База знаний студента. Реферат, курсовая, контрольная, диплом на заказ

курсовые,контрольные,дипломы,рефераты

Ресурси виробництва — Психология, Общение, Человек

Посмотреть видео по теме Курсовой

Міністерство освіти України

Київський Національний Економічний Університет

Кафедра педагогіки та психології

Курсова робота

на тему :

“ Ресурси виробництва ”

Виконав : студент 7 групи

4 курсу ФЕФ 

Вертелецький Д.Б.

Науковий керівник : Малиновська      .

К и ї в      1 9 9 7

План

 TOC o "1-3" Розділ 1 Соціально-психологічні аспекти викладання теми________ PAGEREF _Toc403330816 h 2

Розділ 2    Власна концепція викладення  економіки в середній школі для учнів  10 – 11 класів______________________________________________________ PAGEREF _Toc403330817 h 4

Вступ___________________________________________________________ PAGEREF _Toc403330818 h 4

Загальна характеристика процесу навчання__________________________ PAGEREF _Toc403330819 h 5

Частина 1 Основи економічної теорії________________________________ PAGEREF _Toc403330820 h 5

Частина  2 Основи підприємництва__________________________________ PAGEREF _Toc403330822 h 8

Розділ 3  Розробка методичного забезпечення____________________ PAGEREF _Toc403330832 h 9

Місце теми в курсі “ Основи економічної теорії “_______________________ PAGEREF _Toc403330833 h 9

Цілі та завдання теми_____________________________________________ PAGEREF _Toc403330834 h 9

Структура теми _______________________________________________  PAGEREF _Toc403330835 h 10

Вибір організаційних форм і методів навчань_________________________ PAGEREF _Toc403330836 h 10

Розробка уроку__________________________________________________ PAGEREF _Toc403330837 h 11

Розділ 4 Особливості викладання теми в різних вікових групах____ PAGEREF _Toc403330838 h 15

Список використаної літератури____________________________ PAGEREF _Toc403330839 h 16

Розділ 1 Соціально-психологічні аспекти викладання теми

Проблема факторів виробництва є основоположною в сучасній економічній теорії. Правильне розуміння цього поняття ,  надасть можливість учням подивитись на економіку як на багаторівневу систему , яка породжується взаємодією багатьох чинників, які походять безпосередньо чи опосередковано з факторів виробництва.

Актуальність даної теми майже не залежить від часу та суспільного ладу . За будь-яких умов процес суспільного виробництва полягає в поєднанні 3 факторів виробництва ( земля   капітал   праця ) для забезпечення  неперервності зазначеного процесу .

Суттєва відмінність в розумінні факторів виробництва  при адміністративно командній системі та ринковій економіці полягає в виділенні прихильниками останнього способу господарювання ще одного специфічного фактора виробництва  підприємницької здібності .

В умовах переходу України до ринкової економіки  останній фактор виробництва є дуже важливим . Це пояснюється тим , що поєднання факторів виробництва за умов жорсткої конкуренції , яка притаманна капіталістичному способу виробництва , можливе лише при наявності вірного , професійного керівництва та організації процесу виробництва з боку підприємців.

Учні повинні зрозуміти , що процес виробництва будь-яких товарів це є поєднання факторів виробництва в певному місті і в певний час і тому серед названих факторів немає більш важливих і менш важливих .

В капіталістичному господарстві увага повинна приділятися всім факторам  без винятку ,  бо відсутність одного  з факторів чи недостатній його обсяг  поставить під загрозу все виробництво .

Це пояснюється насамперед невизначеністю майбутнього економічного становища. Навіть економіка  розвинутих країн знаходиться під впливом економічних криз . Тому процес управління підприємством зумовлює постійний контроль , нагляд і аналіз факторів виробництва та процесу їх поєднання .

Також учні повинні усвідомити , що фактори виробництва - це ресурси підприємства , які воно використовує для створення товарів та послуг. При роз’яснені даної теми треба зосередити увагу на тому , що :

1.      Ресурси не надаються безкоштовно і за них треба платити

2.      Майже всі ресурси , які використовуються в процесі виробництва є обмеженими і вичерпними

3.      Чим менше наявний ресурс і чим більше в ньому потреба тим більше за нього треба платити.

