxtybz d cjdtncrjv eujkjdyjv ghjwtcct. $?hblbxtcrfz kbnthfnehf$> V. 1964 u.

23. Kerfitdbx D.P. Ufhfynbb ghfd j,dbyztvjuj d cjdtncrjv eujkjdyjv ghjwtcct. KUE 1959 u.

24. Vfnepjd Y.B. Ce,(trnbdyst ghfdf uhf;lfy CCCH. $?hblbxtcrfz kbnthfnehf$> V. 1966 u.

25. Vbymrjdcrbq U.V. $Ghtl(zdktybt j,dbytybz$ Yfexyj-ghfrnbxtcrbq rjvvtynfhbq EGR HCACH gjl htl. K.Y.Cvbhyjdf> $?hblbxtcrfz kbnthfnehf$> V. 1970 u.

26. Vbymrjdcrbq U.V. Jcj,tyyjcnb hfccktljdfybz gj ltkfv j ghtcnegktybz[ ytcjdthityyjktnyb[. C,jhybr $Herjdjlcndj lkz cktljdfntktq$. ?hblbxtcrfz kbnthfnehf$> V. 1971 u.

27. Vbymrjdcrbq U.V. Jcj,tyyjcnb ljghjcf ytcjdthityyjktnyb[. C,. $Herjdjlcndj lkz cktljdfntktq$. $?hblbxtcrfz kbnthfnehf$ V. 1971 u.

28. Vbwrtdbx F.D. J ufhfynbz[ ghfd b cdj,jl cjdtncrb[ uhf;lfy d j,otyfhjlyjv cjwbfkbcnbxtcrjv ujcelfhcndt. $Cjdtncrjt ujcelfhcndj b ghfdj$ 8> 1963 u.

29. Yfexyj-ghfrnbxtcrbq rjvvtynfhbq EGR HCACH gjl htl. K.Y.Cvbhyjdf. $?hlbxtcrfz kbnthfnehf$> V. 1970 u.

30. Gthkjd B.L. Ghfdj yf pfobne. $Pyfybt$> V. 1969 u.

31. Gtnhe[by B.K. Exfcnbt j,dbyztvjuj b gjljphtdftvjuj d ljrfpsdfybb. Ntjhbz ljrfpfntkmcd d cjdtncrjv eujkjdyjv ghjwtcct. Xfcnm j,ofz gjl htl. Y.D.:jubyf> $?h. kbn-hf$> V. 1966 u.

32. Gtnhe[by B.K. Ghtpevgwbz d ljrfpsdfybb. Ntjhbz ljrfpfntkmcnd d cjdtncrjv eujkjdyjv ghjwtcct. Xfcnm j,ofz gjl htl. Y.D.:jubyf> V. 1966 u.

33. Cfdbwrbq D.V. Ghjrehjhcrbq yflpjh pf ljpyfybtv b ghtldfhbntkmysv cktlcndbtv. Ujc/hbplfn 1962 u.

34. Cfdbwrbq D.V. Hjkm ghfrnbrb d hfpdbnbb b cjdthitycndjdfybb ltvjrhfnbxtcrb[ jcyjd cjdtncrjuj ghfdjcelbz. $Cjwbfkbcnbxtcrfz pfrjyyjcnm$ 1> 1967 u.

35. C,jhybr Hfpdbnbt cjdtncrjq ltvjrhfnbb b erhtgktybt ghfdjgjhzlrf yf cjdhtvtyyjv 'nfvt gjl htl. ghja. F.Y.Dfcbkmtdf. VUE 1967 u.

36. C,jhybr cnfntq rjkktubb fldjrfnjd "cnjycrjq CCH. Ghj,ktvs ghfdf yf pfobne gjl htl. E.".Ks[vec. Nfkkby $Dfkuec$> 1988 u.

37. Cnhjujdbx V.C. Jcyjdyst djghjcs cjdtncrjq cjwbfkbcnbxtcrjq pfrjyyjcnb. V. 1966 u.

38. Cnhjujdbx V.C. Ghfdjdst ufhfynbb pfrjyyjcnb d CCCH. Ujc/hbplfn. V. 1962 u.

39. Cnhjujdbx V.C. Rehc cjdtncrjuj eujkjdyjuj ghjwtccf. $Yferf$> V. 1968 u.

40. Xtkmwjd V.F. Cjdtncrbq eujkjdysq ghjwtcc. Ujc/hbplfn> 1951 u.

41. Xtkmwjd V.F. Eujkjdysq ghjwtcc>$?hblbxtcrfz kbnthfnehf$> V. 1969 u.

42. "kmrbyl G.C. Ceoyjcnm cjdtncrjuj eujkjdyj-ghjwtccefkmyjuj ghfdf. KUE> 1963 u.