4.      Ефективність існування підприємства залежить від ефективності поєднання ресурсів

Зазначені положення особливо актуальні для України в сучасних умовах , коли наша держава відчуває дефіцит в окремих видах ресурсів  і ефективне розпорядження ними є майже єдиним шляхом виходу з даного становища.

Як вже зазначалося дана тема має не лише практичне , а й велике теоретичне значення . По суті  задачею будь-якої економічної науки є вирішення проблеми ефективного використання факторів виробництва ( ресурсів підприємства ) . Правильне розуміння даної проблеми дозволить учням більш ефективно сприймати подальші економічні знання .

Навіть , якщо в майбутньому дитина не буде підприємцем чи бізнесменом , а стане робітником , селянином  , або обере іншу професію - усвідомлення особливостей процесу виробництва ( який є  поєднанням факторів виробництва ) надасть йому можливість в повній мірі бачити свою частку в результатах роботи підприємства , своє місце  в  процесі створення матеріальних  і нематеріальних благ . Також це надасть йому можливість на основі вищесказаного в повній мірі відстоювати і захищати свої права перед представниками керівної верхівки .

Якщо ж з учня виросте підприємець – то розуміння даної проблеми допоможе йому усвідомити , що не він є головним у процесі виробництва і не він один створює продукт , а є лише одною з складових процесу виробництва  , і фундаментом успіху його підприємства буде приділення достатньої уваги іншим факторам.

Розділ 2    Власна концепція викладення  економіки в середній школі для учнів  10 – 11 класів

Помилки учнів - це їх резерви розвитку .

Задача вчителя  - навчити учнів саме так відноситись до своїх помилок .

 (  Вертелецький Д.Б. )

Вступ

Я вважаю , що найбільшою помилкою нашої системи навчання  було те , що учнів завжди наказували за помилки поганими оцінками і ніколи не наполягали на виправлені цих помилок шляхом отримання відсутніх знань.

Учні загальноосвітніх шкіл ніколи не цікавились за що вони отримували низькі оцінки , а якщо й цікавились , то ніколи не поверталися до зроблених помилок з метою їх виправлення .

Наступною помилкою нашої системи навчання було те що учням давались величезні масиви знань і ніхто не навчав як їх використовувати в реальному житті .

Через це склалося становище , коли по закінченні школи учні мали великі об’єми знань з великими пробілами  в них і не знали що з цим робити.

 Виходячи з вище сказаного моя власна концепція полягає в постійному контролі знань учнів , виявленні недоліків і перетворення їх на переваги. Необхідно дати зрозуміти учням , що помилки це предмет для наполегливої праці і не потрібно відноситися до них як до катастрофи .

Навчальний процес  вивчення економіки в 10 – 11 класах складається з двох частин :

1.      Основи економічної теорії

2.      Основи підприємництва

Кожна частина викладається на протязі 1 року

Загальна характеристика процесу навчання

Перед початком процесу навчання проводиться ввідне заняття , яке орієнтовно йтиме 40 хвилин . На ньому відбувається знайомство учнів з учителем . Проводиться вступна бесіда , де пояснюється необхідність вивчення економіки показується місце економіки в житті людини і суспільства , зв’язок економіки з іншими науками . Також розказується як , на яких принципах , будуть будуватися заняття , як буде проходити контроль знань , як буде оцінюватися робота учнів . Після цього учням буде надана змога задати питання що виникли .

Частина 1 Основи економічної теорії

Загальні принципи викладення розділу

1.      Кількість занять на тиждень - 2

2.      Термін викладення Розділу № 1  - 6 місяців 1 тиждень

3.      На викладення кожної теми відводиться 3 заняття , кожне заняття складається з двох частин  ( А та В )  , між цими частинами 10 хвилинна перерва .

Схема розгляду і контролю знань по темах модуля

Заняття № 1

Частина А ( тривалість 20 хв. )

Якщо це взагалі перше заняття ( не враховуючи вступного ) то дана частина є основною частиною уроку , вона продовжується 40 хвилин і на ній розглядається нова тема . Якщо ж це не перше заняття то ця частина триває 20 хвилин і на ній розглядається результати тесту що проводився на занятті № 3 .          Частина  В ( тривалість 40 хв. )  

Якщо це перше заняття то в частині В  учні задають питання з теми , що розглядалася в частині А . Якщо ж це не перше заняття то частина В є основною і на ній розглядається нова тема , учитель пояснює її учням , радить що необхідно прочитати самостійно, задає домашнє завдання .

Заняття № 2

Частина А ( тривалість 30 хв. )

Проходить перевірка домашнього завдання , усна перевірка засвоєних на минулому занятті знань та знань отриманих під час самостійної роботи . Якщо виявлені пробіли в знаннях - учитель роз’яснює незрозумілі  положення .

Частина В  ( тривалість 30 хв. )

 Письмовий контроль знань у вигляді контрольної роботи чи тестів . В якості домашнього завдання учитель пропонує учням підготувати доповіді з особливо складних питань теми .

Заняття  №  3

Частина А ( тривалість 40 хв. )

Проходить розбір помилок в контрольній роботі . Учитель проводить роз’яснення помилок обговорюючи їх з учнями . Якщо учні все зрозуміли , проходить прослуховування підготовлених на дане заняття доповідей учнів та їх обговорення .

Частина В ( тривалість 20 хв. )

 Проводиться письмовий контроль рівня засвоєних знань .

4.      По закінченні модуля проводиться 2 роздільних заняття . На першому занятті пишеться підсумкова контрольна робота по всі темах викладених в модулі . На другому - проводиться розбір помилок контрольної .

5.      По закінченні розгляду Розділу 1 проходить ділова гра  . В процесі гри учні діляться на групи , які представляють різні інститути ринкової економіки . В процесі гри виявляються і викорінюються все ще присутні недоліки в рівні засвоєння знань . Це найбільш ефективний спосіб через присутність аспекту змагання і конкуренції між учнями.

 

 

 

 

Загальна схема тривалості розгляду Розділу 1 за модулями

Назва модуля  ( Назва теми )

Кільк.

Занять

1

Вступ ( Основа економікс Ефективність використання ресурсів Економічне зростання )

11

2

Попит та пропозиція  ( Ринок , Попит , Пропозиція , Ринкова рівновага )

14

3

Економічна нестабільність ( Економічний цикл , Безробіття, Інфляція  )  

11

4

Роль держави (  Економічні функції держави , Кругообіг ресурсів, Фіскальна функція держави )

11

          

В загалом для викладення Розділу 1 необхідно 50 занять ( 47 занять для викладення і контролю знань за модулями   +  3 заняття для ділової гри по Розділу 1 )

Частина  2 Основи підприємництва

Загальні принципи викладення розділу

 

Основні принципи залишаються незмінними з Розділу 1

Особливості :

1.      Кількість занять на тиждень - 3

2.      Термін викладення Розділу 6 місяців

3.      По закінченні викладення матеріалів розділу учні , об’єднані в творчі групи по 4-5 осіб, утворюють умовне підприємство , пишуть необхідні документи і складають власний бізнес план . Це являється підсумковою роботою по Розділу № 2 .

4.      Написання підсумкової роботи йде на протязі 3 тижнів . В цей час 2 рази на тиждень проводяться консультації з викладачем тривалістю 1 година кожна .

5.      Після завершення написання роботи на протязі тижня проводиться її захист . Кожній групі виділяється окремий день . При проведенні захисту учні , що не є членами групи стають опонентами

Схема розгляду і контролю знань по темах модуля

 

Ідентична Схемі Розділу 1 . Тільки на викладення Теми “ Написання Основного розділу бізнес плану “ необхідно 6 занять через великий обсяг матеріалу

 

Загальна схема тривалості розгляду Розділу 2 за модулями

Назва модуля

Кількість занять

Модуль 1 Організація підприємства

 Підприємництво

 Акціонерне товариство

 Товариство з обмеженою відповідальністю

11

Модуль 2 Управління підприємством

Функції управління   

Структура підприємства

Керівництво

11

Модуль 3 Підприємство і держава

Оподаткування підприємств .Функції податків.