43. "kmrbyl G.C. Ghfdj j,dbyztvjuj yf pfobne d cjdtncrjv eujkjdyjv ghjwtcct. C,. $Djghjcs pfobns gj eujkjdysv ltkfv$ KUE> 1967 u.

44. Zre, V.K. Ltvjrhfnbxtcrbt jcyjds cjdtncrjuj eujkjdyj-ghjwtccefkmyjuj ghfdf> VUE 1960 u.

45. Zre, V.K. Ljrfpfntkmcndf d cjdtncrjv eujkjdyjv ghjwtcct. Cjdtncrbq eujkjdysq ghjwtcc gjl htl. L.C.Rfhtdf> $DI$> V. 1968 u.

2. Yjhvfnbdyfz kbnthfnehf

1. Rjycnbnewbz KH.

2. Pfrjy j ghjrehfneht. Latvijas Vçstnesis 65, 1994 u.

3. Eujkjdyj-ghjwtccefkmysq rjltrc Latvijas Vçstnesis 65, 1997 u.

3. Vfnthbfks ghfrnbrb

1. Eujkjdyjt ltkj 02206693 ghjrehfnehs Rehptvcrjuj h-yf Hbub.

2. Eujkjdyjt ltkj 35674895 ghjrehfnehs Rehptvcrjuj hfqjyf Hbub.

3. Eujkjdyjt ltkj 04709696 ghjrehfnehs Kfnufkmcrjuj ghtlvtcnmz Hbub.

4. Eujkjdyjt ltkj 35630297 ghjrehfnehs Hb;crjuj hfqjyf.

5. Eujkjdyjt ltkj 04100297 ghjrehfnehs Kfnufkmcrjuj ghtlvtcnmz Hbub.

J u k f d k t y b t

cnh.

Ddtltybt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 - 3

Ukfdf 1. Ceoyjcnm b pyfxtybt ghjwtccefkmys[ ufhfynbq

d eujkjdyj-ghjwtccefkmyjv ghfdt . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 - 17

Ukfdf 2. Ufhfynbb ghfd j,dbyztvjuj

d cnflbb ljcelt,yjuj hfccktljdfybz . . . . . . . . . . . . . . .16 - 58

Ukfdf 3. Jcj,tyyjcnb ufhfynbq ghfd

ytcjdthityyjktnytuj j,dbyztvjuj . . . . . . . . . . . . . . . 59 - 72

Pfrk/xtybt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73 - 74

Fyyjnfwbz yf kfnsicrjv zpsrt . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75

Fyyjnfwbz yf ytvtwrjv zpsrt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76

Cgbcjr bcgjkmpjdfyys[ bcnjxybrjd . . . . . . . . . . . . . . . 77-80

$___$ vfz 1998 u. ___________________ J.Ukeirj[1] Vbwrtdbx F.D. J ufhfynbz[ ghfd b cdj,jl cjdtncrb[ uhf;lfy d j,otyfhjlyjv cjwbfkbcnbxtcrjv ujcelfhcndt. $Cjdtncrjt ujcelfhcndj b ghfdj$ 8> 1963 u.> c. 27-28

[2]Vfnepjd Y.B. Ce,(trnbdyst ghfdf uhf;lfy CCCH. $?hblxtcrfz kbnthfnehf$ V. 1966 u.> c. 129

[3] Vbwrtdbx F.D. J ufhfynbz[ ghfd b cdj,jl cjdtncrb[ uhf;lfy d j,otyfhjlyjv cjwbfkbcnbxtcrjv ujcelfhcndt. $Cjdtncrjt ujcelfhcndj b ghfdj$ 8> 1963 u.> c. 29

[4] Cnhjujdbx V.C. Jcyjdyst djghjcs cjdtncrjq cjwbfkbcnbxtcrjq pfrjyyjcnb. V. 1966 u.> c. 180 - 181

[5] Vfnepjd Y.B. Ce,(trnbdyst ghfdf uhf;lfy CCCH. $?h. kbn-hf.$. V. 1966 u.> c. 129

[6] Dfcmrjd G.N. Djpybryjdtybt b ceoyjcnm cjwbfkbcnbxtcrjuj ghfdf. Pfrjyjvthyjcnb tuj hfpdbnbz. Jcyjds ntjhbb ujcelfhcndf b ghfdf gjl htl. C.C.Fktrcttdf> V. 1971 u. c. 231

[7] Cnhjujdbx V.C. Ghfdjdst ufhfynbb pfrjyyjcnb d CCCH. Ujc/hbplfn. V. 1962 u. c. 43

[8] L.C.Rfhtd. Ceoyjcnm b pflfxf cjdtncrjuj eujkjdyjuj ghjtwtccf. Ext,ybr $Cjdtncrbq eujkjdysq ghjwtcc$ V. 1968 u.> c. 20

[9] Cnhjujdbx V.C. Rehc cjdtncrjuj eujkjdyjuj ghjwtccf. $Yferf$ V. 1968 u.> n. 1.> c. 56

[10] Fktrcttd Y.C.> Lftd D.U.> Rjrjhtd K.L. Jxthr hfpdbnbz yferb eujkjdyjuj ghjwtccf. Djhjyt;> 1980 u.> c. 59

[11] Rehc cjdtncrjuj eujkjdyjuj ghjwtccf. J,ofz xfcnm gjl htl. F.L. c. 214

[12]"kmrbyl G.C. Ceoyjcnm cjdtncrjuj eujkjdyj-ghjwtccefkmyjuj ghfdf. KUE 1963 u.> c. 78

[13] Rewjdf ".A. Cjdthitycndjdfybt ltvjrhfnbxtcrb[ ufhfynbq ghfd b pfrjyys[ bynthtcjd uhf;lfy d cjdtncrjv eujkjdyjv ghjwtcct. $Hfpdbnbt cjdtncrjq ltvjrhfnbb b erhtgktybt ghfdjgjhzlrf yf cjdhtvtyyjv 'nfgt$ gjl htl. F.Y.Dfcbkmtdf. VUE> 1967 u.> c. 211

[14]"kmrbyl G.C. Ceoyjcnm cjdtncrjuj eujkjdyj-ghjwtccefkmyjuj ghfdf. KUE> 1963 u.> c. 37

[15] C,. Hfpdbnbt cjdtncrjq ltvjrhfnbb b erhtgktybt ghfdjgjhzlrf yf cjdthvtyyjv 'nfgt gjl htl. ghja. F.Y.Dfcbkmtdf> VUE> 1967 u.> c. 213

[16] "kmrbyl G.C. Ceoyjcnm cjdtncrjuj eujkjdyj-ghjwtccefkmyjuj ghfdf. KUE> 1963 u.> c. 76

[17] "kmrbyl G.C. Ceoyjcnm cjdtncrjuj eujkjdyj-ghjwtccefkmyjuj ghfdf. KUE> 1963 u.> c. 77

[18] Rfvbycrfz D.B. J[hfyf ghfd b pfrjyys[ bynthtcjd uhf;lfy d eujkjdyj-ghjwtccefkmyjv ghfdt. $Cjdtncrjt ujcelfhcndj b ghfdj$ 1968 u.> 10> c. 32

[19].Kerfitdbx D.P. Ufhfynbb ghfd j,dbyztvjuj d cjdtncrjv eujkjdyjv ghjwtcct. KUE> 1959 u.> c. 23& Cfdbwrbq D.V. Ghjrehjhcrbq yflpjh pf ljpfybtv b ghtldfhbntkmysv cktlcndbtv. Ujc/hbplfn> 1962 u.> c. 191

[20] Rfhyttdf K.V. Ghbdktxtybt r eujkjdyjq jndtncndtyyjcnb. Pfrjyyjcnm b j,jcyjdfyyjcnm. $?hblbxtcrfz kbnthfnehf$> V. 1971 u.> c. 20

[21] Cnhjujdbx V.C. Rehc cjdtncrjuj eujkjdyjuj ghjwtccf. $Yferf$> V. 1968 u.> n. 1> c. 232& Xtkmwjd V.F. Cjdtncrbq eujkjdysq ghjwtcc. Ujc/hbplfn> 1951 u.> cnh 278