Прямі податки Непрямі податки

11

Модуль 4  Маркетинг на підприємстві

Основи маркетингу

Керівництво маркетингом

Маркетингові дослідження та інформація  

Розробка товарів

Встановлення цін

Реалізація товару

Стратегія Планування Контроль

22

Модуль 5 Бізнес планування на підприємстві

Необхідність бізнес планування

Розділи бізнес планування .Їх характеристика

Написання основної частини

14

В загалом для викладення Розділу 2 необхідно 80 занять ( 69 занять для викладення і контролю знань за модулями   +  6 занять для консультацій   +  5 занять для захисту залікових робіт )

Розділ 3  Розробка методичного забезпечення

Місце теми в курсі “ Основи економічної теорії “

Фактично проблема використання ресурсів є другою основною проблемою яку вивчає економіка ( перша це – необмеженість людських потреб )

Як правило дана викладається на початку курсу . Поняття про види ресурсів їх використання та ін. є базисними для засвоєння всіх подальших економічних знань. Більш детальніше положення теми в курсі показано в Схемі № 

Цілі та завдання теми

Викладаючи дану тему учням вчитель повинен поставити перед собою ціль навчити  учнів розбиратися в первинних процесах формування , поєднання та використання ресурсів в  виробництві.

Завдання для учнів засвоїти абсолютно весь матеріал даної теми на творчому !!

рівні .

Структура теми ( див. Схему №    )

Вибір організаційних форм і методів навчань

Основні принципи побудови уроку викладені в Розділі 2 “ Власна концепція викладання економіки  в середній школі “

Але ще хотілося б додати , що перед початком кожного уроку учням необхідно пояснити чому буде присвячене заняття , як , в якій формі воно буде проходити , яка роль відводиться учням , що вони повинні засвоїти , як себе проявити . На цей організаційний момент відводиться 2- 3 хвилини .

На мою думку в процесі навчання слід відводити більшу роль самостійним заняттям учнів . Самостійні заняття ( написання рефератів , доповідей , підготовка конференцій ) в найбільшій ступіні розкривають потенціал учня . Але треба зауважити , що вчитель повинен проявляти дуже велику увагу результатам самостійної роботи . Це пояснюється тим , що більшість учнів не розуміють , що вони навчаються для самих    себе   вони підсвідомо “ виконують завдання для вчителя “ .Перевірка самостійної роботи учнів повинна завжди проводитися у формі доповіді з елементами дискусії чи диспуту , коли або вчитель або учні висувають по темі доповіді спірне чи дискусійне питання  .Це навчить учнів відстоювати свої ідеї переконання , вкаже  їм на те,  що для цього необхідні глибокі знання засвоєні на творчому рівні .

Декілька слів про домашнє завдання .На мою думку для домашнього завдання повинні виноситися особливо важкі , нетрадиційні завдання . Ціль такої політики – навчити учнів користуватися додатковим матеріалом, проявляти кмітливість нетрадиційність мислення .

Особливу увагу слід приділити оцінюванню роботи учнів . Наша система освіти перетворила оцінки у фетиш , якому поклоняються учні . В більшості випадків , якщо спитати учнів для чого вони ходять до школи , вони дадуть відповідь що отримувати оцінки , а не отримувати знання . Я вважаю в школі повинно бути дві оцінки :

·        “ Дуже  добре “

·        “ Варто попрацювати “

Перша оцінка виставляється учням які повністю засвоїли матеріал на необхідному рівні , друга оцінка всім іншим ,  але із обов’язковим зауваженням нед чим конкретно треба працювати . Така система оцінювання не буде пригнічувати учнів , і не буде формувати стереотип  “ двієчника – трієчника “

Розробка уроку

Заняття 1  ( лекція )

Тема :  Ресурси виробництва

Ціль : навчити  учнів розбиратися в первинних процесах формування , поєднання та використання ресурсів в  виробництві

Дидактичне забезпечення : Роздавальний матеріал ( Схема №  )

Частина А ( тривалість 40 хвилин )

Вступна частина  та організаційний момент 5 хвилин

Лекція у формі бесіди 35 хвилин . Учні конспектують визначення , записують деякі приклади .