[22]"kmrbyl G.C. Ceoyjcnm cjdtncrjuj eujkjdyj-ghjwtccefkmyjuj ghfdf. KUE> 1963 u.> c. 73

[23] Rj,kbrjd F.C. Ghfdj j,dbyztvjuj yf pfobne ghb ghjbpdjlcndt ghtldfhbntkmyjuj cktlcndbz. Ujcelfhcndtyyjt bplfntkmcndj /hblbxtcrjq kbnthfnehs. V. 1961 u.> c. 11

[24] "kmrbyl G.C. Ceoyjcnm cjdtncrjuj eujkjdyj-ghjwtccefkmyjuj ghfdf. KUE> 1963 u.> c. 73

[25] "kmrbyl G.C. Ghfdj j,dbyztvjuj yf pfobne d cjdtncrjv eujkjdyjv ghjwtcct. C,. $Djghjcs pfobns gj eujkjdysv ltkfv$ KUE> 1967 u.> c. 11-12

[26]:juby Y.D.> Afnrekkby A.Y. Ghtldfhbntkmyjt cktlcndbt d cjdtncrjv eujkjdyjv ghjwtcct. $?hblbxtcrfz kbnthfnehf$> V. 1965 u.> c. 217-223

[27] Zre, V.K. Ljrfpfntkmcndf d cjdtncrjv eujkjdyjv ghjwtcct. Cjdtncrbq eujkjdysq ghjwtcc gjl htl. L.C.Rfhtdf> $DI$> V. 1968 u.> c. 122

[28] Gtnhe[by B.K. Ghtpevgwbz d ljrfpsdfybb. Ntjhbz ljrfpfntkmcnd d cjdtncrjv eujkjdyjb ghjwtcct. Xfcnm j,ofz gjl htl. Y.D.:jubyf> V. 1966 u.> c. 436& Kerfitdbx D.P. Ufhfynbb ghfd j,dbyztvjuj d cjdtncrjv eukjdyjv ghjwtcct> KUE> 1963 u.> c. 42& Cnhjujdbx V.C. Rehc cjdtncrjuj eujkjdyjuj ghjwtccf. $Yferf$> V. 1968 u.> n. 1> c. 147

[29] Zre, V.K. Ltvjrhfnbxtcrbt jcyjds cjdtncrjuj eujkjdyj-ghjwtccefkmyjuj ghfdf> VUE 1960 u.> c. 114

[30] Xtkmwjd V.F. Eujkjdysq ghjwtcc>$?hblbxtcrfz kbnthfnehf$> V. 1969 u.> c. 96

[31] Cnhjujdbx V.C.. Rehc cjdtncrjuj eujkjdyjuj ghjwtccf. $Yferf$> V. 1968 u.> n. 1> c. 148

[32] Gtnhe[by B.K. Exfcnbt j,dbyztvjuj b gjljphtdftvjuj d ljrfpsdfybb. Ntjhbz ljrfpfntkmcd d cjdtncrjv eujkjdyjv ghjwtcct. Xfcnm j,ofz gjl htl. Y.D.:jubyf> $?hblbxtcrfz kbnthfnehf$> V. 1966 u.> c. 523

[33] Rfhyttdf K.V. Ghbdktxtybt d rfxtcndt j,dbyztvjuj. Ujc/hbplfn> V. 1962 u.> c. 51

[34] Eujkjdyjt ltkj 35630297 ghjrehfnehs Hb;crjuj h-yf.

[35] Rfhyttdf K.V. Ghbdktxtybt d rfxtcndt j,dbyztvjuj> Ujc/hbplfn> V. 1962 u.> c. 61

[36] Gtnhe[by B.K. Exfcnbt j,dbyztvjuj b gjljphtdftvjuj d ljrfpsdfybb. Ntjhbz ljrfpfntkmcnd d cjdtncrjv eujkjdyjv ghjwtcct. Xfcnm j,ofz gjl htl Y.D.:jubyf> $?h. kbn-hf$> V. 1966 u.> c. 523

[37] Vbymrjdcrbq U.V. cn 148 $Ghtl(zdktybt j,dbytybz$ Yfexyj-ghfrnbxtcrbq rjvvtynfhbq EGR HCACH gjl htl. K.Y.Cvbhyjdf> $?h. kbn-hf$> V. 1970 u.> c. 209