Перерва 10 хвилин

Схема №     Структурно – логічна схема викладення теми

Сировина

Капітал

Праця

Підприємницька здібність

Ресурси та потреби

Обмеженість ресурсів і необмеженість потреб

Види ресурсів

Матеріальні

Людські


Ресурс                                     Плата                Ресурс                Плата                                   Ресурс

Ринок


                                    Ресурси                       Плата за ресурси

Виробництво


Частина В 20 хвилин

Учні задають запитання , вчитель відповідає  10 хвилин

Вчитель задає домашнє завдання  5хвилин

Перевірка присутніх на занятті 5 хвилин

Зміст лекції.( тезисно )

1.      Основна проблема економіки ( потреб багато ресурсів мало )

2.      Необмеженість людських потреб ( розвивається людина , розвиваються її потреби ; хочеться завжди більше ніж є )

3.      Поняття про ресурси ( все , що використовується для виробництва товарів чи послуг)

4.      Обмеженість ресурсів ( отримати можна не все , що хочеться )

5.      Приклади ресурсів ( корисні копалини , гроші , обладнання , робоча сила )

6.      Необхідність класифікації ресурсів. Матеріальні і людські ресурси.

7.      Матеріальні ресурси ( сировина , капітал )

8.      Сировина ( або земля ) – всі природні блага , які можуть бити використаними в виробництві ) приклади : нафта , газ , вугілля

9.      Капітал .Відмінність реального та грошового ( фінансового ) капіталу

10.  Поняття про реальний капітал – виробниче обладнання , інструменти , механізми  , що використовуються в виробництві

11.  Поняття про грошовий капітал . Гроші які  використовуються для функціонування процесу виробництва.

12.  Людські ресурси

13.  Праця – фізичні та розумові здібності людини , які вона використовує у виробництві

14.  Підприємницька здібність. Функції підприємця. :поєднання ресурсів , прийняття рішень , введення нових ідей в життя , прийняття на себе ризику отримати збитки та збанкрутувати.

15.   Необхідність платити за ресурси як наслідок їх обмеженості . Чи меньше наявного ресурсу і чим він потрібніший тим більша за нього плата

16.  Плата за кожен вид ресурсу.

Домашнє завдання :

1. Вивчити основні терміни та поняття , дібрати власні приклади до них .

2. Письмове завдання :Визначити які ресурси використовують

А) рекламна агенція

Б) молокозавод

В) будівельна фірма

Визначити спільні ресурси . Подумати над таким питанням чи є серед ресурсів менш важливіші та більш важливіші.

Заняття 2

Частина А тривалість 30 хвилин

Організаційний момент 5 хвилин

Усна перевірка домашнього завдання  25 хвилин

Відповідає 3 учня , кожен відповідаючи називає власні приклади до термінів та понять

1 учень – основна проблема економіки . Необмеженість потреб .Обмеженість Ресурсів . Платність ресурсів. Коротко - класифікацію ресурсів ( назвати не пояснюючи термінів).

2 учень матеріальні ресурси

3 учень людські ресурси

Вчитель збирає письмове домашнє завдання

Перерва 10 хвилин

Частина В 30 хв

Організаційний момент ( пояснення до написання тесту )

2) Тест – 10 хвилин

1.      Чи в змозі держава задовольнити всі потреби населення ( так ні )

2.      Якщо в економіці різко збільшився обсяг ресурсів , то (  а .Буде вироблено більше товарів та послуг , б) економіка може виробити більше товарів та послуг , в) покращилась технологія виробництва .