[38] Fktrcttd Y.C.> Kerfitdbx D.P. Ktybycrbt bltb d cjdtncrjv eujkjdyjv celjghjbpdjlcndt. KUE> 1970 u.> c. 156& Fkmgthnb C.F.> 1965 u.> 3> c. 105

[39] Yfexyj-ghfrnbxtcrbq rjvvtynfhbq EGR HCACH gjl htl. K.Y.Cvbhyjdf. $?hlbxtcrfz kbnthfnehf$> V> 1970 u.> c. 209

[40] U.F.Djhj,m=d. J hfcibhtybb ghfdf j,dbyztvjuj yf pfobne d eujkjdyjv celjghjbpdjlcndt. Ex. pfg. D?PB> dsg. 17> V. 1968 u.> c. 71

[41] Yfexyj-ghfrnbxtcrbq rjvvtynfhbq EGR HCACH gjl htl. K.Y.Cvbhyjdf. $?hblbxtcrfz kbnthfnehf$> V. 1970 u.> c. 210

[42] Fktrcttd Y.C.> Kerfitdbx D.P. Ktybycrbt bltb d cjdtncrjv eujkjdyjv celjghjbpdjlcndt. KUE> 1970 u.> c. 155& Itby T. Dcnegktybt pfobnybrf d ltkj yf ghtldfhbntkmyjv cktlcndbb. $Cjdtncrfz /cnbwbz$> 1962 u.> 20> c. 9

[43] Cfdbwrbq D.V. Hjkm ghfrnbrb d hfpdbnbb b cjdthitycndjdfybb ltvjrhfnbxtcrb[ jcyjd cjdtncrjuj ghfdjcelbz. $Cjwbfkbcnbxtcrfz pfrjyyjcnm$ 1967 u.> 1> c. 27-28

[44] Cnhjujdbx V.C.. Rehc cjdtncrjuj eukjdyjuj ghjwtccf> $Yferf$> V. 1968 u.> n. 1> c. 414

[45] Nfv ;t> c. 414

[46] Gtnhe[by B.K. Exfcnbt j,dbyztvjuj b gjljphtdftvjuj d ljrfpsdfyb& Ntjhbz ljrfpfntkmcnd d cjdtncrjv eujkjdyjv ghjwtcct. Xfcnm j,ofz gjl htl. Y.D.:jubyf. $?hblbxtcrfz kbnthfnehf$ V. 1966 u.> c. 525-526

[47] Kerfitdbx D.P.Ufhfynbb ghfd j,dbyztvjuj d cjdtncrjv eujkjdyjv ghjwtcct. KUE> 1959 u.>c.154

[48] Gtnhe[by B.K. Exfcnbt j,dbyztvjuj b gjljphtdftvjuj d ljrfpsdfybb.$Ntjhbz ljrfpfntkmcnd d cjdtncrjv eujkjdyjv ghjwtcct$.Xfcnm j,ofz gjl htl. Y.D.:jubyf> $?h. kbn.$> V. 1966 u.> c. 526

[49] Kbdibw ?.L. Vths ghctxtybz d cjdtncrjv eujkjdyjv ghjwtcct. $?hblbxtcrfz kbnthfnehf$> V. 1964 u.> c. 74

[50] Eujkjdyjt ltkj 02206693 ghjrehfnehs Rehptvcrjuj h-yf u.Hbub.

[51]:juby Y.D.> Afnrekkby A.Y. Ghtldfhbntkmyjt cktlcndbt d cjdtncrjv eujkjdyjv ghjwtcct. $?hblbxtcrfz kbnthfnehf$> V. 1965 u.> c. 223

[52] Kbdibw ?.L. Vths ghtctxtybz d cjdtncrjv eujkjdyjv ghjwtcct. $?h. kbn-hf$> V. 1964 u.> c. 83

[53] Rfp W.V. J, j,zpfyyjcnb ljrfpsdfybz d cjdtncrjv eujkjdyjv ghjwtcct. C,. Hfpdbnbt ghfd uhf;lfy CCCH b ecbktybt b[ j[hfys yf cjdhtvtyyjv 'nfgt rjvveybcnbxtcrjuj cnhjbntkmcndf. Cfhfnjd> 1962 u.> c. 293

[54] Gtnhe[by B.K. Exfcnbt j,dbyztvjuj b gjljphtdftvjuj d ljrfpsdfybb. Ntjhbz ljrfpfntkmcnd d cjdtncrjv eujkjdyjv ghjwtcct. Xfcnm j,ofz. gjl htl. Y.D.:jubyf $?hblbxtcrfz kbnthfnehf$> V. 1966 u.> c. 529-530

[55] Rj,kbrjd F.C. Ghfdj yf pfobne yf ghtldfhbntkmyjv cktlcndbb. Ujc/hbplfn. 1961 u.> c. 29-30

[56] Yfexyj-ghfrnbxtcrbq rjvvtynfhbq EGR HCACH gjl htl. K.Y.Cvbhyjdf> $?h. kbn-hf.$> V. 1970 u.> c. 190

[57] Kerfitdbx D.P. Ufhfynbb ghfd j,dbyztvjuj d cjdtncrjv eujkjdyjv ghjwtcct. KUE 1959 u.> c. 159

[58] Yfexyj-ghfrnbxtcrbq rjvvtynfhbq EGR HCACH gjl htl. K.Y.Cvbhyjdf$?hblbxtcrfz kbnthfnehf$> V.1970 u.>c.43

[59] Eujkjdyjt ltkj 04100297 ghjrehfnehs Kfnufkmcrjuj ghtlvtcnmz Hbub.

[60] "kmrbyl G.C. Ceoyjcnm cjdtncrjuj eujkjdyj-ghjwtccefkmyjuj ghfdf. KUE> 1963 u.> c. 74

[61] Gthkjd B.L. Ghfdj yf pfobne. $Pyfybt$> V. 1969 u.> c. 41

[62] Vbymrjdcrbq U.V. Jcj,tyyjcnb hfccktljdfybz gj ltkfv j ghtcnegktybz[ ytcjdthityyjktnyb[. C,. $Herjdjlcndj lkz cktljdfntktq$. ?hblbxtcrfz kbnthfnehf$ V. 1971. u.> c. 712

[63] Gjlhj,ytt cv.% V. 1968. u.& R/,kbycrfz F.F. Ltncrfz gcb[jkjubz. $Ghjcdtotybt$> V. 1971 u.

[64] Ufkrby <.F. Cjdtncrbq eujkjdyj-ghjwtccefkmysq pfrjy. Ujc/hbplfn. V. 1962 u.> c. 97

[65] Vbymrjdcrbq U.V. Jcj,tyyjcnb ljghjcf ytcjdthityyjktnyb[. C,. $Herjdjlcndj lkz cktljdfntktq$. $?hblbxtcrfz kbnthfnehf$ V. 1971 u.> c. 389.

[66] Dfcbkmtd F.Y.> Rfhyttdf K.V. Nfrnbrf ljghjcf. $?hblbxtcrfz kbnthfnehf$> V. 1970 u.> c. 179.

[67] Eujkjdyjt ltkj 04709696 ghjrehfnehs Kfnufkmcrjuj ghtlv. u.Hbub

[68] Lj,hjdjkmcrfz N.Y. Jcyjdfybz ghtldfhbntkmyjuj pfrk/xtybz. Rjvvtynfhbq r Gjkj;tyb/ j ghtldfhbntkmyjv pfrk/xtybb gjl cnhf;e gjl htl. P.F.Rbhbyf. $?hblbxtcrfz kbnthfnehf$ V. 1971 u.> c. 20.

[69] Dbiytdcrbq F. Bp jgsnf pfo bns gj ltkfv ytcjdthityyjktnyb[.$Cjdtncrfz /cnbwbz$> 1968 u.> 22> c. 19

[70] Eujkjdyjt ltkj 35674895 ghjrehfnehs Rehptvcrjuj hfqjyf Hbub.

[71] Vbymrjdcrbq U.V. Jcj,tyyjcnb hfccktljdfybz b celt,yjuj hfp,bhfntkmcndf ltk j ytcjdthityyjktnyb[. Ujc/hbplfn> 1959 u.> c. 152

1998 u. ddtltybt Ytjn(tvktvsv cjlth;fybtv ghfdjdjuj ujcelfhcndf zdkztncz j[hfyf b j,tcgtxtybt ghfd b pfrjyys[ bynthtcjd kbw> exfcnde/ob[ d eujkjdyjv ghjwtcct> b> d xfcnjcnb> j,dbyztvs[. Ghj,ktvs j,tcgtxtybz ghfd b pfrjy

 

 

 

! , , , .
. , :