3.      Основна проблема з якою має справу економіка ( а Інвестиції , б) виробництво , Споживання , Обмеженість )

4.      Плата за підприємницький ресурс ( Зарплата , рента , дивіденд , інше )

5.      Як би ви були підприємцем які ресурси були б для вас найважливішими . Поясніть свою думку.

Після проведення тесту вчитель проводить перевірку присутності учнів – 5 хв

І задає домашнє завдання . Домашнє завдання – підготувати доповіді на тему     “Ефективність використання ресурсів “ .Доповідь готують усі , але доповідатиме лише одна людина , всі інші будуть доповнювати, та опонувати йому.

Заняття 3

Частина А 30 хвилин

Оголошення результатів письмового домашнього завдання та розбір помилок 10 хв

Оголошення результатів тесту та обговорення помилок – 15 хв

Перевірка присутності – 5 хв

Перерва 10 хв

Частина В 30

Заслуховування доповіді , її обговорення

Розділ 4 Особливості викладання теми в різних вікових групах

На мій погляд дана тема не тільки є базисною темою при вивченні економіки , але й також є найпростішою .В ній немає спеціальних економічних термінів , яких би неможна було пояснити на побутовому рівні .Тому я вважаю великих складностей при її вкладені в різних вікових групах не існуватиме .

Отже спираючись на власні міркування я вирішив , що перша вікова група в якій доцільно починати викладення даної теми це 4- 7 клас . Для цієї групи варто зосередити увагу на такому аспекті ресурсів , як ресурси родини .

Тобто спочатку загальна схема переноситься на сім’ю . Вчитель намагається на прикладі конкретних родин учнів пояснити поняття необмеженості потреб , обмеженості ресурсів , доцільність їх ефективного використання , взаємодії ресурсів родини з оточуючим середовищем .

Потім коли діти зрозуміють основні поняття теми на родинному прикладі вчитель може переходити на глобальний рівень економіки .

Для учнів з 8 по 11 клас дана тема майже не має особливостей викладення . Але в окремих випадках коли в учнів виникають проблеми з розумінням окремих понять учитель може перейти на приклад з конкретною родиною , а потім повернутися до глобального рівня.

Список використаної літератури

1.      Брагіна Г..В Майстерність вчителя на уроці М.1992

2.      Джеймс Уильямс.Психологія 1991

3.      Гуравльов В.И. Педагогіка в системі наук пролюдину  М.1990

4.      МакКонелл К.Р. Брю С.Л Єкономікс М.Республіка 1992

5.      Методи активного навчання М :Знання 1990

6.      Методичні поради та дидактичні тексти до практичних занять з педагогіки та

психології . Укладач Петко Л.П. К:КДЕУ 1994

7.      Методичні вказівки та рекомендації до розділу “ Дидактика “ випускної роботи бакалавра Укладачі Козаков В.А. Петко Л.П. К,КДЕУ 1995

Міністерство освіти України Київський Національний Економічний Університет Кафедра педагогіки та психології Курсова робота на тему : “ Ресурси виробництва ” Виконав : студент 7 групи 4 курсу ФЕФ  Вертелецький Д

 

 

 

Внимание! Представленная Курсовая находится в открытом доступе в сети Интернет, и уже неоднократно сдавалась, возможно, даже в твоем учебном заведении.
Советуем не рисковать. Узнай, сколько стоит абсолютно уникальная Курсовая по твоей теме:

Новости образования и науки

Заказать уникальную работу

Похожие работы:

Темперамент и его влияние на поведение человека
Психолого-педагогическая помощь трудным подросткам на уроках музыки и внеклассных занятий
Психологический тренинг общения
Исследование внимания в психофизиологии
Психология делового общения
Особенности психического развития личности взрослого человека
Психологические аспекты деятельности руководителя
Отношения в команде спортсменок, занимающихся синхронным плаванием
Способы эффективного общения
Биологические факторы формирования личности

Свои сданные студенческие работы

присылайте нам на e-mail

Client@Stud-Baza.ru